Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Anleiter – Annehmung

Anleiter, m. nawoditel, wodič, woditel, 42 wůdce, dux. Anleitung, f. Anleiten, n. náwěſſtj, náwod, povčowánj, nawedenj, vwáděnj, wyvčowánj, ductus; Anleitung geben, nawáděti, nawoditi, náwěſſtj dáwati, povčowati. 2) podnět, přjčina, přjležitoſt, anſa, occaſio.

Anliegen, v. n. doléhati, naléhati, přiléhati, přiſtáti. 2) dieſe Sache liegt mir ſehr an, ta wěc na srdcy mi ležj, ſ. angelegen. 3) einem anliegen, naléhati, dotjrati, trápiti, welmi proſyti, flagitare.

Anliegend, adj. přjležjcý, adiacens.

Anliegen, n. doléhánj, důležitoſt, péče, ſtaroſt, cura, ſollicitudo.

Anlocken, v. a. přilákati, přilauditi, přiwábiti, přiwnaditi, adlectare.

Anlockung, f. přilákánj, přilauzenj, přjluda, přiwábenj.

Anlügen, v. a. nalhati, obelhati, ſ. lügen.

Anmachen, v. a . přičiniti, přidělati, připogiti, připrawiti; ein Schloß, zámek přibiti; ein Band, tkanicy přiwázati; Feuer anmachen, oheň rozdělati, roznjtiti, zanjtiti; den Kalk, wápno rozdělati, ſmjſyti; das Mehl, mauku zadělati, zamjſyti; den Wein, wjno připrawiti, přiſtrogiti, falſſowati; ein angemachter Wein, ſtrogené wjno.

Anmahnen, v. a. napomjnati, ſ. Ermahnen. 2) nabádati, nabjzeti, pobjzeti, wzbuzowati, ſ. Aufmuntern.

Anmahnung, f. napomjnánj. 2) podoba.

Anmaßen, v. rec. oſobiti, ſobiti, přiwlaſtniti, ſwogiti ſy něco, ſibi arrogare.

Anmaßung, f. oſobenj, přioſobenj, ſobenj, ſwogenj.

Anmelden, v. a. ohláſyti, opowědjti, oznámiti, wzkázati, nuntiare, ſignificare; ſich zu etwas, k něčemu ſe hláſyti, přihláſyti.

Anmeldung, f. ohláſſenj, opowěd, opowěděnj, oznámenj.

Anmerken, v. a. pozorowati, znamenati na někom, znáti, animadvertere, obſervare. 2) poznamenati, zaznamenati, adnotare. 3) oznámiti, notare.

Anmerkung, f. pozorowánj, znamenánj; poznamenánj, zaznamenánj, známka, nota.

nmerkenswerth, Anmerkungswerth, —würdig, adj. poznamenánj hodný, znamenitý, notabilis, notandus.

Anmeſſen, v. a. přiměřiti, změřiti, mjru wzýti, admenſurare. 2) dobře naměřiti, přiměřowati, přiſſikowati, accommodare rem. ſ. Angemeſſen.

Anmuth, f. přjgemnoſt, vtěſſenj, vtěſſenoſt, amœnitas; des Geruchs, wůně, pochotnoſt; der Muſik, der Sprache, hudby, řeči lahodnoſt, ljbeznoſt, ſuauitas.

Anmuthen, v. a. přimyſliti, o někom ſmýſſleti, adfingere. 2) požádati, poſcere.

Anmuthig, adj. lahodný, ljbezný, pochotný, přjgemný, rozkoſſný, vtěſſený, amœnus, ſuauis. adv. láhodně, ljbezně, &c. ſuauiter.

Anmuthigkeit, f. lahodnoſt, ljbeznoſt, ſ. Anmuth.

Anmuthsvoll, adj. přerozkoſſný, převtěſſený.

Annageln, v. a. hřeby přibiti, clavis adfigere. Annagelung, f. přibjgenj, přibitj.

Annahen, annähern, v. n. bljžiti ſe, přibližowati ſe, adpropinguare.

Annahung, Annäherung, f. bljženj, přibližowánj, adpropinguatio.

Annähen, v. a. přiſſiti, přiſſjwati, adſuere.

Annähen, n. —hung, f. přiſſitj, přiſſjwánj.

Annahme, f. bránj, přjgem, přigetj, přigjmánj, wzetj, acceptio.

Annalen, plur. letopis, ſ. Jahrbücher.

Annaliſt, m. ſpiſowatel létopiſů, kronykář.

Annehmen, v. a. bráti, přigjti, přigjmati, wzýti, acceptare, accipere, ſumere; die Farbe annehmen, barwu chytiti; für Scherz, za žert pokládati. 2) ſich einer Sache annehmen, něčeho ſe vgjmati, vgjti.

Annehmer, m. přigimač, přjgemce, přjgemčj. Annehmerinn, přigimačka.

Annehmlich, adj. přjgjmánj hodný, přjgemný, lahodný, ljbezný, pochotný, wděčný, acceptus, gratus, iucundus, ſuauis. adv. lahodně, ljbezně, pochotně, přjgemně, wděčně, iucunde, ſuaviter.

Annehmlichkeit, f. lahodnoſt, ljbeznoſt, pochotnoſt, přjgemnoſt, wděčnoſt, ſuavitas.

Annehmung, f. přigetj, přigjmání, wzetj, ſ. Annahme.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání