Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Antworten – Anwünſchen

51

Antworten, v. n. odpowědjti, odpowjdati, zodpowjdati, reſpondere.

Anvertrauen, v. a. poručiti, ſwěřiti, credere.

Anvertraut, adj. poručený, ſwěřený.

Anvertrauung, f. ſwěřenj.

Anverwandt, adj. přjbuzný, propinquus; krewnj přjbuzný, cognatus.

Anverwandtſchaft, f. přjbuznoſt, přjbuzenſtwj, propinquitas.

Anvettern, ſich, přikmotřiti ſe, připřáteliti ſe, t. g. přilichotiti ſe, přiliſati ſe.

Anwachs, m. přibýwánj, přiroſtánj, zrůſt, accretio, incrementum. 2) co zroſtlo, přjroſtek.

Anwachſen, v. n. an etwas, k něčemu přirůſti, s něčjm ſe ſroſti, ſrůſti, accreſcere, agnaſci. 2) zroſtati, zrůſti, zrůſt bráti, creſcere. 3) přibýwati, rozmáhati ſe.

Angewachſen, přiroſtlý, accretus.

Anwachſen, n. —ung, f. 1) ſ. Anwachs. 2) nános, náplaw.

Anwalt, m. plur. Anwalte, gednatel, práwnj přjtel, záſtupce, procurator.

Anwälzen, v. a. přiwaliti, advoluere.

Anwand, f. auwrat, ſauwrat, verſura.

Anwandeln, v. n. napadnauti, pochytiti, inceſſere; die Krankenheit wandelt ihm an, nemoc ſe ho chytá.

Anwärmen, v. a. rozehřjti, zahřjti.

Anwarten, v. n. čekati, očekáwati, expectare. Anwarter, m. čekanec, candidatus.

Anwartſchaft, f. čekánj, čekanſtwj.

Anweben, v. a. přitkati, adtexere.

Anwedeln, v. a. oháněti, přiwjwati, ocaſem ſe někomu liſati.

Anwehen, v. a. powáti, powanauti, owanauti, zawáti, zawanauti, adflare; der Wind wehet mich an, wjtr na mne wěge. 2) nawáti, nawanauti, přiwjti.

Anweiſen, v. a. povkázati, wykázati, adſignare. 2) odhádati, (odhodlati), připſati. 3) kázati, poraučeti, weleti.

Anweiſer, m. vkazatel, vkazowatel, wykazatel.

Anweiſung, f. povkázánj, wýkaz, wykázánj, adſignatio. 2) odhádánj, odhodlánj, per criptio. 3) poručenj, přjkaz, rozkaz, præceptio. 4) cwičenj, povčenj, vwedenj, inſtitutio.

Anwendbar, adj. wynaložitedlný, co ſe dá k něčemu obrátiti, vžiti.

Anwenden, v. a. ſein Geld, wynakládati, wynaložiti penjze ſwé, collocare, impendere. 2) obrátiti k vžitku, vžiti, vti.

Anwendung, f. wynakládánj, wynaloženj. 2) obrácenj k vžitku, vžitj.

Anwerben, v. a. namluwiti; Soldaten, werbowati, zbjrati. 2) namlauwati ſy, požádati za manželku.

Anwerber, m. werbjř, namluwač, námluwčj.

Anwerbung, f. namluwenj, werbowánj, zbjránj. 2) namlauwánj, námluwy.

Anwerden, v. n. odbyti, zbýti.

Anwerfen, v. a. začjti házeti, wrhnauti. 2) na někoho hoditi, nahazowati, nametati, nawrhnauti, nawrhowati, adiicere. 3) přihoditi, rychle přiſtawiti. 4) obmjtati, obwrhowati.

Anwerfen, n. Anwerfung, f. nahazowánj, namjtánj, nawrhowánj; přihozenj; obmjtánj, obmjtka, obwrh, obwrhowánj.

Anweſen, n. přjtomnoſt. ſ. Anweſenheit.

Anweſend, adj. přjtomný, præſens.

Anweſenheit, f. přjtomnoſt, præſentia.

Anwiehern, v. a. na někoho řehtati, zařehtati, adhinnire alicui.

Anwirken, v. a. přidělati. 2) ſ. Anweben.

Anwiſchen, v. a. přimazati, pomazati, přitřjti, adlinere.

Anwohnen, v. n. bljzko bydleti, wedlé obýwati, accolere. Anwohner, m. bydlitel, přjbydlitel, obywatel, accola, incola.

Anwohnung, f. bljzko bydlenj, byt, obydlj, přibydlj, přjbytek.

Anwuchs, m. přjroſtek, wýroſtek, zroſtlina, zrůſt, ſ. Anwachs.

Anwunſch, m. žádoſt, ſ. Anwünſchen.

Anwünſchen, v. a. popřjti, přjti, winſſowati, žádati někomu něčeho, optare, precari.

Anwünſchen, n. Anwünſchung, f. přánj, přjzeň, winš, žádoſt.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání