Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Aetzpulver – Aufbiethen

57

Aetzpulver, n. žrawý práſſek. Aetzſtein, m. kauſawý, žrawý, pekelný kámen.

Au! au weh! interj. ach, auweh, běda! sl. jaj, jojda! au, væ mihi!

Auch, conj. také, též, y, &, etiam, quoque.

Auction, f. weřegný prodag, kdo dá wjc; aukcý, auctio.

Audienz, f. ſlyſſeňj ſlyſſenj , přjſtup, audientia.

Aue, f. olim, potok, řeka. 2) luh, palauk, pořečj, pořičj, tráwnjk, sl. pažit, f. locus graminoſus. 3) paſtwina, paſtwiſſtě, sl. paſynek, paſcuum.

Auerhahn, m. hluchý tetřew, tetřew wětſſj, tetrao, urogallus. Auerhenne, f. tetřewka, ſamice tetřewa.

Auerochs, diwoký wůl, tur, zubr, urus; Auerkuh, f. zubřice.

Auf, Partic. 1. Adv. von Jugend auf, z mládi, hned od mladoſti; von unten auf rädern, zeſpod nahoru, zdola kolem lámati; Berg auf gehen, nahoru, do wrchu, ( sl. hore wrchem,) gjti; auf und nieder, wzhůru, dolu, ( sl. hore dolu) ſurſum deorſum. 2. Conj. auf daß, aby, vt; auf daß nicht, aby ne, ne. 3. Interj. auf! auf! wzhůru! wzhůru! nu! nuže! Glück auf! dey Buh ſſtěſtj! mnoho ſſtěſtj! zdař Pán Buh! 4. Præp. cum Dat. na, po, w; auf dem Thurme, na wěži; auf der Erde, na zemi; auf dem Dache, auf der Gaſſe herum gehen, po ſtřeſſe, po vlicy choditi; auf dem Schloſſe, auf dem Dorfe wohnen, w zámku, we wſy bydleti; b) cum Accuſ. do, k, na; ku př. auf das Dorf, do wſy, auf den Berg, auf den Baum, na wrch, na ſtrom; auf die Stadt zu gehen, k měſtu gjti, reite auf das Dorf zu, geď ku wſy; auf einmal, pogednau, sl. naráz, zaráz. Někdy ſe to auf w naſſem gazyku nepřekládá; auf lateiniſch, griechiſch, latinſky, řecky, t. g. po latinſku, po řecku; auf den Hieb, Stich, ſečmo, bodmo, cæſim, punctim; auf das ſchönſte, beſte, co neykráſněgi, neylépe, auf das eheſte, co neydřjwe, čjm neyſpiſſe, auf der Stelle, y ned, hnedky. 2) cum verbis do, na, o, od, po, pro, roz, s, ſe, v, wy, z: Aufackern, doorati, naorati, poorati, rozorati, wyorati, zorati. Aufarbeiten, dodělati, dopracowati, oddělati, prodělati, rozdělati. Aufbacken, ſpécy, wypécy. Aufbahren, na máry položiti. Aufbauen, poſtawěti, vſtawěti, wyſtawěti.

Aufbäumen, v. a. nawigeti, nawinauti, nawinowati, prjzy přjzy , plátno na wratidlo; bjlé ſſaty na wálec; 2) ſich, pnauti ſe, wypjnati ſe, zpjnati ſe, o konjch.

Aufbeben, v. n. drkotati, s ſtrachem, s třeſenjm ſe pohybowati, pozdwihowati.

Aufbefinden, v. recip. ſich, mjti ſe, dobře, zle, zdráwu býti, bene, male ſe habere.

Aufbehalten, v. a. dochowati, ſchowati, zachowati, zachraniti, adſeruare. 2) den Hut aufbehalten, klobauk ſy na hlawě nechati.

Aufbeißen, v. a. nahrýzti, nakauſnauti, 2) rozkauſnauti, rozlauſknauti, rozlauſſtiti. 3) rozežrati, wyžrati.

Aufberſten, v. n. puknauti, rozpadnauti ſe, rozpučiti ſe, rozpuknauti ſe, opreyſkati ſe, dirumpi.

Aufberſtung, f. puknutj, rozpadlina, rozpuklina, rozſedlina.

Aufbetten, v. a. poſtlati, poſtel vſtlati, vſtjlati, ſternere lectum.

Aufbewahren, v. a. dochowati, ſ. Aufbehalten.

Aufbicken, v. a. naklubati, rozklwati, wykluwati, rozklubati, rozzobati.

Aufbiegen, v. a. nadehnauti, odehnauti, ohnauti, rozehnauti.

Aufbiethen, v. a. powolati, ſwolati, convocare. 2) alle ſeine Kräfte, wſſecku ſýlu ſwau naložiti, přičiniti, wynaložiti. 3) ohláſyti, oznámiti, prohláſyti, prowolati, promulgare. Aufbiethen, n. —thung, f. ſwolánj, ſwoláwánj, convocatio. 2) ohláſſenj, ohláſſka, oznámenj, prohláſſenj, prohláſſka, prowolánj.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání