Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Angelegenheit – Aengſtlich

37

Angelegenheit, f. péče, ſtaroſt, zaneprázdněnj, negotium. 2) důležitoſt.

Angelegentlich, adj. důležitý, á, é, adv. ſnažně, ſtudioſe.

Angelfiſch, m. reynok bodlawý, ſ. Stachelroche.

Angelike, f. angelička, angelika, ganoklika, ſwatého ducha kořenj, angelica.

Angeln, v. a. ryby na vdicy chytiti, lapati, lowiti, piscari hamo. 2) dychtiti po něčem, něčeho žádoſtiwě hledati, adpetere.

Angeloben, v. a. připowjdati, přiřjcy, přiſljbiti, rukogmjm býti, ſlibowati, zamlauwati ſe, zaſlibowati, ſpondere.

Angelöbniß, Angelobung, f. přjpowěd, připowjdánj, přiřečenj, rukogemſtwj, ſlib, zámluwa, zaſljbenj, ſponſio, ſtipulatio, vadimonium.

Angelruthe, f. prut na vdicy, vdičný.

Angelweit, adj. & adv. do kořán, do kořen otewřený.

Angemeſſen, adj. přiměřený, ſſikowný, treffný, způſobný, accommodatus, aptus.

Angenehm, adj. libý, miloſtný, milý, přjgemný, vtěſſený, wděčný, gratus, iucundus, ſuavis, adv. ljbě, mjle, iucunde.

Anger, m. drahy, tráwnjk, aupor, pole.

Angerblume, f. aupořjček, chudobka, matečnjk menſſj, ſedmikráſa, bellis minor, L. ſ. Gänſeblume.

Angerkraut, n. truſkawec, polygonum, L.

Aengerling, m. pečárka, pečjrka, žampion. , agaricus campeſtris.

Angeſehen, adj. ſlowautný, wzácný, wzneſſený.

Angeſeſſen, adj. vſazený, vſedlý.

Angeſicht, n. plur. —er, obljčeg, twář, wzezřenj, facies, vultus; ins Angeſicht loben, w oči chwáliti, in os laudare.

Angewande, f. auwrat, ſauwrat, verſura.

Angewöhnen, v. a. přivčiti, včiti , zwykati, adſuefacere, ſich angewöhnen, adſuefieri, zwykati, přiwykati. Angewöhnt, adj. přivčený, přiwyklý, zwyklý, adſuetus. Angewöhnung, f. přivčenj, přiwyknutj, zwyknutj, adſuetudo. Angewohnheit, f. zwyk, zwykloſt, conſuetudo.

ngießen, v. a. naljti, vljti, adfundere. 2) přiletowati, ſletowati. 3) obauzeti, omluwiti, zhaněti.

Anglimmen, v. n. chytiti ſe, oheň chytiti, wznjtiti ſe, zažhnauti ſe, ignem concipere.

Angränzen, v. n. mezowati. Angränzend, adj. hraničný, mezugjcý, pomezný, finitimus. Angränzung, f. mezowánj, meze, končiny, confinium.

Angreifen, v. a. chytati, gjmati, lapiti, polapiti, popadnauti, vgjti, wzýti, adprehendere. 2) k něčemu ſáhnauti, a toho vžjwati, vti; fremdes Gut angreifen, k cyzýmu ſáhnauti, na cyzý ſtatek ſáhnauti. 3) do někoho ſe wpuſtiti, na někoho ſe obořiti, připadnauti, vdeřiti, autok včiniti, invadere. 4) vgjmati, zemdljwati, conficere, debilitare. Die Krankheit hat mich ſehr angegriffen, nemoc mne tuze podgala, zemdlila. 5) ruku přičiniti, přiložiti, začjti, aggredi, incipere. Greif an, začni. 6) ſnažiti ſe, vſylowati, wynaſnažowati ſe, adniti. Er greift ſich an, ſnažuge ſe, vſyluge. Angreifer, m. autočnjk, invaſor. Angreifung, f. das Angreifen, chycenj, polapenj, popadnutj, vgetj, vgjmánj. 2) ſáhnutj. 3) autok, ſ. Angriff.

Angriff, m. lapenj, polapenj, popadnutj, ſahnutj, prehenſio. 2) autok, wpád, wpadnutj, impetus.

Angſt, f. plur. Aengſte, auzkoſt, teſkliwoſt, teſknoſt, trápenj, angor, anguſtia. Herzensangſt, ſauženj, těžkoſt ſrdce. Todesangſt, ſmrtedlná auzkoſt, ſtrach ſmrti.

Angſt, adv. auzko, teſkliwo, teſkno, těžko; einem Angſt machen, někoho do auzkoſti, do těſna wehnati, někomu hrůzy, ſtrachu nahnati, naháněti.

Aengſten, ängſtigen, v. a. ſužowati, ſaužiti, ſwjrati, trápiti, angere.

Aengſtig, adj. teſkliwý, ſkormaucený, vtrápený. Aengſtigung, f. ſauženj, ſužowánj, ſwjránj, trápenj, angor.

Aengſtlich, adj. teſkliwý, truchliwý, ſotný, anxius; adv. —ě, anxie.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání