Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Beylegung – Bezaubern

112

Beylegung, f. přiloženj, ſchowánj, přičjtánj, porownánj, ſkončenj.

Beyleid, n. politowánj, autrpnoſt.

Beyliegen, v. n. ſpáti, obcowati s ženau.

Beymeſſen, v. a. přičjtati, připſati, připiſowati; Glauben beymeſſen, wěřiti.

Beymeſſung, f. přičjtánj, připſánj.

Beymiſchen, v. a. přimjchati, přimjſyti.

Beynahe, adv. bez mála, ſkoro, téměř.

Beyname, m. přjgměnj, ol. přjgmj; mor. přizwiſko.

Beyneben, beynebſt, adv. wedlé toho, mjmo to.

Beypferd, Handpferd, n. náručnjk, náručnj kůň.

Beypflichten, v. a. přiwoliti, přiſtaupiti k něčemu, přidržeti ſe něčeho, poſwědčiti, ſchwáliti. Die Beypflichtung, přiwolenj, poſwědčenj.

Beyrath, m. dobrá rada.

Beyrathen, v. a. radu dáti, poraditi.

Beyſammen, adv. ſpolu, poſpolu, pohromadě.

Beyſaß, m. chalupnjk, olim podſedek.

Beyſatz, m. přjſada, přjdawek, doloženj, mor. přidánek; beym Gebäude, der Beyſchlag, přjſtawek.

Beyſchlaf, m. těleſné obcowánj, concubitus; unerlaubter, ſauloženj, ſauložnictwj.

Beyſchläfer, m. ſauložnjk, kuběnář.

Beyſchläferinn, f. ſauložnice, kuběna, concubina.

Beyſchließen, v. a. přiložiti, vzawřjti, ſ. Beylegen.

Beyſchluß, m. přjdawek, přiloženj, přjloha.

Beyſchlüſſel, m. faleſſný, poſtranný kljč.

Beyſchreiben, v. a. připſati, wedlé napſati.

Beyſchrift, f. připis, připſané pjſmo.

Beyſeit, adv. na ſtraně; beyſseit gehen, na ſtranu gjti, poodgjti; beyſeit legen, poodložiti; beyſeit ſchaffen, povkliditi.

Beyſetzen, v. a. přiſaditi; eine Leiche, mrtwé tělo poodſtawiti, poſtawiti na ſtranu před pohřbem.

Beyſeyn, n. přjtomnoſt; in Beyſeyn, w přjtomnoſti.

Beyſitz, m. přiſezenj.

eyſitzen, v. a. přiſeděti, při práwě ſeděti.

Beyſitzer, m. přjſedjcý, rada.

Beyſorge, f. ſtaroſt, ſtrach. 2) ſauložnice.

Beyſpiel, n. přjklad, exemplum; zum Beispiele, v přjkladu, ku přjkladu.

Beyſpringen, v. a. přiſpěti, pomocy.

Beyſtand, m. pomoc, přiſpěnj. 2) vor Gerichte, práwnj přjtel, záſtupce; bey der Trauung, ſwědek.

Beyſtändig, adj. nápomocný.

Beyſtehen, v. n. ſtáti při někom, přjſpěti, pomocy, napomáhati; vor Gerichte, zaſtaupiti, zaſtati.

Beyſteuer, f. peněžitá pomoc, nápomoc.

Beyſtimmen, v. n. přiwoliti, ſtegného mjněnj byti, ſnéſti ſe.

Beyſtimmung, f. přiwolenj, ſwolenj, ſneſſenj.

Beytrag, m. pomoc, nápomoc; einen Beytrag thun, něco k něčemu dáti.

Beytragen, v. a. přidati, napomáhati, dopomáhati, poſkytnauti.

Beytreiben, v. a. ſháněti.

Beytreten, v. n. přiſtaupiti, přikročiti, přirazyti ſe, přiwoliti.

Beytritt, m. přiſtaupenj, přikročenj, přiwolenj.

Beyurtheil, n. přjſudek.

Beyweg, m. poſtrannj, pobočnj ceſta.

Beyweiten, bey weitem, adv. daleko, mnohem.

Beywohnen, v. n. býti přitom, přjtomným býti. 2) der Frau, ſpáti, obcowati s ženau. 4) mjti. Die Beywohnung, přjtomnoſt, obcowánj s ženſkau.

Beywort, n. přjſlowce, adjectivum.

Beyzeiten, bey Zeiten, adj. čaſně.

Bezahlen, v. a. platiti, zaplatiti. Dieß iſt nicht mit Gelde zu bezahlen, to nenj penězy k zaplacenj. 2) oplatiti, wyplatiti.

Bezahler, m. platitel, ſplátce, zaplatitel.

Bezahlung, f. plat, zaplacenj.

Bezähmen, v. a. vkrotiti, ſkrotiti, na vzdu pogjti.

Bezähmung, f. ſkrocenj, vkrocenj.

Bezaubern, v. a. očarowati. 2) fig. wábiti, lákati, podgjmati, ſkrocowati.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání