Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Einbund – Einfeilen

158

Einbund, m. wazba knihy, ſ. Einband.

Einbuße, f. ztráta, ſſkoda.

Einbüßen, v. a. ztratiti, ſſkodowati, ſſkodu mjti, ztrátu trpěti, o něco přigjti, prodělati.

Eincaſſieren, v. a. do kaſy přigjmati.

Eindammen, v. a. do hráze zatlaucy, wrazyti.

Eindämpfen, v. a. die Vögel, ptáky do tmy zawřjti.

Eindeichen, v. a. hrázemi obehnati, ohraditi, zahatiti.

Eindingen, v. a. w ſmlauwu zawřjti, ſpolu wymjniti. Die Eindingung, wymjněnj, ſmlauwa.

Eindorren, v. n. ſeſchnauti ſe, wyſuſſiti ſe, von der Erde, wyprahnauti.

Eindrängen, v. rec. ſich, tlačiti ſe do něčeho, wtlačiti ſe, wtiſknauti ſe, dráti ſe; wedrati ſe, wpleſti, připlichtiti ſe, mocý wlezti. Die Eindrängung, wtlačenj, wedránj.

Eindringen, 1. v. n. wedrati ſe; die Feinde ſind eingedrungen, nepřátelé wpadli, wſkočili, wrazyli ſe (do měſta, země). Das Waſſer dringt ein, woda ſe walj, hrne. 2. v. rec. wtiſknauti ſe, ſ. Eindrängen.

Eindruck, m. das Eindrucken, wtiſk, wtiſknutj; das Eindrücken, wtlačenj, wytlačenj. 2) fig. pohnutj myſli, tknutj, doráženj.

Eindrücken, v. a. wtiſknauti, wtlačiti. 2) wmáčknauti; ein Ey, protlačiti.

Eindrucken, v. a. wtiſknauti do knihy.

Einebnen, v. a. ſrownati, wyrownati.

Einegen, v. a. zawláčeti, zawlačowati.

Einen, v. a. ſgednotiti, ſ. Vereinen.

Einer, num. geden, ſ. Ein.

Einer, m. (Der Einſer), gednička, vulgo gednuſſka, monas.

Einerley, adj. gednoſtegný, sl. gednaký. adv. gednoſtegně.

Einerndten, v. a. ſkljzeti, ſ. Einärnden.

Einfach, adj. gednoduchý, gednonáſobný, proſtý, ſimplex; adv. gednonáſobně.

Einfachheit, f. gednoduchoſt.

Einfädeln, v. a. nawlécy, nawljknauti, na ljkati; gehlu nadjti; fig. naſtrogiti, nawljknauti.

Einfahren, 1. v. a. das Getreide, obilj domu wozyti, dowážeti. 2) přegeti, wozem něco zkáceti, zwrhnauti. 2. v. n. wgeti; im Bergbaue, ſgeti, ſlezti, sſtupowati do dolu.

Einfahrt, f. wgetj. 2) ſlezenj do dolu. 3) wgezd, kudy ſe wgjždj; průgezd.

Einfall, m. wpád, wpadánj; der Einfall der Klinke, zapadánj kliky. fig. Einfall des Feindes, wpád, autok. 2) Eines Hauſes, zbořenj. 3) nápad, připadnutj na myſl.

Einfallen, v. n. padati do něčeho, wpadnauti, wpadati; die Klinke fällt nicht gut ein, klika nedobře zapadá. Es fällt Froſt ein, připadá mráz. Was fällt dir ein? co ti připadá, napadá? 2) zbořiti ſe, ſpadnauti, sſauti ſe, zřjtiti ſe. Eingefallene Augen, přepadlé, wpadlé oči.

Einfalt, f. ſproſtnoſt; hlaupoſt.

Einfälteln, v. a. nabjrati, zbjrati, zfaldowati.

Einfältig, adj. proſtý, ſproſtný, ſimplex; hlaupý. Ein einfältiger Tropf, ſproſták, ſproſtáček; hlupák. adv. ſproſtně, hlaupě.

Einfaltspinſel, m. nemehlo, laula, ťulpa, hňup; sl. bolwáň.

Einfangen, v. a. Thiere, zchytati, polapiti; einen Ort, ohraditi, obehnati.

Einfärbig, adj. gedné barwy, gednobarewný.

Einfaſſen, v. a. einen Garten mit einer Mauer, zdj ohraditi, mit einem Zaune, plotem obehnati; mit einem Saume, einſäumen, obraubiti, zalemowati, oblemowati, obkládati; einem Stein in Gold, do zlata wſaditi, zaſaditi, zaſazowati; zlatem obděláwati, obložiti.

Einfaſſung, f. zalemowánj, ohraženj, obehnánj, obraubenj. 2) hradba, obruba, obkladek.

Einfehmen, v. a. Schweine, ſwině na žaludy, na bukwice hnáti.

Einfeilen, v. a. wypilowati, pilnjkem wřezati.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání