Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Abſäbeln – Abſchieds-

11

Abſäbeln, v. a. ſſawlj odtjti, poſekati, ſtjti, sſſawlowati.

Abſage, f. odepřenj, odeřčenj, odpowěděnj, odřeknutj, wýpowěd, wypowěděnj.

Abſagen, v. a. odepřjti, odeřknauti, odpowědjti, wypowědjti. 2) v. n. odpowědjti ſe, odřeknauti ſe; wýhoſt dáti, zhoſtiti ſe; a) ein abgeſagter Feind, odpowědnj, t. g. zgewný auhlawnj nepřjtel; b) der Welt abſagen, ſwěta ſe odřeknauti, odřjcy, zhoſtiti.

Abſägen, v. a. pilau vřezati, odpilowati, vpilowati.

Abſahnen, v. a. ſmetanu zbjrati, ſebrati, ſ. Abrahmen.

Abſatteln, v. a. odſedlati.

Abſatz, m. odſada, odſazenj, sſazenj. 2) přeſtánj, přeſtáwka; ohne Abſatz austrinken, bez oddechu, bez přeſtánj, dauſſkem, na geden dauſſek wypiti. 3) Abſatz der Waare, odbyt na zbožj, dobrý prodag. 4) der Rede, čáſtka, djl, oddělenj. 5) an den Schuhen, kramflek, ſſpaljček, opatek, podpatek v obuwi. 6) in den Gärten, záhonek, hřádka w zahradě. 7) Abſatzweiſe, čáſtečně, po čáſtkách, na djly, na kuſy, po kuſých.

Abſatzſchneider, m. kramflekář, opatkář, ſſpaličkář, který dřewěnné podpatky pro ſſewce wyřezáwá.

Abſchaben, v. a. oſſkrábati, oſtrauhati, oſſauſtati.

Abſchaffen, v. a. odbyti, odkliditi, wyhoſtiti, wýhoſt dáti, zapuditi. 2) wyzdwihnauti, zkazyti, zruſſiti.

Abſchaffung, f. odbytj, zruſſenj, abrogatio.

Abſchatten, abſchattiren, v. a. naſtjniti.

Abſchattirung, f. náſtin, naſtjněnj, adumbratio.

Abſchätzen, v. a. odhádati, wyceniti.

Abſchätzung, f. odhad, wyceněnj.

Abſchaufeln, v. a. lopatau odházeti, sházeti, wyházeti.

Abſchaum, m. co ſe sſſumuge, sſſumowaný neřád. 2) powrhel. Er iſt der Abſchaum des menſchlichen Geſchlechts, eſt powrhel, ohawa lidſkeho lidſkého pokolenj, vulgo mrcha člowěk, nauci homo.

Abſchäumen, v. a. odpěniti, opěniti, opěnowati, oſſumowati, deſpumare.

Abſcheiden, v. a. odděliti, odlaučiti. 2) v. n. odebrati ſe, odgjti, rozlaučiti ſe, rozžehnati ſe, valedicere; a) von der Welt, odebrati ſe s ſwěta, rozlaučiti ſe, rozžehnati ſe s ſwětem; b) er iſt bereits abgeſchieden, giž dokonal, odebral ſe, t. g. vmřel, exceſſit vita.

Abſcheu, m. mrzkoſt, ohawa, ohyzda, oſſkliwoſt. Einen Abſcheu vor etwas haben, něčeho ſobě oſſkliwiti; einem einen Abſcheu vor etwas beybringen, někomu něco zoſſkliwiti, zohawiti, zohyzditi.

Abſcheulich, mrzký, ohawný, ohyzdný, oſſkliwý, ſſkaredý, foedus, turpis.

Abſcheulichkeit, f. mrzkoſt, ohawnoſt, ohyzdnoſt, oſſkliwoſt, ſſkaredoſt.

Abſchieben, v. a. odſtrčiti, odwaliti, pomknauti, poſtrčiti; a) eine Schuld von ſich, winu od ſebe odwaliti, s ſebe ſtřáſti; b) w kuželkách někoho obehrati; c) též, prohrané odehrati; d) též, dohrati, wyhrati. 2) v. n. při konjch, krawách, owcých, zuby ſwrhnauti.

Abſchied, m. oddělenj, odlaučenj; a) ze ſlužby propuſſtěnj, wýhoſt; b) při práwjch, rozhod, rozhodnutj. 2) odchod, odgetj, odgezd, odgitj , rozchod; a) einem Soldaten ſeinen Abſchied geben, wogáka propuſtiti, wýhoſt mu dáti; b) der Welt Abſchied geben, s ſwětem ſe rozlaučiti, rozžehnati; c) von jemanden nehmen, odebrati ſe od někoho, rozlaučiti, rozžehnati ſe s někým; d) aus dieſer Welt, wykročenj z tohoto ſwěta, ſkonánj, valedictio.

Abſchieds-, laučiwý, rozchodný, na rozlaučenau daný neb vdělaný, wýhoſtný, valedictorius, k. p. Abſchiedsbeſuch, m. nawſſtjwenj na rozlaučenau. Abſchiedsbrief, m. wýhoſtnj liſt, ljſtek propuſſtěnj. Abſchiedsſchmaus, m. hody na rozchodnau ſtrogené, epulum viaticum.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání