Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Niederreiten – Niere

Niederreiten, v. a. na koni přegeti, zageti; das Getreide, obilj koňmi zcuchati, roz 71 geti. 2) v. n. auf und niederreiten, nahoru a dolů gezditi.

Niederrennen, v. a. běže porazyti, koněm zageti, překotiti.

Niederſäbeln, v. a. poſſawlowati.

Niederſaufen, v. a. vpiti, na mol opiti.

Niederſchießen, v. n. ſletěti. 2) v. a. zaſtřeliti; einen Thurm, rozſtřjleti.

Niederſchlag, m. ſraženina, vſedlina.

Niederſchlagen, I. v. n. padnauti, praſſtiti ſebau, meyknauti ſebau. II. v. a. A) a. Jemanden, porazyti; daß er das Bewuſtſeyn verliert, omráčiti, percellere. b) Eine Spitze, ſrazyti. c) Die Feldfrüchte, potlaucy. d) Die Augen, oči ſklopiti; mit niedergeſchlagenen Augen, ſklopenýma očima. e) Ein Gehölz, meytiti les. f) Eine Krämpe, ochljpiti klobauk. g) In der Chymie, ſrazyti. B) fig. a) Die Hoffnung, naděgi ſklamati. b) Eines Beweiſe, něčj důwody wywrátiti, porazyti. c) Eines Gemüth, zarmautiti, moerore maerore afficere.

Niederſchlucken, v. a. polknauti, polykati.

Niederſenken, v. a. ſpuſtiti; ins Waſſer, pohřjzyti, pohruzyti.

Niederſetzen, v. a. ſtellen, poſtawiti, ponere. 2) poſaditi; ſich, poſaditi ſe, ſednauti; ich ſetze mich kaum wieder nieder , ſotwa, ſem ſotwa ſem doſedl. 3) Eine Commission , vſtanowiti, zarazyti, zaſednauti.

Niederſinken, v. irr. n. ſpuſtiti; die Hände ſinken laſſen, ruce ſpuſtiti; im Waſſer, tonauti, potopiti ſe, vtonauti, pohřjzyti ſe, pohruzyti ſe.

Niederſitzen, v. irr. n. poſaditi ſe. 2) v. a. někoho zaſednauti.

Niederſtämmig, adj. njzký; niederſtämmige Bäume, njzké ſtromowj.

Niederſtechen, v. a. probodnauti, promrſſtiti kordem.

Niederſteigen, v. irr. n. sſtaupiti, sſtupowati.

Niederſtoßen, v. irr. a. porazyti, překoti i. 2) probodnauti, prohnati, promrſſtiti, zaklati.

Niederſtürzen, v. n. zkáceti ſe, překotiti ſe. 2) v. a. porazyti, překotiti.

Niederträchtig, adj. opowržený, přewrhlý, mrcha člowěk!

Niederträchtigkeit, f. opowrženoſt.

Niedertreten, v. irr. a. poſſlapati, conculcare; die Schuhe, ſeſſlapati.

Niedertrinken, v. a. vpiti.

Niederung, f. nižina.

Niederwand, f. ſpodky, kalhoty, poctiwice.

Niederwärts, adv. dolů, k zdolowu, nazdol.

Niederwerfen, v. a. někoho porazyti , někým o zem dáti, meyknauti někým.

Niederzerren, v. a. ſtrhnauti, ſſmeyknauti.

Niederziehen, v. a. ſtáhnauti.

Niedlich, adj. čacký, činčaný; ein Haus, vtěſſený dům; Muſik, ljbezná, miloſtná hudba; Hut roſtomilý klobauk; Mädchen, ſſumné, čacké, ſſwárné děwče; in der Kinderſprache, činčaný. 2) von Speiſen, aupráwný, ſtkwoſtný.

Niedlichkeit, f. čackoſt, ſſwárnoſt, činčanoſt.

Niednagel, m. S. Nietnagel.

Niedrig, adj. njzký, humilis; comp. niedriger, nižſſj; adv. njzce, njzko; niedrig ſtehen, njzko ſtáti; ein niedriger Fluß, mělká řeka; niedrig ſchreiben, ſproſtě, njzko pſáti; in der Bibel, ponjžený.

Niedrigen, v. a. njžiti, ponižowati.

Niedrigkeit, f. njzkoſt.

Niedrigung, f. nižina.

Niefel, f. myſſi.

Niemals, adv. nikdý, nikdá, nunquam.

Niemand, pron. nikdo, žádný, nemo; gar Niemand, nižádný, ani křjſtka, ani člowjčka, ani žiwé duſſe.

Niere, f. ledwina, ren; dim. das Nierchen, ledwinka.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání