Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Nordweſtwind – Nothzüchtiger

73

Nordweſtwind, m. wjtr mezy půlnocy půlnocý a západem.

Nordwind, m. půlnočnj wjtr, Boreas.

Nörgeln, v. n. bublati, mumlati.

Noß, n. dobytče.

Nößel, m. žeydljk, Sextarius; dim. das Nößelchen, žeydljček.

Note, f. nota; dim. das Nötchen, notička.

Noten-, notowý; das Notenpapier, notowý papjr, na noty.

Notenſchreiber, m. notař.

Noth, adv. třeba, potřebj; ich habe es nicht noth, nemám toho potřebj.

Noth, f. těžko, těžkoſt, neſnáz, tjže; das macht mir Noth, to mi půſobj těžkoſt, neſnáz; mit genauer Noth, ſotwa, ſotwičko, s welikau těžj. 2) potřeba; ich brauche es zur höchſten Noth, na neyweyš toho potřebugi; über Noth trinken, eſſen, přes potřebu pjti, gjſti; eine Tugend aus Noth, ctnoſt z potřeby; die Noth erfordert es, potřeba to káže; es thäte Noth, ich ginge ſelbſt hin, byloby potřebj, bych tam ſſel ſám; zur Noth, z potřeby. 3) nauze; Jammer und Noth, ſwjzel, ſtraſt, lopota; in Noth gerathen, do nauze přigjti, znuzeti; Noth leiden, nauzy třjti; nuzowati ſe; mit dem hat es keine Noth, o to nenj nauze. Die Noth zwingt mich dazu, nauze mne k tomu dohánj. 4) auzkoſt; das war eine Noth! to byla auzkoſt! er hat Noth, wo ſoll er was zum Eſſen hernehmen, má auzkoſt, kde co gjſti wzýti. 5) Die Kindesnoth, porod; die ſchwere Noth, paducý nemoc.

Noth-, w nauzy, z nauze; die Nothlüge, lež z nauze. 2) w potřebě, z potřeby; der Nothdienſt, ſlužba w potřebě.

Nothdringen, v. irr. a. z nauze přinntiti přinutiti; nothgedrungen, nauzý přinucen, dohnán.

Nothdurft, f. potřeba, necessitas. 2) nauze; Nothdurft leiden, nauzy třjti, trpěti. 3) polehčenj žiwota; ſeine Nothdurft ver ichten, žiwotu polehčiti, na záchod, na ſtranu gjti.

Nothdürftig, adj. nuzný, potřebný, egens; ein nothdürftiger Menſch, nuznjk; nuzák, nuzař; foem. nuznice. adv. s potřebu; es reicht ſo nothdürftig zu, gakž takž s potřebu poſtačuge.

Nothdürftigkeit, f. potřebnoſt, nuznoſt.

Nothfall, m. čas nauze, potřeby.

Nothgericht, n. hrdelnj práwo.

Nothhelfer, m. pomocnjk w nauzy. 2) Beym Seifenſieder, přjſſtelky.

Nothhülfe, f. pomoc w nauzy, z nauze, .

Nöthig, adj. potřebný, necessarius, adv. potřebně. 2) adv. Es iſt nöthig, geſt potřebj; Geld nöthig haben, peněz mjti potřebj, zapotřebj.

Nöthigen, v. a. nutiti, přinutiti, cogere; ich bin genöthigt es zu thun, gſem přinucen, to včiniti; er thut es gonöthigt, bezděky to činj. 2) pobjzeti, nutkati; zum Eſſen, k gjdlu.

Nöthigkeit, f. potřebnoſt.

Nothjahr, n. drahý rok.

Nothknecht, m. pacholek, pomocnjk z nauze.

Nothleidend, adj. nauzy trpjcý,

Nothpfennig, m. penjz k potřebě.

Nothſtall, m. liſyce.

Nothſtand, m. nuzný, bjdný ſtaw.

Nothtaufe, f. křeſt z potřeby.

Nothwehr, f. obrana z potřeby, z nauze.

Nothwendig, adj. potřebný; ſchlechterdings, newyhnutedlně potřebný; adv. Es iſt nothwendig, geſt potřebj.

Nothwendigkeit, f. potřebnoſt, potřeba. Unumgängliche; newyhnutedlná; in die N. verſetzen, nutiti, přinutiti, dohnati, donutiti.

Nothzucht, f. náſylj, náſylné pohaněnj, poruſſenj panny, Vis.

Nothzüchtigen, v. a. náſylj včiniti, náſylně pohaniti, poruſſiti pannu.

Nothzüchtiger, m. náſylnjk.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání