Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Trapp – Traurede

284

Trapp, interj. cup; trapp trapp, cup cup.

Trapp, m. ſťopka.

Trappe, f. ſſlápota.

Trappe, m. droff, Otis tarda Lin.

Trappeln, v. n. drnkati.

Trappen, v. n. cupati, dupati.

Trappgans, f. droff.

Trau, f. oddawky.

Trau-, oddawacý; der Trauring, oddawacý, ſwadebný prſten; der Trauſchein, oddawacý liſt.

Traube, f. hrozen, uva; dim. das Träubchen, hroznjček.

Traubenbeere, f. winná gahoda.

Traubenblut, n. krew hroznů.

Traubenbohrer, m. kolowrátek.

Traubenholder, m. hornj bez, Sambucus racemosa Lin.

Traubenkirſche, f. S. Elſebeere.

Traubenkraut, n. hroznjček, (ſtozrnjčko ? ) Chenopodium Botrys Lin.

Traubenſaft, m. hroznowá ſſťáwa, wjno.

Traubenwritzen, m. křibice.

Traubig, adj. hroznatý.

Traublich, adj. hroznowatý.

Trauchbohrer, m. S. Traubenbohrer.

Trauen, v. a. oddati, oddáwati, copulare; ſich trauen laſſen, dáti ſe oddati, gjti na oddawky. 2) v. n. a) wěřiti, fidere; traue ihm nicht, newěř mu. b) dauffati; auf Gott trauen, dauffati w boha. c) traufati ſy; ich traue mir nicht dieſes zu unternehmen, netraufám ſy, do toho ſe dáti.

Trauer, f. ſmutek, zármutek, trud, luctus; des Herzens, ſrdce. 2) fig. ſmutek; die T. tragen, noſyti ſmutek.

Trauer-, ſmutečnj; der Trauerhut, ſmutečnj, ſmutečný klobauk. 2) žaloſtný; das Trauergedicht, žaloſtná báſeň; der Trauergeſang, žaloſtný zpěw. 3) truchliwý, ſmutný; der Trauerfall, truchliwá, ſmutná, žaloſtná přjhoda. 4) pohřebnj; das Trauermahl, pohřebnj oběd; die Trauerrede, pohřebnj řeč, kázanj.

rauerflor, m. flór.

Trauergeläut, n. hrana.

Trauerjahr, n. rok zármutku, žaloſtný rok.

Trauerkleid, n. ſmutek, ſmutečnj oděw.

Trauern, v. n. ſmutiti ſe, truchliti, lugere; er trauert um ſeinen Vater, želj otce ſwého, truchlj po ſwém otcy; ſehr trauern, rozžaloſtiti ſe.

Trauerſpiel, n. tragedye traġedye , ſmutná hra.

Trauerſpieldichter, m. báſnjř tragický traġický , ſpiſowatel ſmutných her.

Trauervoll, adj. pln ſmutku, žaloſti.

Trauerzeit, f. čas ſmutku.

Traufe, f. okap, kapěg; aus dem Regen in die Traufe gerathen, přigjti z lauže do bláta, z bláta do lauže.

Träufeln, v. n. kapati, kanauti, stillare. 2) v. a. roſyti, roſu dáti; träufelt ihr Himmel, roſu deyte, wzdeyte, roſte, nebeſa.

Träufeln, v. n. kapati, kanauti. 2) v. a. kapati, nakapati.

Traum, m. pl. Träume, ſen, somnium; im Traume reden, we ſnách, ze ſpanj mluwiti; es kam mir im Traume vor, zdálo ſe mi we ſnách; einen T. deuten, auslegen, wykládati, wyložiti ſen; da ging mir mein Traum aus, zde ſe mi wygewil můg ſen.

Traumbuch, m. ſnář.

Träumdeuter, m. ſnář, wykladač ſnů; die —inn, ſnářka, wykladačka ſnů.

Träumdeuterey, f. ſnářſtwj, wykládanj ſnů.

Träumen, v. a. et n. zdáti ſe, ſnjti ſe, ſen mjti, somniare; er träumt, zdá ſe mu. 2) Es träumte mir, zdálo ſe mi; fig. laß dir das nicht träumen, ať ſe ti o tom nic nezdá, nemyſli.

Träumer, m. ſnář; die —inn, ſnářka.

Träumerey, f. ſnářſtwj.

Träumeriſch, adj. gako we ſnách.

Traumgott, m. bůh ſnů; Morpheus.

Traun, part. adv. wězto.

Traurede, f. řeč při oddawkách.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání