Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Seit – Selbſterhaltung

Seit, adv. od, za, ex; ſeit Pfingſten, od letnic; ſeit geſtern, od wčeregſſka; ſeit 207 welcher Zeit hat er nicht geſchrieben? dáwnoli ge tomu, co nepſal? Seit dem du weg biſt, od té chwjle, doby, cos odeſſel; dieß geſchah nicht ſeit Karl des IV. Zeit, to ſe neſtalo gak za čaſu Karla čtwrtého.

Seite, f. bok, mor. vbočj, latus; die rechte Seite, prawice; die linke, lewice; Seite, Theil, Gegend, ſtrana, ſtránečka, pagina; einer Gaſſe, pořadj; an der Fußſohle, des Daumens, břichec, mor. bruſſec; auf Jemandes Seite ſeyn, něčj ſtranu držeti, po někom ſtáti; ſich auf faule Seite legen, zlenoſſeti, zwalaſſeti; ſich auf die Seite machen, prchnauti, poraditi ſe s Waňkem; etwas auf die Seite ſchaffen, něco odſtraniti, odkliditi; einem zur Seite gehen, přiſpěti někomu ku pomocy; Scherz bey Seite, žert na ſtranu; von allen Seiten, odewſſad, undique; zur Seite, ſtranau, poſtraně; meinerſeits, co ſe mne týče.

Seiten-, pobočnj, poſtrannj, lateralis; der Seitenwind, pobočnj wjtr.

Seitenbein, n. těmennj koſt.

Seitenbalken, m. im Schiffe, kleč.

Seitenblatt, n. poſtrannj liſt. 2) Beym Pferdegeſchirre, pobočnice. 3) Am Spinnrade, ſtogánek.

Seitenblick, m. poſtrannj wzezřenj; ein Seitenblick werfen, ſſikau, po oku, po očku, pohleděti.

Seitenbret, n. poſtranice, assis lateralis; im Bergbaue, zeyduna; am Miſtwagen, záſtawa; am Schiffe, bortna, bortnice.

Seitenfach, n. bey einer Truhe, přjtruhlj, mor. přjſſkřjnek.

Seitenfläche, f. an einem Meſſer, čeliſt, čeliſtka.

Seitenfleck, m. am Schuhe, přjſſtipek.

Seitengewehr, n. braň při boku, pobočnjk.

Seitengiebel, m. kabřinec.

Seitenkletter, m. břička, heyble.

Seitenſchmerz, m. bolenj w boku.

Seitenſtechen, n. klánj, pichánj w bocých, mor. pichánj w boku, pleuritis.

Seitenſtube, f. weyſtupek.

Seitenſtück, n. im Faße, kragjc.

Seitenwand, f. pobočnj ſtěna. 2) Beym unterſchlächtigen Mühlgerinne, ſrub.

Seitenweg, m. augezd, pobočnj ceſta, mor. pobočnice, diverticulum.

Seither, adv. od toho čaſu, od té chwjle, doby.

Seits, adv. ſtrany, mor. ſtraněwa; deiner ſeits, ſtrany, mor. ſtraněwá tebe.

Seitwärts, adv. pobočně, ſtranau, ex obliquo.

Selb, adv. ſám; ſelbander, ſám druhý; ſelbdritte, ſám třetj.

Selbe, pron. onen; zur ſelben Zeit, za onoho čaſu.

Selber, adv. ſám, ipse; thun ſie es ſelber, děleyte to ſám.

Selbiger, pron. onen, tentýž; zur ſelbigen Zeit, za onoho čaſu, illo tempore; ſelbiger Mann, onen muž.

Selbſt, adv. ſám, ſama, ſamo, ipse; er ſelbſt, on ſám, ipsemet; von ſelbſt, ſám od ſebe, ſamochtě, ipse, sponte; die Liebe ſeiner ſelbſt, láſka k ſamému ſobě; an und für ſich ſelbſt, ſamo w ſobě. 2) y, ba, imo; ſelbſt die beſten, ba y ti neylepſſj; ſelbſt ſein Geld würde nichts helfen, ba ani geho penjze nicby neproſpěly; er iſt die Leutſeligkeit ſelbſt, geſt pauhá wlidnoſt.

Selbſtbeflecker, m. ſamoprznjk, ſamoprznitel.

Selbſtbefleckung, f. zprzněnj ſamého ſebe.

Selbſtbetrug, m. oſſizenj ſebe ſamého.

Selbſtdürre, adj. ſamoſchlý; ein Baum, ſtrom.

Selbſteigen, adj. ſwůg wlaſtnj; ſelbſteigener Herr, ſobě wolný pán.

Selbſterhaltung, f. zachowánj ſebe ſamého.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání