Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Schleichweg – Schleppe

170

Schleichweg, m. oklika, zápolj.

Schleifbank, f. bruſnice.

Schleifbaum, m. der Weber, wálec.

Schleife, f. oko, pletka, ſklonka, laqueus. 2) Von Drath, ſponka, ženka. 3) An der Leinwand petlice. 4) eine Maſche, fábor, maſſle, ſmyčka. 5) Ein Schlitten, ſmyk, traha. 6) Zum Pflug, wlak, wlačihy, wláče. 7) Am Eiſe, klauzačka. 8) In der Mühle, ližina. 9) Der Jäger, wnada.

Schleifen, I. v. reg. act. Einen Buchſtaben, zlehka wyſlowiti, newyrážeti; zwey Noten, ſtáhnauti dwě noty, newyrážeti. b) einen Knoten, kličku vdělati. c) wlécy, wljcy; ein Kleid, oděw. d) Waaren, zbožj ſmykati, na ſmyku wozyti. e) zbořiti; eine Feſtung, pewnoſt rozbořiti, s prſtj ſrownati. 2) neut. wlécy ſe; der Mantel ſchleift, pláſſť ſe wleče. II. v. irr. ich ſchliff, habe geſchliffen, ſchleif, v. n. klauzati ſe; auf dem Eiſe, na ledě. 2) v. a. brauſyti, břiditi, oſtřiti; Meſſer, nože. b) ſſleyfowati; ein geſchliffener Degen, ſſleyfowaný kord. c) hladiti; Glas, ſklo wyhladiti, wycepowati.

Schleifer, m. bruſař; die —inn, bruſařka.

Schleifhamen, m. ſak.

Schleifkanne, f. korbel.

Schleifmühle, f. bruſýrna.

Schleifnadel, f. ženklička, ſſněrowacý gehla.

Schleifſpäne, pl. obruſky.

Schleifſtein, m. točjcý brus, cos. dim. brauſek.

Schleifſteinbruch, m. bruſka.

Schleiftrog, m. bruſydlo, bruſnice.

Schleihe, f. ljn, (ſſwec) Tinca Lin.

Schleim, m. ſſlem, wodokrewnoſt , lepkoſtudenoſt, pituita.

Schleimapfelbaum, m. trogliſtná gabloň, Crataeva Marmelos Lin.

Schleimen, v. a. oſſlemowati, očiſtiti ſe od ſſlemu. 2) v. n. ſſlemowati ſe, zaſſlemowati ſe. b) ſſlemowatěti; die Schneken, hlemeyždi.

Schleimig, adj. lepký, ſſlemowatý; ein Körper, wodokrewný, lepkoſtudený, pituitosus.

Schleimigkeit, f. ſſlemowanoſt, lepkoſt.

Schleimlerche, f. linčowka.

Schleimſuppe, f. raubenina, pl.

Schleißbaum, m. borowice, ſoſna, Pinus sylvestris Lin.

Schleiße, f. dračka, taeda; eine große, dřjn, poſwět. 2) charpie, třápy, třepenj, cupowánj. 3) Von Mehl, ſſleyſſky, ſſleyſky.

Schleißen, v. irr. ich ſchliß, geſchliſſen, ſchleiß, I. v. n. mit ſeyn, trhati ſe; die Kleider ſchleißen, ſſaty ſe trhagj. 2) opuſtiti; Haus und Hof, dům y dwůr. 3) minauti; elabi. II. v. a. ſſtjpati; Kienholz, laučowé dřjwj. 2) dráti, Feder; peřj.

Schleißenſchnitzer, m. dřinčák, laučnjk.

Schleißenſtamm, m. kmen na lauč, na dračky.

Schlender, m. krcenj, odběžnj zwyklý obyčeg.

Schlendergang, m. drndánj, drndawá chůze.

Schlendern, v. n. cárati, caurati, drndati.

Schlendrian, m. krcenj; dem Schlendrian folgen, krtiti.

Schlenge, f. zágezek, gimka.

Schlenkern, I. v. n. zmjtati, házeti; die Arme ſchlenkern laſſen, rukama klackowati; die Füße, nohama zwoniti; herum ſchlänkern, plahočiti ſe, potlaukati ſe. 2) v. a. mrſſtiti, odmrſſtiti, wyrazyti; Koth an die Kleider, popljſkati, potřjſniti, poblátiti ſſaty.

Schleppe, f. wlečka, syrma. 2) wlačihy, wláče, wlák.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání