Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Pfahl – Pfauen-

Pfahl, m. pl. die Pfähle, kůl, palus; einen Pfahl einſchlagen, kůl wrazyti, zatlaucy; fig. in meinen vier Pfählen, w mém domě, 90 pokogi. S. Weinpfahle, Schandpfahl, @ con. coll. die Pfähle, kolj; dim. das Pfählchen, koljk, kůlek.

Pfahl-, kolnj; die Pfahlwurzel, kolnj, ſrdečný kořen.

Pfahlbrücke, f. moſt moſtničný, s moſtnicemi.

Pfahlbürger, m. předměſſťák, podměſſťák.

Pfahleiſen, n. železný kůl.

Pfählen, v. a. den Hopfen, den Wein, tyčiti, koly wrážeti, zarážeti, palare. 2) an Pfahl ſtecken, wrazyti, ſtrčiti, vhoditi na kůl.

Pfahlholz, m. koljk; das Pfahlhölzchen, koljček.

Pfahlmühle, f. ſſeyrowna, ſſeydowna.

Pfahlramme, f. beran.

Pfahlwerk, n. kolj.

Pfalz, f. falc.

Pfalzgraf, m. falc hrabě.

Pfalzgräfinn, f. falc hraběnka.

Pfalzgräflich, adj. falc hraběcý.

Pfalzgrafſchaft, f. falc hrabſtwj, falc hrabětſtwj.

Pfand, n. Angeld, záwdawek, wěrka, das Pfand der Liebe, záwdawek láſky, záſtawa, základ, sl. záloh, pignus; zum Pfande geben, do záſtawy dáti; Geld auf Pfänder leihen, penjze na základ půgčiti. 2) fant; Pfänder ſpielen, na fanty hráti.

Pfand-, záſtawnj, základnj; der Pfandbrief, zápiſný, záſtawnj liſt; das Pfandgeld, záſtawnj penjze.

Pfänden, v. a. ſtawiti, do záſtawy, základu bráti, wzýti, sl. založiti, pignerari. das Vieh, zagjmati. 3) Verpfänden, zaſtawiti.

Pfänder, m. hagný. 2) ſtawitel.

Pfänderinhaber, m. S. seq.

Pfandherr, m. základnjk, záſtawnjk, w záſtawě mágjcý magjcý .

Pfandhaus, záſtawna, záſtawnj dům.

Pfändlich, adj. záſtawnj.

Pfandſchaft, f. záſtawa, základ, záſtawnoſt, základnoſt.

Pfandſchuldner, m. zakládagjcý, zaſtawugjcý.

Pfandſpiel, n. S. seq.

Pfänderſpiel, n. hra na fanty.

Pfändung, f. ſtawenj; des Viehe, zágem, pigneratio.

Pfandweiſe, adv . záſtawně.

Pfanne, f. pánew, pánwice, trulla; dim. das Pfännchen, pánwička; kuthánek, pekáček; die Zapfen- , die Zündpfanne, pánwice, pánwička; in den Gelenken, pánwička, ocetabulum; die Bratpfanne, kuthan, bábowka, pekáč, sartago; in die Pfanne hauen, na cancory zflekati, ſeſekati.

Pfannenflicker, m. pánwičkář; die —inn, pánwičkářka.

Pfannenſchmied, m. plechař.

Pfannenſtiel, m. držadlo v pánwe. 2) mlynářiček, mlynářka, Porus Parus caudatus Kl.

Pfannkuchen, m. Pfanzel, n. ſwjtek.

Pfarr-, farſký, parochialis; der Pfarracker, farnj, farſké pole. 2) die Pfarrkirche, farnj, s faurau farau , koſtel; ein Pfarrdorf, wes s farau.

Pfarramt, n. farářſtwj.

Pfarre, f. Pfarrey, f. fara; parochia.

Pfarren, v. n. oſadau náležeti.

Pfarrer, m. farář, parochus; — werden, farářem včiněn býti, na faru ſe doſtati, přigjti.

Pfarrfrau, f. farářka.

Pfarrhaus, n. fara, farnj dům.

Pfarrhof, m. farſký dwůr.

Pfarrkind, n. mor. farnjk, oſadnjk, paroeciarus; foem. oſadnice.

Pfarrrecht, n. poddacý.

Pfau, m. der Pfauhahn, páw, Pavo Lin. Ein junger, páwě.

Pfauen-, páwowý, pawj; pavoninus; das Pfauenauge, pawj oko; der Pfauenenſchwanz, páwowý, pawj ocas.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání