Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Nieder – Niederreißen

70

Nieder, adj. njzký, humilis; ein niederes Haus, njzký dům. 2) nižſſj; die niederen Schulen, nižſſj ſſkoly; die hohe und niedere Geiſtlichkeit, wyšſſj a nižſſj duchowenſtwo; die Niedern, nižſſj. 3) hanebný; der niedere Stolz, hanebná hrdoſt. 4) nižnj; Niederdeutſchland, nižnj Němce. I. adv. dolů; auf und niederlaufen, whoru a dolů běhati.

Nieder-, dolů; niederbeugen, dolů ſehnauti, ſkloniti; niederbrechen, dolů ſtrhnauti; niederdrücken, dolů tlačiti.

Niederbrennen, v. n. shořeti, comburi. 2) v. a. ſpáliti, wypáliti, comburere.

Niederdonnern, v. a. ohromiti, hromem omráčiti.

Niedere, f. nižina.

Niederfahren, v. n. sſtaupiti, descendere. 2) v. a. zageti; ein Kind, zageti, přegeti djtě.

Niederfahrt, f. sſtaupenj.

Niederfallen, v. irr. n. padnauti, vpadnauti; vor Jemanden auf das Antlitz niederfallen, před někým nicý padnauti; wie eine Falle, klapnauti, ſklapnauti.

Niederfallen, n. padnutj, vpadnutj; öfters, podánj padánj .

Niedergang, m. západ, occasus.

Niedergehen, v. n. zapadati.

Niedergericht, n. plůtko, pletka. 2) nižſſj práwo.

Niedergelegt, adj. položený, ſložený; niedergelegtes Gut, záſtawnj ſtatek, depositum.

Niedergeſchlagen, adj. zkormaucený, zarmaucený, zaſteſklý, zaražený.

Niedergeſchlagenheit, zkormaucenoſt, zaſteſkloſt.

Niederhangen, v. irr. n. dolů wiſeti; die niederhangenden Zweige, ſwiſlé, ſklopené ratoleſti; die Flügel, křjdla ſchljpiti; die Ohren niederhangen laſſen, vſſi ſklopiti.

Niederhauen, v. a. ſeſekati; die Bäume, poſekati, porážeti, poraubati.

Niederhocken, v. n. na bobeček ſednauti, na bobečku ſeděti.

Niederholder, m. chebdj.

Niederkleid, n. ſpodnj raucho; nohawice.

Niederknien, v. n. kleknauti, pokleknauti; das — kleknutj.

Niederkommen, v. n. ſlehnauti, poroditi, parere.

Niederkunft, f. porod, partus; die Niederkunft erwarten, do kauta ſe čekati.

Niederlage, f. porážka, clades. 2) nemoc. 3) ſklad, horreum.

Niederläger, m. ſkladnj kupec.

Niederland, n. nižnj, dolnj, dolegſſj země.

Niederländer, m. obywatel nižnjch, dolnjch zemj.

Niederländiſch, abj. adj. nižnjch zemj; nýdrlandſký.

Niederlaſſen, v. a. ſpuſtiti, ſpauſſtěti, demidere. 2) ſich poſaditi ſe, ſednauti, considere. 3) vſaditi ſe, oſaditi ſe.

Niederlaſſung, f. vſada.

Niederlauſitz, f. dolnj, nižnj, dolegſſj Srby, Lužice, Srbſko.

Niederlegen, v. a. ſložiti, položiti. 2) Ein Kind, vložiti; ſich, položiti ſe, lehnauti, ſpat gjti. 8) fig. Ein Amt, Geld, auřad, penjze ſložiti; einem ein Handwerk, řemeſlo zapowědjti.

Niederleger, m. ſchowatel, depositor, bey dem etwas niedergelegt wird, ſchowawač, depositarius.

Niederliegen, v. n. ležeti na zemi.

Niedermachen, v. a. ſpuſtiti. 2) fig. ſeſekati.

Niedermetzeln, v. a. ſeſekati, ſeſſawlowati, poſſawlowati.

Niederreißen, v. a. ſtrhnauti; ein Haus, ein Gerüſt, rozbaurati, zbořiti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání