Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Einſeitig – Einſteigen

167

Einſeitig, adj. z gedné ſtrany, gednoſtranný; dem Körper nach, ztočený.

Einſenden, v. a. zaſlati, poſlati. Die Einſendung, zaſlánj, poſlánj.

Einſenken, v. a. dolů ſpuſtiti, pohřjžiti; eine Leiche, pochowati; Reben, ztápěti, rozwody kláſti. Die Einſenkung, ſpauſſtěnj, pohřjženj; kladenj rozwodů.

Einſer, m. die Eins, gednička.

Einſetzen, v. a. ſich, poſaditi ſe (do wozu, lodj); einen Miſſethäter, wſaditi do žaláře; eine Scheibe ins Fenſter, kolečko zaſaditi; Geld, wſaditi; Brod, in den Ofen, ſázeti; Bäume, ſtromy wſaditi, ſázeti; Leder in die Grube, wložiti; die Klauen, pazaury zatnauti; 2) fig. zum Pfande, zaſtawiti, do záſtawy dáti; in ein Amt, doſaditi, poſaditi; zum Erben, za dědice vſtanowiti; einen Feyertag, vſtanowiti, nařjditi. Die Einſetzung, ſázenj, wſázenj, doſazenj, vſtanowenj.

Einſicht, f. nahljdnutj, nahljdánj, 2) fig. ſſetrnoſt, důmyſlnoſt, důwtipnoſt.

Einſichtig, einſichtsvoll, adj. ſſetrný, důmyſlný, důwtipný, prožretedlný prozřetedlný .

Einſieden, 1. v. a. ſwařiti, wywařiti. 2. v. n. ſwařiti ſe, wywřjti.

Einſiedler, m. pauſtewnjk, eremita. Der Einſiedlerſtand, pauſtewnictwj.

Einſiedlerey, Einſiedeley, f. přjbytek pauſtewnický, pauſſť, geſkyně pauſtewnická.

Einſiedleriſch, adj. pauſtewnický; adv. po pauſtewnicku, pauſtewnicky.

Einſiegeln, v. a. zapečetiti do něčeho.

Einſingen, v. a. vſpjwati, zpěwem vſpati.

Einſinken, v. n. probořiti ſe, propadnauti ſe.

Einſitzen, v. n. wſednauti, wſedati. 2) bydleti. Ein Eingeſeſſener, obywatel.

Einſitzig, adj. na gednu oſobu, s gednjm ſýdlem.

Einſpannen, v. a. in den Rahmen, do rámu dáti, natáhnauti, vtáhnauti. 2) Pferde, zapřáhnauti, zapřahati. Die Einſpannung, nataženj. 2) zapřeženj, zapřáhnutj, zápřež.

Einſpännig, adj. & adv. s gednjm koněm, gednoſpřežný.

Einſperren, v. a. zamknauti, zamykati, zawřjti. Die Einſperrung, zamknutj, zamčenj, zawřenj.

Einſpinnen, v. a. wpřjſti; ſich, zapřjſti ſe, Die Einſpinnung, zapředenj.

Einſprechen, 1. v. a. domlauwati; Troſt, ſlowy potěſſiti někoho; Herz, ſrdce dodati. 2. v. n. odmlauwati, odpjrati. 2) Bey einem, přicházeti k někomu, nawſſtjwiti někoho.

Einſprengen, v. a. zakropiti, ſkropiti, ſwlažiti; Fleiſch mit Salz, maſo ſolj poſypati. Die Einſprengung, ſkropenj.

Einſpringen, 1. v. n. wſkočiti, zaſkakowati. 2. v. a. rozſkočiti, ſkokem wyrazyti.

Einſpritzen, v. a. in eine Wunde, do rány ſtřjkati, wſtřjkati; den Hals, wyſtřikowati, .

Einſpruch, m. odpjránj, odpor. Einſpruch thun, odporowati.

Einſt, adv. gednau, gednoho čaſu, někdy, quondam.

Einſtämmig, adj. z celého (gen z gednoho) pně, kmenu.

Einſtampfen, v. a. wſſlapati, vſſlapati, vpěchowati, zapěchowati. Die Einſtampfung, naſſlapánj, zapěchowánj.

Einſtand, m. wkročenj do auřadu, wſtaupenj do práwa kupitele.

Einſtänkern, v. a. zaſmraditi, naſmraditi, napáchnauti.

Einſtechen, v. a. wpjchnauti, zapjchnauti, wypichowati.

Einſtecken, v. a. wſtrčiti, zaſtrčiti, wtaſyti, wetknauti, zatknauti. 2) fig. trpěti, ſnáſſeti.

Einſtehen, v. n. wkročiti, wſtaupiti; eine eingeſtandene Magd, přjſtawná děwka. 2) für etwas, za něco ſtáti.

Einſtehlen, ſich, v. rec. wkráſti ſe, wlauditi ſe.

Einſteigen, v. n. wlézti, wſtupowati.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání