Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Gewirre – Gicht-

Gewirre, n. matenj, pletenj, machlánj, cuchánj; machlanina, matenice, zma 244 tenina, cuchanina, ſpletenice, ſmodrchanina, mor. mrwa, pomrwnoſt.

Gewiß, adj. giſtý, giſtotný, certus; gewiſſes Einkommen haben, giſté mjti důchody, přjgmy; das iſt gewiſſe Wahrheit, to geſt prawdiwá prawda; einer Sache gewiß ſeyn, vbezpečenu býti o něčem. 2) gakýſy, gakýs, quidam; ein gewiſſer Damon, gakýſy Damon; zu gewiſſer Zeit, kdyſy, kdys, quondam; es gibt gewiſſe Leute, gſau někteřj lidé. adv. giſtě, giſtotně, dogiſta, dozagiſta, zagiſté, wlaſtně; er kommt gewiß, dozagiſta přigde; er hat es ihm gewiß geſagt, wlaſtně mu to řekl; etwas für gewiß behaupten, něco za prawdu twrditi, giſtiti.

Gewiſſen, n. ſwědomj, conſcientia.

Gewiſſenhaft, Gewiſſenhaftig, adj. ſwědomitý, conſcientioſus; adv. —tě.

Gewiſſenhaftigkeit, f. ſwědomitoſt.

Gewiſſenlos, adj. neſwědomitý.

Gewiſſenloſigkeit, f. neſwědomitoſt.

Gewiſſensbiß, m. hryzenj ſwědomj.

Gewiſſensſcrupel, m. pochybnoſt, náhnětek ſwědomj.

Gewißheit, f. giſtota, certitudo.

Gewißlich, adv. giſtotně.

Gewitter, n. powětřj, bauřka, bauře, tempeſtas; das Gewitter ſchlägt ein, hrom bige; das Gewitter gehet vorbey, bauřka ſe přehánj.

Gewitterwolke, f. bauřliwý oblak, mračna, pl. bauřliwé mračno.

Gewogen, adj. náchylný, přjzniwý, laſkawý, miloſtiwý, dobrotiwý. adv. —ně, wě.

Gewogenheit, f. náchylnoſt; miloſt, přjzniwoſt, dobrotiwoſt.

Gewohnen, v. n. zwykati, zwyknauti, přiwykati, nawykati, obwykati, aſvescere. Ich bin es (deſſen) nicht gewohnt, negſem tomu zwyklý, nawyklý.

Gewöhnen, v. a. včiti , zwykati, nawykati; ſich an etwas gewöhnen, něčemu zwykati; ein Kind von der Bruſt, odſtawi i, ſ. Entwöhnen. Die Gewöhnung, zwyknutj, nawyknutj, přiwyknutj.

Gewohnheit, f. zwyk, zwykloſt, nawykloſt, přiwykloſt, conſuetudo; zur Gewohnheit werden, w zwyk, w obyčeg přigjti, zobyčegiti ſe.

Gewöhnlich, adj. obyčegný. adv. obyčegně.

Gewölbe, n. klenutj, ſklep, fornix. 2) krám; dim. klenutjčko, ſkljpek, krámek.

Gewölk, n. oblaky pl. (oblaka), mračna.

Gewölkig, adj. zamračený, poſſmaurný.

Gewühl, n. rytj. 2) fig. hmyzenj, hemženj, chumelenj.

Gewürm, n. čerwi pl., chrobactwo, žeměplazowé zeměplazowé .

Gewürz, n. kořenj, kořánj, kořeny pl., radices. 2) kořenj krámſké, wonné, aroma.

Gewürzbüchſe, f. kořenka, kořjnka.

Gewürzhaft, adj. kořenný, wonný gako kořenj.

Gewürzhändler, Gewürzkrämer, m. kořenář; die —inn, kořenářka.

Gewürznägelein, n. Gewürznelke, f. hřebjček, sl. kljnček, caryophyllus, Lin.

Geyer, m. káně, ſup, Vultur Klein. 2) Was Geyer haben ſie? kýho čerta máte?

Geyeradler, m. mrſſák, ſ. Aasgeyer.

Gezänk, n. ſwáda, ſwár, wáda, hádka; mor. ſſkorpenj, hamar; ein Gezänze Gezänke anfangen, ſwádu ſtropiti.

Gezanke, n. haſſteřenj, waděnj.

Gezelt, n. ſtan, tentorium; dim. ſtánek; die Gezelte aufſchlagen, ſtany rozbiti.

Gezerre, n. tahanice, tahánj.

Gezeug, n. nádobj, náſtroge, pl.

Geziemen, v. n. ſluſſeti, přjſluſſeti, patřiti, decere; geziemend, ſluſſný.

Geziere, n. vpeypánj.

Gezimmer, n. raubenj, ſ. Zimmerwerk.

Gezücht, n. plemeno, plémě.

Gezwitſcher, n. ſſwiřinkánj, ſſweholenj.

Gicht, f. pakoſtnice, dna, klaubnj nemoc, sl. klaubawka, arthritis. 2) ol. der Schlagfluß, mrtwice, paralysis.

Gicht-, dnawý; Gichtfieber, dnawá zymnice; Gichtkraut, dnawá, mrtwičná bylina.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání