Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Sprachfehler – Spreitze

230

Sprachfehler, m. omyl, chyba, pochybenj w gazyku.

Sprachgelehrte, m. zběhlý w gazyku, w gazycých.

Sprachgrübler, m. hlaubatel w gazycých.

Sprachkenner, m. znatel gazyka, gazyků.

Sprachkunde, f. zběhoſt w gazyku, w gazycých.

Sprachkundig, adj. zběhlý, w gazyku zběhlý w gazyku , w gazycých.

Sprachkunſt, f. S. Sprachlehre.

Sprachlehre, f. včenj gazyka, mluwnice, ġrammatyka, grammatica.

Sprachlehrer, m. včitel gazyka; die —inn, včitelkyně gazyka.

Sprachlos, adj. oněmělý, mutus; ein ſprachloſer Menſch, njma, muňa; der wenig ſpricht, nemluwa; ſprachlos werden, oněměti.

Sprachloſigkeit, f. oněměloſt.

Sprachmeiſter, m. včitel gazyka, řeči. 2) poſměwáček, ſedmihláſek, pták.

Sprachmenger, m. brynda, motlacha.

Sprachrichtig, adj. ſpráwný, prawidelný.

Sprachrohr, n. mluwnjk, dalekomluw.

Sprachſchnitzer, m. S. Sprachfehler.

Sprachſchnitzler, m. chybomluwka.

Sprachverderber, m. kazymluw, kazyřeč.

Sprachverwirrung, f. změtenj gazyků.

Sprachzimmer, n. howorna, mluwjrna.

Spratzen, v. n. praſkati, rozpryſknauti ſe.

Sprechart, f. způſob řeči.

Sprechen, v. n. irr. du ſprichſt, ich ſprach, ich ſpräche, habe geſprochen, mluwiti, loqui; das Kind lernt ſprechen, djtě ſe včj mluwiti. b) řjcy, (von vielen) prawiti; Er antwortete und ſprach, odpowěděw, řekl, prawil. c) rozpráwěti, řečiti, sermocinari; laut, (von mehreren) howořiti; öffentlich zum Volke, řečňowati; die Leute ſprechen, lidé rozpráwěgj, řečj; Sprich nur ein Wort, rcy toliko ſlowo; für Jemanden ſprechen, za někoho ſe přimlauwati; ich habe ein Wort mit ihnen zu ſprechen, mělbych s nimi ſlowjčko promlu iti; für J. gut, za někoho ſljbiti, ſtáti; etwas gut, za dobré wyhláſyti; ſich nicht ſprechen laſſen, nicht zu ſprechen ſeyn, někoho k ſobě, k mluwenj nepřipuſtiti; fig. er iſt heute nicht gut zu ſprechen, geſt dnes gakſy newrlý, newhodný. II. v. a. wyhláſyti; etwas gut, Jemanden heilig, rein, něco za dobré wyhláſyti, ſchwáliti, někoho za ſwatého, za čiſtého wyhláſyti; J. frey, někoho za newinného vznati; von einer Pflicht frey, od powinnoſti oſwoboditi; einen Lehrburſchen frey, za wyvčenau dáti, doſtati, za towaryſſe wyhláſyti; ein Urtheil, ſaud, nález wyneſti; den Segen, požehnánj řjkati; das Tiſchgebeth, das Vater unſer, k ſtolu, otče náš ſe modliti; der viel ſpricht, mnohomluwný, howora; der wenig, malomluwný, nemluwný, nemluwa.

Sprecher, m. řečnjk, orator; die —inn, řečnice.

Sprede, f. rozkráček, kozyčka.

Sprehdroſſel, f. ſkalnjk, ſamotář, kamenjk, Turdus solinarius solitarius Kl.

Spreche Sprehe , f. ſſpaček, sl. ſſkworec Stahr

Spreißhaken, m. okuntáč, (okutáč).

Spreiten, v. a. rozepnauti, rozepřjti, wztáhnauti, rozpačiti, pandere; mit ausgeſpreiteten Armen, s rozpatýma rukama; die Flügel ausſpreiten, rozkřjdliti ſe, křjdla rozeſtřjti, rozčepeyřiti ſe; die Füße ausſpreiten, rozkročiti ſe, varicare.

Spreitzbaum, m. přjma, trabecula.

Spreitze, f. am Wagen, rozpěnák, rozpěrák.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání