Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Musketen – Mutterfluß

55

Musketen, muſſketowý; die M—kugel, muſſketowá kulka, do muſſketu.

Muskusthier, n. tur.

Muß, m. mus.

Muße, f. prázdnoſt, chwjle, kdy, sl. ſtih, otium; keine haben, nemjti kdy, po chwjli, sl. neměti ſtihu; ſich Muße nehmen, k něčemu ſe vprázdniti; meine Berufsgeſchäfte laſſen nur nicht viele Muße übrig, po mých powinných pracech nezbýwá mi mnoho čaſu; eine gelehrte Muße, vprázdněnj k včeným pracem.

Müßig, adj. zahálčiwý, otiosus; — ſeyn, zaháleti, otiari. 2) fig. prázdný, vacuus; er hat keine müßige Stunde, nemá prázdné chwjle, kdy. adv. —wě; —ně.

Müßigen, v. a. přinutiti; wir finden uns gemüßiget, widjme ſe přinuceny.

Müßiggang, m. zahálka, otium.

Müßiggänger, m. zahaleč; die —inn, zahalečka.

Müſſen, v. n. muſyti, muſeti, debere; was muß der wollen? co ten aſy chce? das wird nicht geſchehen, ich müßte den gezwungen werden, to ſe neſtane, lečbych byl nucen.

Muſter, n. wzor, obraz, přjklad, způſob, obrazec (muſtr).

Muſterhaft, adj. přjkladný; adv. —ně.

Muſtern, v. a. muſtrowati, přehljžeti wogſko. 2) přetřáſati.

Muſterung, f. přehljdka, okázka, (muſtruňk).

Muth, m. pěna.

Muth, n. met, gen. mtu, giſtá mjra Rakauſká 30 měřic obſahugjcý.

Muth, m. myſl, mens; ſeyn ſie guthes Muthes, buďte dobré myſli; wie iſt dir zu Muthe? gak geſt ti okolo ſrdce? 2) ſrdce, zmužiloſt, ſrdnatoſt; er hat Muth, má ſrdce, geſt ſrdnatý; Muth faſſen, ſrdce nabyti, zſrdnatěti; den Muth ſinken laſſen, ſrdcem kleſnauti; der Muth wächſt ihnen, ſrdce gim přibýwá; Muth mamachen machen , ſrdce dodati, dim. das Müthchen, myſlička; ſein Müthchen kühlen, wůli ſwau proweſti, laſkominy, žáhu ſobě ſetřjti.

Muthe, f. žádoſt.

Muthen, v. n . gemuthet ſey ſeyn , myſliti, býti toho mjněnj. 2) žádati.

Muthig, adj. ſrdnatý, zmužilý. 2) bugný, ferox; ein muthiges Pferd, bugný kůň. adv. —tě, —le; —ně.

Muthigkeit, f. bugnoſt.

Muthlos, adj. neſrdnatý, zbabělý. adv. bez ſrdce, zbaběle.

Muthloſigkeit, f. neſrdnatoſt , zbaběloſt, babſtwj.

Muthmaßen, v. a. domnjwati ſe, domeyſſleti ſe, conjicere.

Muthmaßlich, adj. důmeyſſliwý. adv. —wě, gakž ſe domnjwám.

Muthmaßlichkeit, f. důmeyſſliwoſt.

Muthmaßung, f. důmyſl, conjectura.

Muthwille, m. ſwéwolnoſt, bugnoſt, petulantia.

Muthwillig, adj. ſwéwolný, petulans; adv. —ně.

Muthwilligkeit, f. ſwéwolnoſt.

Mutter, f. pl. Mütter, matka, matrix 2) matka, děloha, maternjk, teřich, uterus. 3) matka, máti, máteř; gemein, máma, mater; dim. Mütterchen, matička, mamička, maminka; Mutter werden, poroditi, matkau býti; zur Mutter machen, obtěžkati.

Mutter- I. děložnj, teřiſſnj, maternj, uterinus; die Mutterader, teřiſſnj žjla. 2) pro matku, pro dělohu; der Mutterbalſam, balſſam pro matku; das Mutterpflaſter, flaſtr na matku; 3) matky; die Mutterbeſchwerde, pohnutj, zbauřenj, pozdwiženj matky, passio hysterica. II. a) mateřſký; matčin; das Mutterherz, mateřſké ſrdce; die Muttermilch, matčino; mateřſké mléko. b) matečnj; die Mutterkirche, matečnj chrám, koſtel, matka. c) matka; der Muttertheil, podjl po matce.

Mutterbiene, f. matka.

Mutterbruder, m. vgec, avunculus.

Mutterfluß, m. bělotok.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání