Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Bienenkönig – Bilſenkraut

114

Bienenkönig, m. die Bienenköniginn, matka wčel.

Bienenkraut, n. meduňka, meliſſa.

Bienenkunſt, f. wčelařſtwj.

Bienenmann, m. wčelař.

Bienenſchwarm, m. rog, examen apum.

Bienenſpecht, m. wlha, žluwa, apiaſter.

Bienenſtock, m. aul, ſſpalek, klát.

Bienenwärter, m. wčelař.

Bienenwolf, m. wlha, pták, ſ. Bienenſpecht.

Bienenwurm, m. wčelnj mol.

Bienenzucht, f. wčelařſtwj, chowánj wčel.

Biener, m. wčelař, ſ. Bienenwärter.

Bier, n. piwo, (pjwo,) dim. piwičko; braunes Bier, barewné piwo; bleiches, bledé.

Bier-, piwnj; Biereſſig, m. piwnj ocet; Bierfaß, n. piwnj ſud; Bierſuppe, f. piwnj poljwka.

Bierbank, f. ſſenkowna, hoſpoda.

Bierbrauen, n. wařenj piwa.

Bierbrauer, m. ſládek, pan ſtarý.

Bierbrauerey, f. ſladownictwj.

Bierbruder, m. bratr z mokré čtwrti, ochlaſta, močhuba, piwodus, čeſſpiwo.

Bierfiedler, m. ſſumař.

Biergeld, n. piwné.

Bierhaus, ſ. Bierſchenke.

Bierheber, m. koſſtýř, krokwice, hewer.

Bierkeller, m. piwnice, piwnj ſklep.

Bierkranz, Bierwiſch, m. Bierzeichen, n. wěnjk, wěnec, chwog, wěchet, mor. wjcha.

Bierſchank, m. ſſenk.

Bierſchenke, f. ſſenkowna, krčma.

Bierſchenk, m. ſſenkýř, krčmář.

Bierſtänder, m. ſtřjzek, mor. ſtřez, vul. ſſeňtyš.

Bierſteuer, f. poſudné, plat z piwa.

Bierverleger, m. nákladnjk; —inn, nákladnice.

Bieſam, ſ. Biſam.

Bieſtmilch, f. mlezywo, mlezywa, prwnj mljko.

Biethen, v. a. ich both, gebothen, podati, podáwati, obětowati, einem die Spitze biethen, někomu ſe opřjti. 2) für oder auf etwas biethen, dáwati za něco, podati na něco. 3) Die Waare, ceniti, proceniti.

Bilchmaus, f. plch, glis.

ild, n. obraz, dim. Bildchen, obrázek, imago, effigies, podobizna, simulacrum; twářnoſt, podoba; ein geſchnitztes Bild, řezba, ein geſtochenes, rytina, ein gegoſſenes, ſlitina. 2) předſtawenj, wyobrazenj. 3) oſoba, ſ. Mannsbild, Weibsbild.

Bilden, v. a. wyobrazyti, wypodobniti, dělati, twořiti, formare, fingere; ſie iſt ſchön gebildet, geſt kráſné twářnoſti, poſtawy. 2) den Verſtand, rozum cwičiti, wzděláwati.

Bilderbuch, n. kniha s obrazy.

Bilderdiener, m. modlář, modloſlužebnjk.

Bilderdienerinn, f. modlářka, modloſlužebnice.

Bilderdienſt, m. modlářſtwj, modloſlužebnoſt.

Bilderen, plur. dáſně, ſ. Zahnfleiſch.

Bilderkrämer, Bilderhändler, m. obraznjk.

Bilderſtecher, m. rytec obrazů.

Bilderſtürmer, m. obrazoruſſec, iconoclaſta.

Bilderſtürmerey, f. ruſſenj obrazů.

Bildgießer, m. ſlewač, litec obrazů.

Bildhauer, m. řezbář, statuarius.

Bildhauerarbeit, f. řezba.

Bildhauerkunſt, f. řezbářſtwj.

Bildlich, adj. gako w obrazu, wyobrazený, obrazný; adv. obrazně.

Bildner, m. obraznjk, řezbář.

Bildniß, n. wyobrazenj, podobizna, obraz.

Bildſäule, f. ſſtátue, ſlaup s obrazem, ſocha.

Bildſchnitzer, m. řezbář.

Bildung, f. wyobrazenj, twářnoſt, podoba. 2) wzdělánj, cwičenj.

Bildwerk, n. řezba.

Bille, f. die Dille der Müller, oſſkrd ſ. Spitzhammer. 2) Die Billen, Bilge bey den Tuchſcheerern, držadlo.

Billen, v. a. křeſati mleynſky mleynſký kámen.

Billig, adj. ſluſſný, ſprawedliwý, æquus; aus billigen Urſachen, z hodných přjčin, adv. —ě.

Billigen, v. a. ſchwáliti, za ſluſſné vznati; přiwoliti, ſwoliti. Die Billigung, ſchwálenj.

Billigkeit, f. ſluſſnoſt, ſprawedliwoſt, ol. prawota, æquitas.

Bilſenkraut, n. bljn, hyoscyamus.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání