Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Anſterben – Antaſten

Anſterben, v. n. irr. něčj ſmrtj připadnauti, morte alicuius obvenire. Das Gut iſt 49 mir angeſtorben, ten ſtatek mně připadl ſkrze ſmrt; ein angeſtorbener Grund, odaumrtný ġrunt.

Anſtich, m. nabodenj, nabodnutj, napichnutj, narypnutj.

Anſticheln, v. a. ſlowy popichowati.

Anſtiften, v. a. ſtropiti, včiniti, způſobiti, efficere. 2) nabádati, nawáděti, nawéſti, inſtigare; falſche Zeugen anſtiften, křiwé swědky namluwiti, naſtrogiti.

Anſtiften, n. —tung, f. ſtropenj, způſobenj; nabádánj, nawáděnj, náwod.

Anſtifter, m. půſobce, ſtrůgce; nabadač, náwodce, náwodnjk.

Anſtimmen, v. a. začjti hlas wydáwati, začjti zpjwati. 2) na náſtrogi hudebném zahrati, zapjſkati.

Anſtinken, v. n. ſmrděti někomu, zapáchati, ſordere alicui.

Anſtoß, m. auraz, aurážka, pohorſſenj, potknutj, vraženj, vſtrk, offendiculum, offenſio. 2) překážka, záwada, zawazenj, obſtaculum. 3) přjpad nemocy; er hatte Anſtoß von dem Fieber, zymnice ho potkala, naň připadla.

Anſtoßen, v. irr. 1. act. vdeřiti, vhoditi, zawaditi o něco, ſtrčiti, wrazyti do něčeho, vſtrčiti, impingere, offendere. 2) mit der Zunge, breptati, zagjkati ſe, balbutire. 3) napěchowati, pjchem přirážeti. 4) ein Gebäude an das andere, dům k domu přiſtawěti, připogiti, přirazyti, ſrazyti; mit den Weingläſern, ſkleničky přiſtrkowati, collidere. 2. neut. vdeřiti ſe, vhoditi ſe, potknauti ſe, vrazyti ſe, vſtrčiti ſe, wrazyti do něčeho, zawaditi o něco; das Pferd ſtößt an, kůň kleſá, kůň ſe potýká, vrážj. 2) chybiti, pochybiti, kleſati, omýliti ſe, poblauditi. 3) napadnauti, přigjti, k. p. es ſtößt ihn ein Fieber an, napadá ho, přicházý na něho zymnice. 4) ležeti, ſtáti při něčem, dotýkati ſe, mezowati. 5) pohorſſowati ſe, vrážeti ſe na něčem.

Anſtoßen, n. —ßung, f. 1) ſ. Anſtoß. 2) breptánj, koktánj, zagjkánj, zagjkawoſt.

nſtößig, adj. auražčiwý, pohorſſliwý; ſeyn, k aurazu, k pohorſſenj býti; ein anſtößiges Pferd, kleſawý, potýkawý kůň.

Anſtößigkeit, f. auražčiwoſt, pohorſſliwoſt.

Anſtrahlen, v. a. paprſſlkowati, paprſſlky oſwěcowati, zaſtkwjwati ſe, adfulgere.

Anſtrecken, v. a. natáhnauti, natahowati, ſ. Anſtrengen.

Anſtreichen, v. a. namazati, pomazati, přimazati, adlinere, illinere. 2) zabjliti, sl. naljčiti, zaljčiti; ſich anſtreichen, ljčiti ſe, naljčiti ſe, sl. barwiti ſe, zabarwiti ſe, fucare, infucare. 3) poznamenati, zaznamenati, sl. naznačiti, poznačiti, notare. 4) kárati, treſtati, caſtigare. 5) ſ. Anſtreifen.

Anſtreichen, n. —chung, f. namazánj, naljčenj, pomazánj, zabarwenj.

Anſtreifen, v. n. přitřjti ſe, zawaditi, ſtringere.

Anſtrengen, v. a. namáhati, přičiniti, ſnažiti ſe, vſylowati, contendere. 2) doháněti, přjdržeti, přitahowati k něčemu.

Anſtrengen, n. —gung, f, f. namáhánj, přičiněnj, ſnaženj, ſnažnoſt, ſnažowánj, vſylj, vſylowánj.

Anſtrich, m. namazánj, pomazánj; naljčenj, zabarwenj; barwa, color, ljčidlo, fucus; ſſalba, zámyſl, zaſtěra, ſpecies.

Anſtrömen, v. reg. 1. neut. přitekati, adluere, 2. act. připlawiti.

Anstücken, v. a. naſtawiti, přiſſiti.

Anſuchen, v. a. pohledáwati, wyhledáwati něčeho, vcházeti ſe, proſyti, žádati o něco, petere. Anſuchen, n. —chung, f. pohledáwánj, wyhledáwánj; proſba, proſſenj, žádoſt, žádánj.

Anſud, m. zewřenj, zwárka.

Antagoniſt, m. odpornjk, odpůrce, protiwnjk, adverſarius.

Antaſten, v. a. makati, ohmatati, omakati, oſſmatati, ( sl. oſſmátrati), pomačkati, poſſmatati, adtrectare, contrectare. 2) dorazyti, dorážeti, pěſtowati, popadnauti.

Antaſten, n. —tung, f. ohmatánj, omakánj, oſſmatánj, pomačkánj, poſſmatánj; doráženj, pěſtowánj.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání