Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Einſtellen – Eintritt

Einſtellen, v. a. das Wild, zwěř ſytj zatáhnauti, obtáhnauti, ſtawiti. 2) poſtawiti někam. 3) fig. ſtawiti, ſtawowati. 4) ſich, doſtawiti ſe, poſtawiti 168 ſe, přicházeti. Die Einſtellung, poſtawenj, doſtawenj; ſtawenj.

Einſten, Einſtens, někdy, ſ. Einſt.

Einſtimmen, v. n. ſwoliti, ſrownati ſe.

Einſtimmig, adj. gednoho hlaſu, gednohlaſný, 2) fig. ſworný, gednomyſlný; einſtimmig ſeyn, ſrownáwati ſe; adv. gednjm hlaſem, ſworně, gednomyſlně.

Einſtopfen, v. a. wecpati, nacpati, nadjwati.

Einſtoßen, v. a. zatlaucy, zatlaukati, zarážeti; einen Splitter, třjſku zadřjti. 2) Die Thür, Mauer, wytlaucy, roztlaucy, protlaucy.

Einſtreichen, v. a. namazati, natřjti; Geld, penjze ſhrabowati, ſhrnauti. 2) wřjznauti, wraubiti.

Einſtreuen, v. a. naſypati, wſypati, zaſypati, wtrauſyti; podeſtlati, naſtlati. 2) napjſkati někomu, wnukati. Die Einſtreuung, naſypánj, wtrauſſenj, podeſtlánj.

Einſtrich, m. nařjznutj, wraubek.

Einſtücken, v. a. wyſaditi, wſaditi, wyſazowati. Die Einstückung, wyſazowánj.

Einſtürmen, v. n. auf jemanden, obořiti ſe na někoho.

Einſturz, m. zbořenj, ſpadnutj, pád.

Einſtürzen, 1. v. n. zbořiti ſe, ſpadnauti, propadnauti, sſauti ſe. 2. v. a. zbaurati, ſhoditi. Die Einſtürzung, zbořenj.

Einſtweilen, adv. zatjm, na chwjlku, na čas, ſ. Indeſſen.

Einſylbig, adj. gednoſylabnj, monosyllabus.

Eintägig, adj. gednodennj, dennj, gednoho dne, geden den ſtarý.

Eintagsfliege, f. gepice, ephemera, ſ. beſſer Haft, Uferaas.

Eintauchen, v. a. eintunken, namočiti, omočiti, namáčeti, omáčeti. Die Eintauchung, namočenj, namáčenj.

Eintauſchen, v. a. proměniti, prohandlowati, profregmarčiti. Die Eintauſchung, prohandlowánj.

Einteichen, v. a. zadělati (těſto).

Eintheilen, v. a. rozděliti, rozwrhnauti. Die Eintheilung, rozdělenj, rozwrhnutj, diviſio, partitio.

Einthun, v. a. wendati, dáti do něčeho, wprawiti, zawřjti. 2) ſchowati. 3) odewzdati, poručiti.

Eintölpeln, v. n. prohlaupiti.

Eintönig, adj. ſtegného hlaſu, gednohlaſný ? adv. ſtegným hlaſem, gednozwučně ?

Eintracht, f. ſwornoſt, ſrownaloſt, concordia.

Einträchtig, adj. ſworný, ſrownalý, concors. adv. —ně, —le.

Eintrag, m. vgma, ſſkoda, překážka; dieß thut dir keinen Eintrag, to ti nebude ſſkoditi, vžitku twému překážku nevčinj. 2) Bey den Webern, autek, wtkánj, trama, ſubtegmen.

Eintragen, 1. v. a. wneſti, wnáſſeti, inferre. 2) fig. den Faden, přjzy wetkati; in ein Buch, zapſati. 2. v. n. vžitku přináſſeti, wyneſti, wynáſſeti.

Einträglich, adj. weynoſný, zyſſtný (zyſkný).

Einträglichkeit, f. weynoſnoſt, přináſſenj zyſku.

Eintränken, v. a. napuſtiti, napágeti; fig. einem etwas eintränken, odplatiti někomu, nawařiti; pomſtiti ſe.

Eintreffen, v. n. mit ſeyn, přigjti; mit haben, shodnauti ſe, ſtáti ſe, streffowati ſe, ſrownáwati ſe, wyplniti ſe; vom Traume, wygewiti ſe.

Eintreiben, v. a. wehnati, domů hnáti, sháněti; einen Pfahl, kůl wrazyti. 2) fig. Geld, sháněti, wybjrati; jemanden, dotlačowati na někoho, tiſknauti, do těſna wehnati. Die Eintreibung, wehnánj, sháněnj.

Eintreten, 1. v. n. wegjti, wſtaupiti, wkročiti, ingredi. 2) naſtati. 2. v. a. zaſſlapati, nohama wtlačiti, vſſlapati, naſſlapati; rozſſlapati, wyſſlapati. Die Eintretung, vſſlapánj, naſſlapánj.

Eintrichtern, v. a. trychtýřem wljti, wkapati, inſtillare.

Eintritt, m. wchod, wcházenj, wſtaupenj, wkročenj, ingreſſus. 2) naſtánj, přjchod.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání