Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Bewölken – Beylegen

Bewölken, v. a. mračny, oblaky potáhnauti; ſich, mračiti ſe, ſſkarediti ſe, za 111 mračiti ſe; bewölkt, zamračený.

Bewundern, v. a. diwiti ſe něčemu, podiwiti ſe, obdiwti ſe; dieß iſt zu bewundern, to geſt k podiwenj.

Bewunderung, f. podiwenj, obdiwenj, podiw.

Bewurf, m. obwrhnutj, obmjtka,, , malta.

Bewußt, adj. známý, powědomý.

Bewußtſyen, n. wědomj. ſwědomj; er liegt ohne Bewußtſeyn, ležj bezewſſj paměti, cytedlnoſti.

Bey, præp. v; bey Prag, v Prahy; bey ihm, v něho; bey Hofe, v dwora. 2) při; bey Lichte ſchreiben, při ſwjčce pſáti; bey ſeinem Tode, při geho ſmrti; bey Verſtand, při rozumu. 3) na; bey meiner Seele, na mau duſſi; bey meiner Treue, na mau prawdu, wěru. 4) pod; bey Strafe, pod treſtem. 5) w, za, z; bey Tage, we dne, za dne; bey frühem Morgen, hned z rána. 6) za; bey der Hand halten, za ruku držeti. 7) bey hundert Mann, okolo, aſy ſto mužů. 8) einen bey ſeinem Namen nennen, někoho wlaſtnjm gménem gmenowati; bey Zeiten, čaſně; er iſt noch bey Leben, geſt geſſtě žiw.

Bey, in der Zuſammenſetzung mit den Verbis, při: beybiegen, beyfügen, připogiti; beybinden, přiwázati; beydrucken, přitlačiti, přitiſknauti u. ſ. w.

Beybehalten, v. a. nechati, zanechati, zachowati, zadržeti. Die Beybehaltung, zachowánj, zadrženj.

Beybringen, v. a. přineſti, doneſti, přiwoditi; Zeugen, ſwědky přiwoditi; Gift, gedu podſtrčiti; eine Nachricht, zpráwu dáti; eine Wunde, poraniti; Furcht, ſtrachu nahnati, způſobiti. 2) včiti, naučiti, do hlawy wſſtjpiti; eine fremde Sprache beybringen, cyzýmu gazyku včiti.

Beyde, adj. oba, ambo; obě, ambæ; beydes, obé, vtrumque. Er muß Beydes thun, obé, obogj muſý dělati; aus beyden eins, gedno z dwau; alle beyde, oba dwa, vterque.

Beyderley, adj. obogj.

eyderſeitig, adj. z obogj ſtrany, z obau ſtran, obapolný.

Beyderſeits, adv. z obau ſtran; ſie beyde, oba. Wir ſind beyderſeits frey, my gſme oba ſwobodnj.

Beydlebig, adj. beydlebiges Thier, obožiwelnj zwjře, amphibium.

Beydrücken, v. a. přitlačiti.

Beyfall, m. přiwolenj, ſwolenj, pochwala; Beyfall finden, pochwaly dogjti.

Beyfallen, v. n. napadnauti, připadnauti. Jetzt fällt mirs bey, nynj mne to napadá. 2) přiwoliti, přiſtaupiti; připadnauti; das ganze Land iſt ihm beygefallen, celá země k němu ſe přirazyla.

Beyfuß, m. černobeyl, černobýl, artemiſia vulgaris, L.

Beygehen, v. n. ſpolu gjti, wedlé přiloženu býti; ſich beygehen laſſen, vmyſliti ſobě, opowážiti ſe. Laß dirs ja nicht beygehen, ani na to newzdechni.

Beygeſellen, ſich, v. rec. přitowaryſſiti ſe.

Beygethan, adj. nakloněný.

Beyher, adv. podlé toho, ſ. Nebenher.

Beyhülfe, f. pomoc, penjze k pomocy.

Beyknecht, m. pohůnek, druhák.

Beykommen, v. n. přiſtaupiti, přikročiti; man kann ihm nicht beykommen, nenj k němu přjſtupu. 2) rownati ſe, wyrownati ſe někomu; ſeinem Schaden beykommen, ſwau ſſkodu naprawiti, nahraditi.

Beylade, f. přjhrádka.

Beylage, f. přiloženj, přjſada, přjloha.

Beylager, n. oddawky, ſňátek, ſwadba.

Beyläufig, adj. zběžný, přjhodný. adv. zběžně; aſy, okolo.

Beylegen, v. a. přiložiti, přikládati. 2) ſchowati, vložiti, ſkrýti. 3) jemanden etwas beylegen, přičjſti, wzdáwati; die Schuld, winu dáti; ſeine Tochter, dceru ſwau za někoho wdáti; er hat ihm die größten Lobſprüche beygelegt, na neyweyš ho wychwalowal. 4) ſkončiti, porownati; die Sache iſt beygelegt, ta wěc ſe vrownala.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání