Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Aufgabeln – Aufhalten

60

Aufgabeln, v. a. na widličky napjchnauti. 2) někde naleznauti, wyſſťaurati.

Aufgang, m. 1. wycházenj, wýchod, wygitj, wzcházenj, ol. wzchod, ortus; wychodnj kragina, oriens. 2) docházenj, ſcházenj, wycházenj, conſumtio.

Aufgeben, v. a. odewzdati, odwéſti, tradere. 2) poddati, wzdáti, dedere. 3) ſložiti, zadati, zruſſiti, renuntiare. 4) den Geiſt, ducha wypuſtiti, žiwot položiti; die Hoffnung, naděgi odložiti, zaufati. 5) nařjditi, vložiti, iniungere. 6) naložiti, podati, předložiti, proponere.

Aufgeblaſen, adj. hrdý, nadutý, nafaukaný, nafauknutý, pyſſný, wyſokomyſlný, zdůrný, zpupný. —heit, f. hrdoſt, nadutoſt, pýcha, wyſokomyſlnoſt, zdurnoſt, zpupnoſt.

Aufgeboth, n. prohláſſenj, prowolánj, wybjdka. 2) ohláſſky.

Aufgebung, f. odewzdánj, ſ. Aufgabe.

Aufgedinge, n. přivček, ſgednánj.

Aufgehen, v. n. powſtáwati, wſtupowati, wyſtupowati, ſurſum ferri, im Rauche, w dýmě ſe rozplinauti. 2) wycházeti, wygjti, wzcházeti, wzgjti, wznikati, wzniknauti, exoriri; der Teig geht auf, těſto kyne, kyſá, kyſſe; 3) otewřjti ſe, aperiri; es gehen mir die Augen auf, oči ſe mi otwjragj, t. g. lépe porozumjwám; das Eis, led ſe pauſſtj, rozpauſſtj, led tage; das Wetter, geſt gih, gihne, odtepljwá ſe, tage; das Geſchwür, die Wunde ging auf, wřed ſe propukl, rána ſe otewřela, zgitřila; Knoten ging auf, vzel ſe rozwázal; die Naht, ſſew ſe rozpáral; von Blüthen und Knoſpen, pučiti ſe, pupeněti, rozwjgeti ſe, rozkwetati, wyrážeti. 4) pocházeti, pogjti, ſcházeti, ſgjti, wycházeti, wygjti, t. g. mizeti, pomjgeti, tráwiti ſe, vtráceti ſe, abſumi, conſumi; er läßt viel Geld aufgehen, mnoho peněz vtrácý, wydáwá; es geht gerade auf, práwě pogde, wygde, nezůſtane nic.

Aufgeklärt, adj. oſwjcený; —theit, f. oſwjcenj, oſwjcenoſt myſli, ſ. Aufklärung.

ufgeld, n. nádawek, collybus, 2) záwdáwek, ſ. Angeld, Handgeld.

Aufgelegt, adj. naložený. 2) způſobný. 3) ein aufgelegter Bettler, hotowý žebrák.

Aufgeräumt, adj. vklizený, vložený. 2) ochotný, weſelomyſlný, sl. zábawný.

Aufgeweckt, adj. probuzený. 2) čerſtwý, čilý, ochotný, weſelomyſlný; ein aufgeweckter Kopf, důmyſlná hlawička, důwtipný člowěk, weſelka.

Aufgewecktheit, f. čerſtwoſt myſli, čiloſt, ochotnoſt, weſelomyſlnoſt.

Aufgeworfen, adj. naházený. 2) aufgeworfenes Maul, nadutá huba. 3) aufgeworfene Erde, náwoz, nawozená země.

Aufgießen, v. a. naljti, ol. naléti, naléwaati naléwati , adfundere, ſuperfundere.

Aufgraben, v. a. pokopati, porýti, rozkopati, rozrýti, ſkopati, wyhrabati, wykopati.

Aufgreifen, v. a. pochytiti, polapiti, comprehendere. 2) nahmatati, namakati.

Aufgrünen, v. n. rozzelenati ſe, wyroſtati.

Aufgürten, v. a. opáſati, podpáſati, připáſati, ſuccingere. 2) odpáſati, rozpáſati, recingere.

Aufguß, m. nalitj, infuſio. 2) nálew, infuſum.

Aufhaben, v. n. na hlawě mjti, na ſobě mjti; der Wagen hat Getraide auf, wůz geſt obiljm naložen; 2. den Mund, vſta otewřená mjti.

Aufhacken, v. a. proraubati, proſekati, rozkálati, poraubati, poſekati. 2) proklubati, sl. proklwati. 3) ſzobati, wyzobati.

Aufhäfteln, Aufhäften, Aufheften, v. a. připnauti, přiſtehnauti. 3) rozepnauti, rozpárati, rozſtehnauti.

Aufhäckeln, v. a. odepnauti, rozepnauti.

Aufhäckelung, f. odepnutj, rozepnutj.

Aufhalten, v. a. pozdržeti, pozdržowati, zadržeti, zaſtawiti, zdržeti, zdržowati, retardare, ſuſtinere. 2) držeti, nadržeti. 3) ſich aufhalten, bawiti ſe, pobawiti ſe, pobyti někde, zabawiti ſe , zdržeti ſe, morari; über etwas, nad něčjm ſe pozaſtawiti, pozdržeti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání