Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Aengſtlichkeit – Anhäufeln

38

Aengſtlichkeit, f. teſkliwoſt, teſknoſt, truchliwoſt, anxieatas, pavor.

Angürten, v. a. opáſati, připáſati, accingere. Angürtung, f. opáſánj, připáſánj.

Anhaben, v. n. něco na ſobě mjti. 2) einem etwas anhaben, někomu něčjm vſſkoditi, něco proti někomu mjti.

Anhäften, v. a. přibiti, přitlaucy, adfingere; připnauti, připogiti, přiwázati, adligare; přiſtehnauti, přiſſiti, adſuere.

Anhäftung, f. přibitj, přitlučenj, připnutj, připogenj, přiwázanj, přiſtehnutj, přiſſitj.

Anhäkeln, anhaken, v. a. připnauti háčky, vpewniti háky.

Anhalten, 1. v. a. přjdržeti, vdržeti, zadržeti, zaſtawiti, zatknauti, zdržeti, zdržowati, cohibere, ſiſtere. 2) chytiti, gjti, lapiti, polapiti, ſewřjti, ſwjrati, adſtringere, comprehendere. 3) doháněti, nabádati, nabjzeti, přidržowati někoho k něčemu, impellere. 4) naléhati, naſtaupati, naſtupowati, vſylowati, žádati o něco, petere. 5) ſich an etwas, něčeho ſe držeti, ſe přichytiti, ſe zachytiti. 2. v. n. dodržeti, dodržowati, trwati, ſetrwati, durare; eine anhaltende Krankheit, trwanliwá nemoc. 2) ſtáti, vcházeti ſe, vſylowati o něco, nepřeſtati, žádati. 3) zaſtawiti ſe, zůſtati ſtát, pobyti, morari.

Anhalten, n. Anhaltung, f. getj, polapenj, zadrženj, zaſtawenj, zatknutj, comprehenſio, retentio; přjdrženj, zadrženj ſe, adprehenſio; naléhánj, naſtupowánj, žádánj, zádoſt žádoſt , petitio.

Anhalter, m. držák, přjdržitel; držadlo, držádko, retinaculum.

Anhaltſam, adj. dodržugjcý, nepřetržený, ſetrwalý, trwagjcý, trwanliwý.

Anhaltſamkeit, f. nepřetrženoſt, ſetrwaloſt, trwanliwoſt.

Anhang, m. přjdawek, přjlepek, přjwěſek, appendix. 2) holomſtwo, rota, factio, partes. 3) kacýřſtwo, ſekta, ſecta, partes; einen großen Anhang haben, mnoho náſledownjků, ſtaupenců mjti.

nhangen, v. n. ſ. hangen, an etwas hangen, bljzko něčeho, neb při něčem wiſeti. 2) držeti ſe, přjdržeti ſe něčeho, neb někoho, lnauti, přilnauti, připnauti, ſe připnauti ſe , přiwinauti ſe k někomu, adhærere.

Anhängen, v. a. ſ. hängen, 1) přiwěſyti, powěſyti, zawěſyti, appendere, ſuspendere. 2) chytati ſe, lepiti ſe, přilepowati ſe, přilnauti, adhæreſcere. 3) přidati, připogiti, addere, adiungere, přihoditi, přiwěſyti, adiicere. 4) ſich an jemanden anhängen, někoho ſe přichytiti, k někomu ſe připnauti, přiwěſyti, přiwinauti. 5) einem einen Schimpf, einen Schandflecken anhängen, někomu hanbu způſobiti; einem eine Krankheit anhängen, někoho nemocý nakazyti; einem die Krätze anhängen, někoho naſwrabiti, ſwrabem nakazyti. 6) er hänget ſeinen Freunden alles an, wſſecko přátelům ſwým zawěſſuge.

Anhänger, m. ſtaupenec, náſledownjk, ſektář, aſſecla, ſectator.

Anhängerinn, f. náſledownice, ſektářka.

Anhängig, anhänglich, adj. chytlawý, následowný, přináležjcý; und was dem anhängig iſt, a co k tomu přináležj; ſaudu předneſſený, vdaný; die Sache iſt ſchon vor Gericht anhängig, ta wěc geſt giž před práwo dána, práwu vdána, giž geſt w ſaudu.

Anhängigkeit, Anhänglichkeit, f. chytlawoſt, náklonnoſt, oddanoſt.

Anhängſel, n. přjwěſek, ſ. Angehänge.

Anhauchen, v. a. nadchnauti, nadýchati, adflare. Anhauchen, n. Anhauchung, f. nadchnutj, nadſſenj, adflatus, adſpiratio.

Anhauen, v. a. natětj, natjnánj, naſeknutj.

Anhäufeln, v. a. kopečky dělati, kopečkowati, okopáwati, Kohlpflanzen anhäufeln, kapuſtu neb zelj okopáwati.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání