Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Erwecken – Erzielen

Erwecken, v. a. probuditi ze ſna, zbuditi, von dem Tode, wzkřjſyti. 2) fig. wzbu 190 diti, wzbuzowati; způſobiti; Aufruhr, bauřku ſtropiti. Die Erweckung, zbuzenj, probuzenj; wzbuzenj, wzbuzowánj, způſobenj.

Erwecklich, adj. erweckend, wzbuzugjcý k pobožnoſti.

Erwehren, v. rec. ſich einer Sache, vbrániti ſe, obrániti ſe něčemu, pozbyti, zahnati.

Erweichen, v. a. změkčiti, odměkčiti; fig. obměkčiti. Die Erweichung, změkčenj, obměkčenj.

Erweinen, v, a. v. a. wyplakati, pláčem wyproſyti.

Erweis, m. důkaz, ſ. Beweis.

Erweiſen, v. a. einem Ehre, někomu čeſt prokázati, prokazowati. Sich dankbar, wděčným ſe provkázati. 2) dokázati, dowoditi, ſ. Beweiſen.

Erweislich, adj. důwodný, co ſe dokázati může. Die Erweislichkeit, důwodnoſt.

Erweitern, v. a. roztáhnauti, rozſſjřiti, zweličiti; ein Kleid, ſſirſſj vdělati, popuſtiti, rozpuſtiti, naſtawiti. Die Erweiterung, rozſſjřenj, rozſſiřowánj.

Erwerb, m. weydělek, zyſk, požitek, nábytek.

Erwerben, v. a. wydělati, zeyſkati, dobyti; Ehre, cti doſáhnauti, dogjti. Die Erwerbung, wydělánj, zeyſkánj, dobytj.

Erwiedern, v. a. Wohlthaten, odměniti, nahraditi, odplatiti, odplacowati. 2) odpowědjti. Die Erwiederung, odměna, odplacowánj.

Erwinden, v. rec. ſich, opowážiti ſe, ſ. Unterwinden. 2) an nichts erwinden laſſen, na ničem nedati ſcházeti, ſ. Ermangeln. 3) zeyſkati, nabyti, ſ. Erſchwingen.

Erwiſchen, v. a. polapiti, vchopiti, vchopiti, popadnauti, auf einer Lüge, we lži poſtjhnauti.

Erwuchern, v. a. lichwau nabyti, wylichwiti.

Erwünſchen, v. a. winſſem doſáhnauti, winſſowati. Erwünſcht, žádaný, ( ol. žádaucý, žádoſtiwý,) winſſowaný; přjgemný, wzácný.

Erwünſchlich, adj. což ſe žádati, winſſowati může.

Erwürgen, v. a. vdáwiti, zdáwiti, podáwiti, zadáwiti, zaſſkrtiti, zardauſyti, mor. vchrtauſyti für vhrdauſyti. 2) zabiti, zařezati.

Erz, ( obſ. Erzt,) n. ruda, aes. Golderz, zlatá ruda; Silbererz, ſtřjbrná ruda. 2) für Kupfer, měď; für Metall, kow. 3) für Glockenſpeiſe, zwonowina.

Erz-, rudnj, z rudy, na rudy. Die Erzader, žjla rudy, cauk. Die Erzgrube, rudnj důl. Die Erzſtuffe, rudnj ſſtuffa, handſſtan. Die Erzhalde, halda aneb hromada rud. Das Erzgebirge, rudnj, rudnaté hory w Mjſſni.

Erz—, in der Zuſammenſetzung mit Namen der Würden, arcy: Erzbiſchof, arcybiſkup, archiepiſcopus. 2) neywyšſſj, hlawnj, neywětſſj, beſonderes vor den Adjektiven: Erznarr, neywětſſj blázen. Erzdumm, welmi hlaupý.

Erzählen, v. a. powjdati, wyprawowati. Die Erzählung, powjdánj, wyprawowánj; powjdačka.

Erzamt, n. prwnj, neypředněgſſj auřad, arcyauřad.

Erzeigen, v. a. vkázati. 2) prokázati. Die Erzeigung, prokázánj.

Erzen, adj. obſ. měděný, ſ. Ehern.

Erzen, v. a. er nennen, on řjkati, sl. onditi, onikati.

Erzengel, m. archangel, archanděl.

Erzeugen, v. a. zploditi; erzeugt werden, zroditi ſe, zarozowati ſe. Die Erzeugung, zplozenj; von Thieren, zároda. Die Erzeugniſſe, aurody, plodiny ?

Erzhaltend, Erzhaltig, adj. rudnj, rudnatý.

Erzherzog, m. arcyknjže, arcywéwoda.

Erziehen, v. a. den Wagen, wůz vtáhnauti. 2) odchowati, wyhljdati; wychowati, zweſti; gut erzogen, zwedený, dobře wychowaný; unerzogene Kinder, nezwedené děti. Die Erziehung, wychowánj; zwedenj. Der Erzieher, wychowatel, pěſtaun.

Erzielen, v. a. zploditi, ſýti a nakliditi. 2) w myſli vložiti; doſáhnauti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání