Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Freyfrau – Fringeiſen

213

Freyfrau, Freyinn, f. ſſlechtična, baronka, ſwobodná panj.

Freygebig, adj. ſſtědrý, liberalis; adv. ſſtědře.

Freygebigkeit, f. ſſtědroſt, ſſtědrota.

Freygelaſſen, adj. propuſſtěný z poddanoſti, oſwobozený, wyhoſſtěný, manumiſſus, libertus.

Freyheit, f. ſwoboda, ſwobodſtwj, ſwobodnoſt, zwolnoſt, zwůle, libertas. 2) weyſada, immunitas.

Freyheitsbrief, m. weyſada, weyſadnj liſt, privilegium. 2) ſ. Freybrief.

Freyheitsort, m. weyſadnj mjſto, weyſada.

Freyherr, m. ſwobodný pán, baron, ſſlechtič; die Freyherrinn, baronka, ſwobodná panj.

Freyherrlich, adj. baronſký, ſſlechtický.

Freyjahr, n. lhůta na geden rok.

Freylaſſen, v. a. propuſtiti, wyhoſtiti, manumittere. 2) wypuſtiti. 3) na wůli nechati, ſ. Frey.

Freylaßbrief, m. weyhoſt, ſ. Freybrief.

Freylaſſung, f. propuſſtěnj, wyhoſſtěnj.

Freylich, adv. owſſem, arcy, ba, bodegť, vtique, omnino. 2) owſſem, ſyce, quidem.

Freymachung, f. das Freymachen, wyſwobozenj, wyproſſtěnj, zhoſſtěnj, zproſſtěnj, vprázdněnj, ſ. Frey machen.

Freymann, ſ. Freyſaß. 2) pohodný.

Freymüthig, adj. vpřjmný, ſwobodný, adv. —ně, ingenue.

Freymüthigkeit, f. ſwobodná vpřjmnoſt.

Freyſaß, m. ſwobodnjk, dědinnjk, mor. dwořák.

Freyſprechung, f. dánj, doſtánj za wyvčenau, mor. připowěděnj za towaryſſe, za miſtra, ſ. Frey ſprechen.

Freyſtaat, m. republika, ſwobodná obec.

Freyſtadt, f. ſwobodné měſto. 2) ſ. Freyſtätte.

Freyſtätte, f. autočiſſtě, autočiſſtné mjſto; bezpečné, ſwaté mjſto, neb měſto, aſylum.

Frey ſtehen, frey ſtellen, ſ. Frey.

Freytag, m. pátek, dies Veneris.

Freyth, f. námluwy, kalanda, mor. zálety.

Freythof, m. krchow, hřbitow, cœmeterium.

Freyung, f. oſwobozenj, ſwoboda, weyſada.

Freywerber, m. ſnaubce, námluwce, námluwčj, ſtaroſwat, conciliator nuptiarum. Die Freywerberinn, námluwčj.

Freywillig, adj. dobrowolný, ſpontaneus, voluntarius. Ein freywilliger Soldat, dobrowolnjk; adv. dobrowolně, ſamochtě, ſamoděk, ſponte, vltro.

Freywilligkeit, f. dobrowolnoſt, dobrowolenſtwj.

Fricaſſee, f. odwárka, podpauſſťka.

Friede, m. pokog, mjr, pax, ; laß mich mit Frieden, zufrieden, nech mne na pokogi, s pokogem, dey mi pokog. In Frieden, w pokogi. Es iſt Friede, geſt pokog, ol. mjr. Friedelos, Friedlos, bez pokoge, bezpokogný.

Friedensbrecher, m. ruſſitel pokoge.

Friedensbruch, m. ruſſenj pokoge.

Friedensbrüchig, adj. pokog ruſſjcý.

Friedenshandlung, f. gednánj o pokog, ſneſſenj o pokog.

Friedensſchluß, m. zawřenj pokoge.

Friedensſtifter, m. gednatel pokoge; mjřitel, ſmjrce.

Friedensſtörer, m. tropič nepokoge, buřič.

Friedfertig, adj. pokogný, mjrný, tichý, pacificus; adv. pokogně, mjrně.

Friedfertigkeit, f. pokognoſt, tichoſt.

Friedlich, Friedſam, ſ. Friedfertig.

Friedliebend, adj. pokoge milowný.

Frieren, v. n. ich fror, habe gefroren, mrznauti, zymu trpěti, mrazyti ſe; zábſti, mor. ozýbati, frigere. Es fror mich, záblo mne. Es friert mich an den Händen, zebe mne w ruce. 2) Imp. mrznauti, vmrznauti, omrznauti, zmrznauti, zamrznauti. Es wird frieren, bude mrznauti. Es hat gefroren, mrzlo. 3) congelari, die Erde iſt gefroren, země zmrzla, ſ. Gefrieren. Das Frieren, mrznutj, mrazenj.

Frieſel, m. čerwené, palčiwé neſſtowičky, ſpála, Boa, purpura.

Fringeiſen, n. bey den Färbern, ſwigadlo.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání