Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Schießen – Schifflande

Schießen, v. irr. ich ſchoß, I. v. n. bin geſchoſſen a) letěti; der Bach, potok; vorbey ſchießen, mimo letěti; geſchoſſen kommen, přiletěti. b) padati, ſpadáwati; das Waſſer ſchießt auf die Räder, woda ſpadáwá, padá na kola. c) hrnauti ſe, ein Stein vom Berge, kámen s hory. d) chrčeti, ſtřjkati, emicare; Blut aus der Wunde, krew z rány. e) die Thränen ſchoſſen ihr in die Augen, ſlze gi polily, illachrymata est. f) ſeine Augen überall herumſchießen laſſen, očima ſtřjleti, házeti. g) das Blättchen ſchoß mir, čjpek mi ſpadl. h) Aus der Hand, wypadnauti, wym 162 knauti ſe, wyſmeknauti ſe z ruky. 2) fig. a) puſtiti, popuſtiti, remittere; ein Seil ſchießen laſſen, prowaz puſtiti, popuſtiti; die Zügel —, otěž. b) in die Höhe, wyrazyti, wymrſſtiti ſe do weyſſky; die Pflanze ſchießt in den Samen, bylina žene na ſemeno; der Wein ſchoß ihm in den Kopf, wjno ſe mu wrazylo do hlawy. II. v. a. habe geſchoſſen. a) práti; die Sonne, ſlunce. b) Einen zornigen Blick auf Jemanden, zamračiti, zaſſkarediti ſe na někoho. c) mrſſtiti, vdeřiti; Saul ſchoß nach dem David, Saul mrſſtil, vdeřil kopjm po Dawidowi; die ſchießende Falle, ſtřelka. 2) ſtřjleti, ſtřeliti, trajicere; mit Pfeilen, ſſjpy ſtřjleti, ſſipiti; mit einer Flinte, Piſtole, z ručnice, z piſtole, ſtřjleti; mit Kugeln nach der Scheibe, mit Schrot nach einem Vogel, kaulemi do terče, broky po ptácých; Jemanden —, někoho poſtřeliti; einen Hirſchen, Haſen, gelena, zagjce zaſtřeliti; ſcharf, kulkau, broky ſtřjleti, nabitau flintau ſtřeliti; blind, na prázdno ſtřeliti; über den Haufen, zaſtřeliti; fehl, chybiti ſe; ſchieße! ſpuſť! pal! fig. er iſt geſchoſſen, er hat einen Schuß, geſt do paty, do temena ſtřelený, geſt třeſſtidlo, třeſſtipidlo, fučjk. b) das Gewehr ſchießt gut, ručnice dobře ſtřjlj. c) Brod in den Ofen, chléb do pecy ſázeti. d) Geld zuſammen, penjze ſkládati, ſložiti; zu hundert Gulden, po ſtu zlatých. e) einen Bock, chybiti; im Singen, kozla odřjti. f) der Weber ſchießt, tkadlec tká, protkáwá.

Schießen, n. ſtřjlenj, ſtřelba.

Schießer, m. wrcholka (we walſſe.)

Schießgeld, n. záſtřela.

Schießgerechtigkeit, f. práwo ſtřjleti.

Schießhaus, n. ſtřelnice, ſtřjlnice.

Schießhund, m. pes na barwu.

Schießloch, n. ſtřjlnice na zdech měſtſkých.

Schießplan, m. ſtřelnice.

Schießplatz, m. ſtřelnice.

Schießpulver, m. ručničný, sl. puſſný prach, pulvis pyrius.

Schießſcharte, f. ſtřjlnice na hradbách.

Schießſchlange, f. hřelčj ſtřelčj had, ſkočec.

Schießſpuhle, f. člunek tkadlcowſký.

Schießtaſche, f. wátoſſna, myſliwecká braſſna.

Schiff, n. lodj, loď, navis; großes, koráb. 2) loďka, carina Lin. 3) Der Weber, člunek; dim. das Schiffchen, loďka, lodice, lodička, scapha.

Schiff-, lodnj; die Schiffbrücke, lodnj moſt.

Schiffbank, f. weſlářſká lawice na lodj.

Schiffbar, adj. plawný, poplawný, navigabilis; —keit, plawnoſt.

Schffbau Schiffbau, m. lodinářſtwj.

Schiffbauer, m. lodinář, lodnář.

Schiffbaukunſt, f. lodinářſtwj.

Schiffbaumeiſter, m. lodinář, lodinářſký miſtr.

Schiffbaum, m. ſtežeň, žezl, ſtrom žezelnj, malus.

Schiffbruch, m. rozbitj, zſtroſkotánj lodj, tápánj, naufragium; — leiden, rozbiti ſe, tápati, zſtroſkotati ſe.

Schiffbrüchig, adj. tápawý, naufragus.

Schiffen, v. n. plawiti ſe, plauti, navigare. 2) v. a. plawiti.

Schiffer, m. plawec, nauta; zur See, marynář; die —inn, plawkyně; plawcowá.

Schiffer-, plawecký, plawčj; der —Kittel, plawecká halena.

Schifffahrer, m. plawec, marynář.

Schifffahrt, f. plawba, plawenj, navigatio. 2) plawectwj, ars navalis.

Schiffflotte, f. loďſtwo.

Schifffracht, f. lodné, přjwozné, naulum.

Schiffhaven, m. čerpadlo, přjſtaw, portus.

Schiffhobel, m. rozſocha lodnj.

Schiffjauche, f. ſtok ſmrduté wody w lodj.

Schiffjunge, m. plawčjk.

Schiffkunſt, f. plawectwj.

Schifflande, f. weytoň, navale.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání