Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Bilz – Bitten

115

Bilz, m. Pilz, hřib, hauba, boletus.

Bimsſtein, m. mořſká pěna.

Bin, ich bin, gſem, ſ. Seyn.

Bindband, n. wázanj. ſ. Angebinde.

Binde, f. auwazek, fáč; Kopfbinde, wjnek, Leibbinde, pás, opaſek; Hemdbinde, páſek.

Bindemeſſer, n. bednářſký nůž, pintmeſer.

Binden, v. a. ich band, gebunden, wázati, vwázati, zawázati; einem etwas auf die Naſe binden, něco na nos někomu powěſyti, zawěſyti; Kränze binden, wěnce wjti; Fäſſer, ſudy pobjgeti. 2) ſpogiti.

Binder, m. Faßbinder, ſ. Böttcher, bečwář, bednář; —inn, bečwářka, bednárka.

Binder-, bečwářſký, bednářſký; Binderhandwerk, n. bečwářſtwj, bednářſtwj.

Binderſchlägel, m. kyganka.

Bindewort, n. ſpogka, conjunctio.

Bindfaden, m. ſſpaġát, ol. harlaff.

Bindung, f. wázánj, wazba, ſpogenj.

Binetſch, m. ſſpenát, ſ. Spinat.

Bingelkraut, n. merkuryalnj ſſtjř, pſý lebeda, mercurialis annua, L.

Binnen, præp. w, za; binnen dieſer Zeit, w tom čaſe; binnen einer Stunde, za hodinu. 2) ſ. Innerhalb.

Binſe, f. die Binſen, ſytj, juncus. 2) rákoſý, scirpus, mor. ſſáſſj, ſſáchor.

Binſen-, ſytěný; Binſenkorb, m. ſytěný koſſjk.

Binſendecke, f. rohožka, rohož.

Birke, f. der Birkenbaum, břjza, betula.

Birken, adj. březowý; eine birkene Ruthe, březowka; Birkenholz, n. březowé dřjwj. Birkenſaft, m. březowá mjza. Birkenwald, m. březowý les.

Birkenbuſch, m. březyna, břjzý.

Birkhahn, m. die Birkhenne, das Birkhuhn, tetřjwek, tetřew menſſj, tetrix.

Birkholz, n. břjzý, březowj.

Birkwurz, f. nátržnjk, tormentilla.

Birn, f. pl. die Birnen, hruſſka, dim. hruſſtička, pirum; zahme Birn, ſſtěpná; wilde Birn, planá hruſſka; ſäuerliche, kyſelnice, ſüße, medowka; teige, hnilice, hnilička; Haberbirn, oweſnička; Zapfen irn, čáp, paſowka; Paradiesbirnen, páryſky; Lederbirnen, koženky, ſtaré panny; Pargamentbirnen, parġamentky; Jakobsbirnen, gakubky, gakubinky, marketky.

Birnbaum, m. hruſſka, hruſſkowý ſſtěp, pirus.

Birnbäumen, adj. hruſſkowý.

Birnmoſt, m. břečka, meſt z hruſſek.

Bis, adv. až, bis hieher, až ſem; zehn bis eilf, deſet aneb gedenáct. 2) conj. warte, bis ich komme, počkey, až přigdu.

Biſam, m. pjžmo, moschus.

Biſam-, pjžmowý; das Biſamthier, pjžmowý ſrnec; die Biſamblume, pjžmowý kwjtek; der Biſamknopf, die Biſamkugel, pjžmowá kulička.

Biſamkraut, n. pjžmowý čapjnůſek, geranium moschatum .

Bischen, n. kauſek, drobet, ſ. Bißchen.

Biſchof, m. biſkup, episcopus.

Biſchöflich, adj. biſkupſký; adv. biſkupſky.

Biſchofsmütze, f. biſkupſká čepice, infula.

Biſchofsſtab, m. berla biſkupſká, pedum.

Biſchofthum, n. Bisthum, biſkupſtwj, episcopatus.

Bisher, adv. poſawad, doſawád, až dopoſawad.

Biſon, m. zubr, Bison.

Biß, m. kauſnutj, vſſknutj, poſſtjpánj, morsus, der Biß des Gewiſſens, hryzenj ſwědomj.

Bißchen, n. Bißlein, kauſek, kauſſtjček, kauſýcek kauſýček . 2) drobet, drobátko, trocha, parum.

Biſſen, m. kauſek; ein Biſſen Brod, ſkywa chleba; Mundbiſſen, sauſto.

Biſſig, adj. kauſawý, ſſtjpawý, perný, ſ. Beißig.

Bisthum, n. biſkupſtwj.

Bisweilen, adv. někdy, čaſem, mor. zawdy.

Bitte, f. proſba, žádoſt, petitio, preces; eine Bitte für jemanden einlegen, za někoho ſe přimluwiti.

Bitten, v. a. ich bath, habe gebethen, proſyti, žádati, petere, rogare. 2) zwáti, pozwati, invitare.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání