Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Aufklaffen – Aufleſen

62

Aufklaffen, v. n. otewřjti ſe, rozſednauti ſe, rozſtaupiti ſe, hiare.

Aufklaftern, v. a. na ſáhy ſkládati, naſážiti.

Aufklären, v. a. gaſniti, rozgaſniti, wygaſniti. 2) obgaſniti, obweſeliti, rozweſeliti. 3) wyložiti, wyſwětliti; die Sache wird ſich aufklären, wěc wygde na gewo. 4) oſwjtiti, vměnjm ozdobiti; ein aufgeklärter Verſtand, oſwjcený rozum.

Aufklärer, m. oſwětitel, illuminator.

Aufklärung, f. gaſnoſt, rozgaſněnj, wygaſněnj. 2) obgaſněnj, obweſelenj, rozweſelnj. 3) wýklad, wyloženj, wyſwětlenj. 4) oſwjcenj, oſwjcenoſt.

Aufklauben, v. a. zbjrati. 2) shledáwati.

Aufkleben, Aufkleiben, v. a. přiklegiti, přikljžiti, přilepiti.

Aufkleiſtern, v. a. přilepiti, přimazati.

Aufklettern, v. n. wylézti někam, wyſaukati ſe.

Aufklopfen, v. a. na něco tlaucy. 2) eine Nuß, ořech roztlaucy.

Aufknacken, v. a. rozlauſknauti, rozlauſſtiti, rozlauſkati.

Aufknöpfen, v. a. odepnauti, rozepnauti, rozpjnati. —fung, f. odepnutj, rozepnutj, rozpjnánj.

Aufknüpfen, v. a. vwázati, zavzliti; einen Dieb, zloděje oběſyti. 2) rozwázati, rozvzliti.

Aufkochen, v. r. 1. act. přewařiti. 2) neutr. vwařiti ſe, vwřjti, wywřjti.

Aufkommen, v. n. powſtati, wſtáti, ſurgere. 2) wygjti, wyniknauti, wzegjti, prouenire. 3. naſtati, powſtati, přigjti do zwyku. 4) ozdrawěti, k ſobě přigjti, okřáti, zhogiti ſe. 5) zmáhati ſe, zmocy ſe.

Aufkommen, n. powſtánj, půwod, origo. 2) naſtánj, wycházenj, wygitj, wyniknutj, wznik, wzniknutj. 3) ozdrawěnj. 4) proſpěch, proſpjwánj, znik, zrůſt.

Aufkrämpen, v. a. zahnauti. 2) ohrnauti, wyſaukati.

Aufkratzen, v. a. poſſkrábati, rozdrbati, rozſſkrábati.

Aufkündigen, v. a. odřjcy ſe, wýhoſt, wýpowěd dáti, wypowědjti, rennntiare renuntiare .

ufkündigung, f. oderčenj, odřeknutj, wýhoſt, wýpowěd, wypowěděnj.

Aufladen, v. a. nakládati, naložiti. 2) nawaliti, vwaliti, wložiti na někoho.

Auflader, m. nakládač, nákladčj.

Aufladung, f. nakládánj, naloženj, vwalenj.

Auflage, f. naklad, naloženj; eines Buches, wydánj knihy. 2) nařjzenj, přikázanj, vloženj, wyrčenj. 3) clo, daně, mýto.

Auflangen, v. a. wzhůru doſáhnauti. 2) podáwati.

Auflaſſen, v. a. otewřeno nechati. 2) opuſtiti, rozpuſtiti, zanechati. 3) popuſtiti, poſtaupiti.

Auflauern, v. a. na něco čjhati.

Auflauerer, m. čihař. —rung, f. čihánj.

Auflauf, m. ſběh, ſhluknutj, concurſus. 2) bublanina, naběhlina, ſwjtek.

Auflaufen, v. n. naběhnauti, napuchnauti, naſkočiti, opuchnauti, otecy, wyběhnauti; der Teig läuft auf, těſto kyne, sl. puchne. 2) přibýwati, rozmáhati ſe, zroſtati, přiroſtati.

Aufleben, v. n. obžiwnauti, ožiti, reuiuiſcere. 2) okřáti, probrati ſe.

Aufleben, n. obžiwnutj, ožitj. 2) okřánj.

Auflecken, v. a. pooblizowati, ſljzati, wyljzati, zoblizowati.

Auflegen, 1. act. kláſti, položiti na něco; ein Pflaſter, flaſtr přikládati, přiložiti; Abgaben, daně naložiti, vložiti; einem eine Laſt, na někoho břjmě vwaliti, wzložiti; ein Buch, naložiti, wydati; Geld, penjze ſkládati. 2) neut. Fett auflegen, tuk na ſebe bráti, tučněti. —gung, f. kladenj, naloženj, položenj, vloženj.

Auflehnen, v. a. opjrati, opřjti, podepřjti, podpjrati; ſich, ſe, zpoléhnauti ſe. 2) zepnauti ſe, zepřjti ſe, zpečowati ſe, zprotiwiti ſe, zpjrati ſe; das Pferd lehnt ſich auf, kůň ſe zpjná.

Auflehnung, f. opjránj, opřenj, podepřenj, zpodpjránj. 2) zepnutj, zepřenj, zpečowánj, zpjnánj, zpjránj, zprotiwenj.

Aufleimen, v. a. přiklegiti, přikljžiti, přilepiti.

Aufleſen, v. a. ſebrati, zbjrati.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání