Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Abſchwimmen – Abſparen

Abſchwimmen, v. n. odplauti, odplawati, 14 odplowati, vplauti, vplowati, vplynauti. , denatare.

Abſchwören, v. a. odpřiſahati, odpřiſáhnauti. 2) přjſahau ſe odřeknauti, odpřiſáhnauti ſe něčeho, přjſahau něco zapřjti.

Abſegeln, v. a. lodnj plachty ſložiti, ſwinauti. 2) v. n. odplauti, odplawiti ſe.

Abſehen, v. a. ohledati, ohledáwati, ohledowati něčeho, prohlédati k cýli, prohlédnauti něco; porozuměti, ſrozuměti něčemu; k něčemu cýliti, na něco prozýrati, zřenj mjti, zřjti; ſezřjti, shlédnauti, ſpatřiti, vzřjti. Einem etwas abſehen, hleděnjm, patřenjm něčemu od někoho ſe naučiti, oculis concipere.

Abſehen, n. ohled, ohledáwánj, ohledowánj, prohlédánj k cýli, prozřenj, zřenj, zřetel, finis, ſcopus. 2) an den Schießgewehren, při zbrani muſſka, crena.

Abſeite, f. wſſeliký přjſtawek při ſtawenj, wýpuſtek; pobočnj průchod w koſtele.

Abſeits, (zastaralé adv.) po ſtraně, ſtranau, ſeorſum.

Abſengen, v. a. opáliti, sl. oſſkwrliti, adurere.

Abſenken, v. a. pohřižowati, potápěti, rozwoditi, ku přjkl. winné kmeny, hřjženice, rozwody do země zahrabáwati, traducere vitem, demergere.

Abſenker, m. hřjženice, rozwod, tradux.

Abſetzen, v. a. odſaditi, odſtawiti, shoditi, sſaditi; a) austrinken, ohne abzuſetzen, bez oddechu, na dauſſek wypiti; b) odrazyti, odřezati; c) ſložiti, zanechati; d) die Waaren, zbožj odbýwati, rozprodati; e) von einem Amte, s auřadu ſwrcy, ſwrhnauti; f) entwöhnen, odſtawiti, oſtawiti; g) im Schreiben, popřeſtati, proſtranſtwj ponechati; h) einen Bogen, arch doſázeti, wyſázeti. 2) v. n. pomjgeti, přeſtati; a) in den Bergweken, der Gang ſetzt ab, w hornickém djle, žjla ſe tratj, wypadá; b) ſchlecht abſetzen, nedobře ſe ſrownáwati, ſſikowati, trefowati.

Abſeyn, nepřitomným býti, pryč býti, chyběti.

Abſeyn, n. nepřjtomnoſt, chýběnj.

Abſicht, f. ohled, shled, wzhled, zřenj, zřetel; vmyſl; cýl; finis, intentio.

bſichtlich, ſchwálný, zumyſlný; adv. naſchwál, ſchwálně, zumyſla, zumyſlně.

Abſieben, v. a. na řeſſetě, řjčicy, ſýtě přeoſýwati, decribrare.

Abſieden, v. a. obwařiti, ſwařiti, vwařiti.

Abſitzen, v. n. s koně sſednauti, ſlézti, ſtaupiti. 2) v. a. die Schuld abſitzen, dluh v wězenj odſeděti; ſich abſitzen, vſeděti ſe, zſeděti ſe.

Abſolviren, v. a. od latin. abſoluere, obžalowaného oſprawedlniti, propuſtiti, ſ. losſprechen. 2) rozhřeſſiti. 3) dokonati, wykonati, odprawiti.

Abſolut, adj. & adv. od latin. abſolutus, dokonalý, proſtý, ſám w ſobě, bez potaženj na giné, naproti Relativ w Filozofickém mluwenj. 2) bez mýminky wýminky , na proſto, zproſta, zrowna. Ein abſoluter Herr, neobmezený pán. Ich will es abſolut, neomylně, newyhnutedlně chcy.

Abſolution, f. od lat. abſolutio, oſprwedlněnj, propuſſtěnj. 2) hřjchů odpuſſtěnj, rozhřeſſenj, absolucý.

Abſonderlich, adj. obzwláſſtnj, oddělený, zwláſſtnj; adv. obzwláſſtně, zwláſſtně, porůznu.

Abſondern, v. a. odděliti, odlaučiti, rozděliti na různo, ſecernere, ſeparare. 2) In Gedanken, rozdělowati, rozdjl činiti, rozeznáwati, abſtrahere.

Abſonderung, f. oddělenj, odlaučenj, rozdělenj, ſecretio, ſeparatio. 2) rozdělowánj, rozeznáwánj, abſtractio.

Abſpänen, v. a. odſaditi, odſtawiti.

Abſpänling, m. odſtawče, odſtawené djtě, ſele.

Abſpannen, v. a. den Hahn an einem Feuergewehre, kohautek při zbrani ſpuſtiti, retendere. 2) odpřáhnauti, wypřáhnauti, disjungere. 3) obſ. odcyzyti, odlauditi, odtáhnauti, abalienare.

Abſpänſtig, adj. & adv. newěrný, odcyzený, odlauzený, ſwedený, ſ. Abwendig.

Abſpänſtig machen, odcyzyt, odlaudit, ſwéſt.

Abſparen, v. a. vſkrowniti, vſpořiti, vſtřjdmiti. Er hat es ſeinem Leibe abgeſparet, na ſwém hrdle to vſkaupil, vſkrbil, přiſkrbnil, ſwé hubě vtrhl, genium defraudare.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání