Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Beſchütten – Beſorglichkeit

105

Beſchütten, beſtreuen, v. a. poſypati, poházeti, popráſſiti. 2) begießen, poljti.

Beſchützen, v. a. ochrániti, zaſtati, hágiti, opatrowati, zaſtaupiti.

Beſchützer, m. ochránce, záſtupce, hágitel.

Beſchützung, f. obrana, ochrana, zaſtánj, opatrowánj.

Beſchwägern, ſich, sſſwaġřiti ſe.

Beſchwängern, v. a. obtěžkati, zmrhati.

Beſchwärzen, v. a. očerniti. 2) oſočiti.

Beſchwatzen, v. a. namluwiti, napjſkati někomu něco.

Beſchwatzung, f. namluwenj, napjſkánj.

Beſchwemmen, v. a. zatopiti, zaplawiti.

Beſchwerde, f. břjmě, břemeno, obtjžnoſt, těžkoſt, neſnáze. 2) eine Klage, ſtjžnoſt.

Beſchweren, v. a. obtjžiti, obtěžowati, zanepráždniti. 2) ſich, ſtěžowati ſy, ſteyſkati ſy.

Beſchwerlich, adj. těžký, obtjžný, mrzutý. adv. těžce, —ě.

Beſchwerlichkeit, f. obtjžnoſt, neſnáze.

Beſchwitzen, v. a. vpotiti, zapotiti.

Beſchwören, v. a. zpřjſahati něco, na něco přjſahati. 2) zakljnati. 3) ſnažně proſyti. Die Beſchwörung, přiſáhánj, zakljnánj.

Beſchwörer, m. zaklinač.

Beſehen, v. a. prohljdnauti, nahljdnauti, přehljdnauti. Die Beſehung, prohljdnutj, nahljdnutj, přehljdnutj.

Beſeichen, v. a. poſcati, počičati.

Beſelen, v. a. obžiwiti, žiwot dáti. Die Beſelung, obžiwenj.

Beſeligen, v. a. ſſťaſtného, blaženého včiniti.

Beſen, m. koſſtě, koſſtiſſtě, olim chwoſſtiſſtě, mor. metla, ſcopæ. dim. koſſťátko, koſſtiſſťko.

Beſenbinder, m. koſſtiſſťář; die Beſenbinderinn, koſſtiſſťářka.

Beſengen, v. a. opáliti, oſmáhnauti; beſengt, oſmáhlý od ſlunce.

Beſenkraut, n. penjžek menſſj, ſtěničnjk, lepidium ruderale.

Beſenſtiel, m. držadlo v koſſtěte.

Beſeſſen, adj. poſedlý, obſeſſus.

eſetz, n. ljmec, dim. ljmeček. 2) podſádka.

Beſetzen, v. a. oſaditi; einen Garten, zahradu wyſázeti; einen Teich mit Fiſchen, ryby naſaditi; einen Ort, mjſto zaſaditi, zaſednauti; ein Kleid mit Treſſen, ſſaty prýmem wyložiti, oblemowati.

Beſetzung, f. oſazenj, wyſazenj, naſazenj , obloženj.

Beſeufzen, v. a nad něčjm wzdychati; oželeti, oplakáwati.

Beſichtigen, v. a. prohljdnauti, ſ. Beſehen.

Beſichtigung, f. prohljdnutj.

Beſiegeln, v. a. zapečetiti, pečet přiložiti.

Beſiegelung, f. zapečetěnj.

Beſiegen, v. a. ſwjtězyti nad někým.

Beſinnen, v. rec. vpamatowati ſe, zpomenauti ſy na něco. 2) přemeyſſleti, rozgjmati, rozpakowati. 3) rozmyſliti ſe, vmjniti ſobě.

Beſitz, m. drženj, wládnutj, gměnj, mor. magetnoſt; etwas in Beſitz nehmen, w něco ſe vwázati; er nimmt ſeine Güter in Beſitz, ſwé ſtatky vgjmá.

Beſitzen, v. a. držeti, mjti, wládnauti něčjm.

Beſitzer, m. držitel; die —inn, držitelkyně.

Beſitzung, f. drženj, wládařſtwj, ſtatek, ġrunty.

Beſohlen, v. a. podrazyti, podeſſwy podtáhnauti.

Beſolden, v. a. žold, plat dáti, ſlužbu platiti.

Beſoldung, f. žold, plat za ſlužbu, mzda.

Beſonder, adj. obzwláſſtnj, oddělený, různý. 2) znamenitý, neobyčegný, diwný.

Beſonders, adv. zwláſſť, obzwláſſtně, předewſſjm, neywjce, porůzně, ſaukromj.

Beſonnenheit, f. přitomnoſt ducha, vpamatowánj, ſmyſlnoſt.

Beſorgen, v. a. ſtarati ſe, pečowati o něco, ſprawowati, řjditi, obſtarati, opatřiti; beſorgt für etwas ſeyn, ſtarati ſe. 2) obáwati ſe; um etwas beſorgt ſeyn, ſtaroſt mjti. Die Beſorgung, obſtaránj; obáwánj.

Beſorglich, adj. co ſtaroſt neb ſtrach dělá.

Beſorglichkeit, f. ſtaroſt, bázeň, ſtrach.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání