Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Aentchen – Antwort

50

Aentchen, Aentlein, n. kačátko, káče, ljčátko, ljče, pullus anatinus; kačenka, kachnička, kačička, kačka, lička, anaticula.

Aente, f. kachna, kačena, kačice, kačka, anas; die Aente ſchnattert, kačena káchá, knáká, anas tetrinnit. Aenten- adj. kačenj, kachnj, kačičj, kačj, anatarius, anatitinus; Aentenadler, m. kačičj orel, aquila anataria, Aenteney, kachnj, kačj weyce, ovum anatinum.

Aentenfang, m. chytánj, lowenj kačen, kachen.

Aentenfänger, m. kačenář.

Aentenfängerey, f. kačenářſtwj.

Aentengras, n. roſná tráwa, feſtuca fluitans L.

Aentengrün, n. Antengrütze, f. okřehky, wodnj řáſa, lemna minor L. ſ. Meerlinſen.

Aenterich, m. Aentrich, kačer, anas mas; ein kleiner, kačjrek.

Antheil, m. djl, podjl; včaſtnoſt, včaſtenſtwj, pars, rata; participatio. Antheil geben, nehmen laſſen, poděliti, aučaſtného včiniti; haben, nehmen, aučaſtnu býti něčeho.

Anthun, v. a. včiniti, vdělati. 2) oblécy, obljkati, vſtrogiti ſe, induere. 3) einem Ehre anthun, někomu čeſt prokázati; Schande, někomu hanbu vdělati, způſobiti. 4) včarowati, incantare. Es iſt ihm angethan, má vděláno, sl. porobili mu.

Antichriſt, m. antykryſt, protikryſt.

Antipode, m. plur. —en, protinohý, plur. protinozý lidé, antipodes.

Antiquar, m. antykwář, prodawač ſtarých knih; milownjk a zpytatel ſtarožitnoſti.

Antiquität, f. ſtarobyloſt, ſtarožitnoſt; ſtarodáwnj čas, wěc, zwyk.

Antiquitätenſammlung, f. ſebránj, ſhromážděnj ſtarobylých, ſtarodáwnjch, pamětnjch wěcý.

Antlitz, n. ljce, obljcěg obljčeg , twář, ſ. Angeſicht.

Anton, m. Antonjn, Antonius. Antoniusfeuer, St. Antonsfeuer, ohniwý wřed, růže, nemoc, eryſipelas, ſ. Rothlauf.

Antrag, m. plur. Anträge, podánj, předloženj, předneſſenj, conditio, propoſitio; — thun, podati, předložiti, přednéſti. 2) otázka, potaz, zeptánj, interrogatio; thun, otázati ſe, potazowati ſe. 3) požádánj, žádoſt, poſtulatio.

Antragen, v. a. podáwati, předkládati, přednáſſeti, proponere. 2) pohledáwati, požádati, petere, poſtulare.

Antrauen, v. a. oddati, sl. ſobáſſiti, iungere ſacro ritu (copulare).

Antrauen, n. Antrauung, f. oddáwánj, oddawky, sl. ſobáš, copulatio.

Antreffen, v. a. nagjti, naleznauti, popadnauti, připadnauti, přiſtihnauti, zaſtihnauti, inuenire, offendere; zu Hauſe, doma zaſtati. 2) dotýkati ſe, ſ. betreffen.

Antreiben, v. irr. 1. act. doháněti, dohnati, poháněti, přiháněti, přihnati, adpellere. 2) nabádati, nabjzeti, pobádati, pobjzeti, ponaukati, popauzeti, popuzowati, impellere. 2) 2. neut. hnáti ſe, hrnauti ſe, přihnati ſe.

Antreiben, n. Antreibung, f. doháněnj, dohnánj, poháněnj, popauzenj, popuzowánj, přiháněnj, přihnánj, impulſio.

Antreiber, m. doháněč, dohánitel, pohonič, pohůnek; nabadač, nabjzytel, impulſor.

Antreten, v. irr. 1. act. naſſlapati, přiſſlapati. 2) vcházeti ſe, žádati. 3) přikročiti, wkročiti, začjti; eine Reiſe, na ceſtu ſe wydati; ein neues Jahr, nowý rok začjti. 2. neut. přiſtaupiti, accedere.

Antreten, n. Antretung, f. naſſlapánj, přiſſlapánj; přikročenj, přiſtaupenj, wkročenj, začetj.

Antrieb, m. 1) ſ. Antreiben, n. 2) puzenj, wnukánj, wnuknutj, impulſus; aus eigenem Antriebe, ſamochtě, z wlaſtnjho wnuknutj, ſponte mea.

Antritt, m. 1) ſ. Antreten, n. 2) náſſlapek, přjſſlapek. 3) přjſtup, začátek, wkročenj. Antrittsrede, přjſtupná, počátečná řeč; Antrittsgeld, přjſtupné. 4) klus, mjmochod, ſſlap. 5) přededweřj, předſýnj, přjſtup, sl. přjtwor, atrium. 6) podnož, f. podnožj, n. podnožka, ſcabellum.

Antrocknen, v. n. přiſchnauti, přiſychati.

Antwort, f. odpowěd, odpowjdánj, reſponſio, reſponſum.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání