Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Forelle – Fortrucken

Forelle, f. pſtruh, trutta, ſalmo foria. Lin. 209 Der Forellenbach, pſtružnj potok. Der Forellenſallat, ſalát pſtruhowý.

Forke, f. widle, plur.

Forkel, Forchel, Furkel, f. rozſoſſka, ſocha.

Forkeln, v. a. von Hirſchen, napjchnauti na rohy, rohama trkati.

Form, f. forma, podoba, způſob, forma.

Format, n. formát, m.

Formel, f. formule, notule.

Formen, v. a. twořiti, formowati.

Formenſchneider, m. řezač forem, rytec na dřewě.

Formkopf, m. palice.

Förmlich, adj. způſobný, foremný; adv. —ně. 2) náležitý, ſluſſný. adv. —tě, —ně.

Förmlichkeit, f. způſobnoſt, foremnoſt. 2) náležitoſt.

Formſand, m. pjſek na formy.

Forſchen, v. n. nach etwas, pilně ſe ptáti po něčem, wyptáwati, ſciſcitari. 2) zpytowati, ſkaumati, ſcrutari. Das Forſchen, wyptáwánj, zpytowánj, ſkaumánj.

Forſcher, m. wyptawač, ſkaumač, zpytatel, ſcrutator.

Forſt, m. wrch ſtřechy, ſ. Firſte.

Forſt, m. les; leſyna, hág, silua, saltus. 2) Revier, hágenſtwj.

Forſt-, leſnj: das Forſtamt, leſnj auřad.

Förſter, m. forſſt, myſliwec, leſownj ?

Forſthammer, m. Waldhammer, ceychowačka.

Forſtknecht, m. hagný.

Forſtmann, m. leſnj ?

Forſtmeiſter, m. forſſtmiſtr, zpráwce leſu.

Forſtrecht, m. leſnj práwo. 2) Das Anweiſegeld, weykazné.

Fort, adv. dále, porro. 2) fort mit dir, pryč s tebau, apage. 3) fort und fort, pořád, napořád. 4) ſo fort, hned, řjzem, mox.

Fort-, in der Zuſammenſetzung mit Zeitwörtern, dále, pořád, před ſe. 2) preč, pryč, v, od, za.

Fortan, adv. dále, budaucně, ſ. Ferner.

Fortbringen, v. a. z mjſta připrawiti, odbyti, odprawiti, odneſti, odwezti. 2) fig. wychowati, fedrowati; ſich, vži iti ſe. Die Fortbringung, odprawenj, odneſſenj, wychowánj, vžiwenj.

Fortdauer, f. trwánj, ſetrwánj, ſ. Dauer.

Fortdauern, v. n. ſetrwati, potrwati.

Fortfahren, 1. v. n. odgeti, odgjžděti, pergere. 2) pokračowati, dále mluwiti, continuare. 2. v. a. odwezti, odwážeti, prouehere.

Fortfliegen, v. n. vletěti, auolare.

Fortfließen, v. n. vtecy, vplynauti. 2) pořád, před ſe tecy, profluere.

Fortführen, v. a. odweſti, abducere. 2) dále weſti, producere. Die Fortführung, odwedenj, dálſſj wedenj.

Fortgang, m. průchod, proſpěch, dařenj, proſpjwánj, ſucceſſus, progreſſus; in Kenntniſſen einen Fortgang machen, w vměnj proſpjwati.

Fortgehen, v. n. odegjti, preč gjti, odcházeti, abire. 2) pořád gjti, dále pokračowati, progredi. 3) Fortgang haben, průchod mjti.

Forthin, adv. dále, pak, budaucně, poſthac, deinceps.

Fortjagen, v. a. odehnati, zahnati, abigere, expellere.

Fortkommen, v. n. vgjti. 2) dále přigjti. 3) fig. poweſti ſe, dařiti ſe, podařiti ſe; vžiwiti ſe; wzrůſti.

Fortkönnen, v. n. z mjſta mocy, nicht fortkönnen, z mjſta nemocy.

Fortkriechen, v. n. odlezti.

Fortlaufen, v. n. odběhnauti, vtjkati. 2) pořád běžeti.

Fortmachen, 1. v. a. ſich, kliditi ſe. 2. v. n. poſpjſſiti; mache fort, děley pořád, poſpěš ſy.

Fortpflanzen, v. a. přeſaditi, transplantare; rozploditi, rozplemeniti, propagare. Die Fortpflanzung, přeſazowánj, transplantatio; rozplozowánj, rozplemeněnj.

Fortreißen, v. a. vtrhnauti, potrhnauti. 2) k ſobě, s ſebau táhnauti.

Fortreiten, v. n. odgeti, vgeti (na koni).

Fortrucken, v. n. poſtaupiti, vſtaupiti, dále ſe hnauti, vſſinauti ſe.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání