Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Stutzſchwanz – Sühnen

265

Stutzſchwanz, m. s kuſým ocaſem, bezocaſý, ſſwáb, Haj.

Styl, m. ſloh, stylus.

Styliſt, m. ſložnjk.

Subhaſtiren, v. a. odhádati, dáti na odhad.

Subject, n. podmět, podwrh, podwrženj, subjectum. 2) mládenec kupecký. 3) Ein gutes Subject, ſſikowný člowěk.

Sublimiren, v. a. přehnati, přepáliti.

Subordination, f. podřjzenj.

Subordiniren, v. a. podřjditi, ſubordinirt, podřjzený.

Subprior, m. podpřewořj.

Subscribent, m. podpiſnjk, podpiſowatel.

Subſtanz, f. podſtata, substantia, essentia.

Subtrahiren, v. a. odtáhnauti.

Subtraction, f. odtaženj.

Suche, f. čich.

Suchen, v. a. hledati, quaerere. 2) pohledáwati; was haſt du hier zu ſuchen? čeho ty máš zde k pohledáwánj. 3) wyhledáwati; Jemandes Glück, něčj ſſtěſtj; Urſache zu etwas, přjčiny k něčemu; Gelegenheit, přjležitoſti; Hülfe, pomocy. 4) hleděti; er ſucht ihm zu ſchaden, hledj mu ſſkoditi.

Sucher, m. hledač; —inn, f. hledačka.

Sucht, f. nákaza, nakažčiwá nemoc. b) mor, morowá rána, pestis. c) die fallende Sucht, paducnice, paducý nemoc, epilepsia. 4) Die Neigung zum Spiele iſt bey ihm zur Sucht geworden, láſka ke hře ſe mu obrátila we wáſſeň.

Süchtig, adj. gedowatý; die Nägel ſind ſüchtig, nehty gſau gedowaté. 2) nehogný; eine ſüchtige Haut, nehogná, nehogitedlná kůže.

Sud, m. auwar, klokot; das Waſſer ſüdet in einem Sude fort, woda ſe wařj auwarem, klokotem, klokočkem; eine Suppe ſogleich aus dem Sude eſſen, poljwku wřelau gjſti; einen Sud thun laſſen, nechati gednau, trochu zewřjti. 2) wárka, war; ein Sud Bier, wárka piwa; ein Sud Seife, war meydla; ein Sud Fiſche, gedno wařenj ryb.

Süd, m. poledne, gih, meridies; der Wind iſt Süd, wjtr ge od poledne.

Süd-, polednj, meridionalis; das Südland, polednj země; der Südpol, polednj vhel.

Sudel, m. kaluže, kalužina, kaliſſtě, koláč.

Sudelbuch, n. raptulář, makulář.

Sudeley, f. ſſmařenj, klechcenj, ſſkrtánj.

Sudelkoch, m. kuchtič, klechtič; die Sudelköchinn, kuchtice, kuchtička.

Sudeln, v. a. ſſmařiti, zaneřáditi, ſſkřjtati, ſſiſſmati, zanečiſtiti, pljhati, mor. vworyzhati. 2) In der Küche, kuchtiti, klechtiti.

Süden, adv. poledne; der Wind kommt von Süden, wjtr přicházý od poledne; gegen Süden, k poledni.

Südländer, m. obywatel polednj kraginy.

Süderbreite, f. polednj ſſjř.

Sudler, m. ſſmařič, čmalil, kuchtič, klechtič.

Südlich, adj. polednj, na polodne ležjcý.

Südoſt, adj. indecl. polednowzchodnj, mezy polednem a wýchodem; der Südoſtwind; wjtr polednowzchodnj.

Südſee, f. tiché moře.

Südwärts, adv. k poledni.

Südweſt, adj. indecl. zapadopolednj, mezy polednem a západem; der Südweſtwind, wjtr zapadopolednj.

Südwind, m. wjtr polednj, gih.

Suf, m. dauſſek; auf einen Suf, gednjm dauſſkem, chrſtem.

Süfling, m. chlaſtoň, ochlaſta.

Sühnopfer, S. Sündopfer.

Suhle, f. kal.

Sühlen, v. a. a) kuchtiti, klechtiti. b) ſſipati ſe; ſich im Kothe ſühlen, ſſipati ſe, wáleti ſe w blátě.

Suhllache, f. kal.

Sühnen, S. Verſühnen.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání