Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Lug – Luſche

26

Lug, n. nedwědj brloha. 2) mit Lug und Trug umgehen, lžiwě a lſtiwě obcházeti.

Lüge, f. lež, klam, ( mor. lžina, kmjnſtwj,) mendacium; dim. ležka.

Lügen, v. n. ich log, habe gelogen, lháti, ſelhati, klamati, ( mor. kmjniti,) mentiri; er lügt, daß ſich die Balken biegen, lže wewſſecky hambalky; du lügſt in deinen Hals, wrlaužeš (w hrdlo lžeš;) einen Lügen heiſſen, Lügen ſtrafen, za lháře držeti, lhářů nadáwati. Das Lügen, lhanj, klamánj.

Lugen, v. n. obs. hleděti.

Lügenhaft, lügneriſch, adj. lžiwý, klamawý, lhawý, ( mor. kmjnſký) mendax; adv. —wě.

Lügenhaftigkeit, f. lhawoſt, lžiwoſt, klamawoſt.

Lügenſchmied, Lügenſack, m. das Lügenmaul, n. lhář.

Lügenträger, m. roznáſſitel, roznoſytel lžj.

Lügner, m. lhář, klamař, mendax; dim. lhářjček; die —in, lhářka.

Luke, f. djra; die Dachluke, wikýř.

Lullen, v. n. cecati, cucati, sſáti.

Lulch, lelek, S. Lolch.

Lümmel, m. kolohnát, hulwát, maňas, chrapaun, klacek, kobylák, lancauch, huťapa, halama.

Lümmeley, f. hulwátſtwj, chrapaunſtwj.

Lümmelhaft, adj. hulwátſký, chrapaunſký; adv. —ſky.

Lümmeln, ſich, v. rec. kláſti ſe, podpjrati ſe, loktem, v př. na ſtůl, klackowati.

Lump, m. dareba, darebák, daremnjk, hadrnjk, odranec, humpolák. 2) fig. ſkrbec, ſtuchljk, haužwička.

Lumpen, v. a. s někým hanebně nakládati, za darebu mjti.

Lumpen, m. hadr, kloc, onuce, weteš, capart; dim. das Lümpchen, Lümplein, hadřjček, klůcek.

Lumpengeld, n. chatrné, wſſiwé, hadrowité penjze.

Lumpengeſindel, Lumpenpack, Lumpenvolk, n. luza (hluza), zběř, holota, darebina, ſlota.

Lumpenhund, Lumpenkerl, m. darebák, S. Lump.

Lumpenleben, n. hadrářſké, humpolácké žiwobytj.

Lumpenmann, Lumpenſammler, m. hadrář, foem. hadrářka.

Lumpenrock, m. hanbjk.

Lumperey, f. hadrářſtwj, darebenſtwj.

Lumpicht, adj. hadrářſký, žebrácký, 2) fig. mizerný; zwey lumpichte Groſchen, mizerné dwa ġroſſe.

Lumpig, adj. otrhaný, odraný; adv. —ně; ein lumpiger, lumpichter Menſch, obedranec, otrhanec, darebák, otrapa.

Lüne, Lone, f. lun, launek, S. Lünſe.

Lunge, f. pljce, pl. pulmo ; dim. pljcko; pljčky pl.

Lungen-, pličnj, plicnj; die Lungenader, pličnj žjla; die Lungenkrankheit, plicnj neduh.

Lungenentzündung, f. zapálenj plic.

Lungenflechte, f. pličnjk, lichen pulmonarius Lin.

Lungenkraut, n. plicnjk, pličnjk, pulmonaria offic. Lin.

Lungenmuß, n. pličky (drobně zſekané).

Lungenſucht, f. ſauchotiny, ( mor. ſauchoty), nedužiwé pljce; phthisis pulmonalis; er kriegt die Lungenſucht, chytagj ſe ho ſauchotiny.

Lungenſüchtig, adj. nedužiwý na pljce, ſauchotiný; ein Lungenſüchtiger, ſauchotinář, foem. ſauchotinářka.

Lünſe, f. zákolnjk, lun, launek, die Decklünſe, záblatnjk.

Lunte, f. lunt.

Luppe, f. tjſta, čubka.

Lurtſch, m. wrhcáby, lurč, das Lurtſchbret, wrhcábnice.

Luſche, f. lauže, kaluže.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání