Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Geſchleppe – Geſchwulſt

239

Geſchleppe, n. wlečenj, wlečenina.

Geſchlinge, n. oſrdj, okružj.

Geſchmack, m. chuť, ſſmak, pochotnoſt, ſapor; den Geſchmack verlieren, ſtratiti chuť, wygjti z chuti; es hat nicht ein Bischen Geſchmack, nemá to ani chautky. 2) chuť, okus, okuſſenj, guſtus. 3) fig. zaljbenj, chuť, libido; Geſchmack am göttlichen Worte, zaljbenj na ſlowu božjm.

Geſchmacklos, adj. bez chuti, nechutný.

Geſchmackloſigkeit, f. nechuť.

Geſchmeide, n. ſſperky, ozdoby, okraſy.

Geſchmeidehändler, m. ſſmeydýř.

Geſchmeidig, adj. měký; geſchmeidiges Eiſen, měké železo. 2) fig. ohebný, mrſſtný, hebký; geſchmeidige Ruthe, ohebný , mrſſtný prut. 3) zkrotlý, zkrocený; geſchmeidig werden, zkrotnauti.

Geſchmeidigkeit, f. měkoſt; ohebnoſt; krotkoſt.

Geſchmeiß, n. trus, ſtruſky, howna, neřád. 2) fig. hmyz, žjžaly, inſecta. 3) holota, luza, chámowina, chamradina.

Geſchmiere, n. mazánj, mazanice. 2) ſſkrtánj, ſſkrabanina.

Geſchmuck, m. ſſperky, ſ. Schmuck.

Geſchnatter, n. ſſtěbetánj.

Geſchneide, n. pletky, pl.

Geſchöpf, n. twor, ſtwořenj, ſtwůra, creatura; dim. das Geſchöpfchen, ſtwořenjčko, twůrek.

Geſchoß, n. ſtřela, ſſjp, jaculum. 2) ſtřelba. 3) fig. am Gebäude, ponebj, poſchodj.

Geſchräge, n. ohrada.

Geſchreibe, n. pſanj, pſanice.

Geſchrey, n. křik, pokřik, clamor, ein klägliches Geſchrey, vpěnj; ein Geſchrey erheben, dáti ſe do křiku; es erhob ſich ein Geſchrey, ſtal ſe křik; viel Geſchrey, und wenig Wolle, mnoho wřeſku, a málo wlny; mnoho wřeſku, málo zyſku. 2) fig. powyk, hluk; viel Geſchrey machen, mnoho hluku (cárů) nadělati. 3) zlá powěſt; in das Geſchrey bringen, rozkřičeti, rozneſti; ins Geſchrey kommen, do křiku přigjti.

Geſchröt, n. ſſaurek, scrotum.

Geſchütte, n. rum, sſutina.

Geſchütz, n. děla, pl. ſtřelba, ol. puſſka, tormenta.

Geſchützkunſt, f. ſtřelectwj.

Geſchwader, n. hauf, ol. pluk. 2) loďſtwo.

Geſchwär, n. nežit, wřed, ſ. Geſchwür.

Geſchwätz, n. daremné tlachánj, žwánj, bleptánj, darmotlachy.

Geſchwätzig, adj. žwawý, ſſtěbetný, žwachtawý, tlachawý, ſſpitawý, garrulus.

Geſchwätzigkeit, f. žwawoſt, mnohomluwnoſt, ſſtěbetawoſt, ſſpitawoſt, garrulitas.

Geſchweigen, v. n. ſ. Schweigen. Ich geſchweige der andern Dinge; der andern Dinge zu geſchweigen, abych giných wěcý mlčenjm pominul; mlče, nemluwě o giných wěcech; ich habe ihn nicht geſehen, geſchweige geſprochen, ani ſem ho newiděl, nercyli s njm mluwil; tjm méně s nim mluwil.

Geſchwellen, v. n. otěkati, ſ. Schwellen.

Geſchwinde, adj. čerſtwý, ſpěſſný, poſpěſſný, hbitý, rychlý, celer, velox. 2) fig. kwapný, náhlý; ein geſchwinder Tod, náhlá ſmrt. adv. čerſtwě, ſpěſſně, rychle, honem, ſkokem, záhy, chutně, pádem. 2) kwapně, náhle.

Geſchwindigkeit, f. čerſtwoſt, ſpěſſnoſt, rychloſt, hbitoſt, velocitas, celeritas.

Geſchwiſter, pl. von Brüdern, bratřj; von Schweſtern, ſeſtry.

Geſchwiſterkind, n. von Brüdern, bratranec, patruelis, von Schweſtern, ſeſtřenec, foem. ſeſtřenice, consobrinus, amitinus; von Bruder und Schweſter, ſtregčenec. Ander-Geſchwiſterkind, bratráně, ſeſtřjně.

Geſchworne, der, přjſežný, sl. boženjk.

Geſchwulſt, f. otok, oteklina; opuchlina, zpuchlina, tumor; die Geſchwulſt ſetzt ſich, otok oplaſkuge.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání