Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Aufſetzen – Aufſtören

Aufſetzen, 1. v. a. poſtawiti, ſtawěti, kláſti, nakláſti, položiti, naſázeti, poſaditi, ſázeti; den Hut, klobauk na hlawu dáti. die Haube der Braut, die Braut, očepiti, zawigeti. 2) ſich aufſetzen, poſaditi ſe; ſich wider Jemanden, poſtawiti ſe proti někomu. 3) Gut und Blut, gměnj y žiwot wſaditi, wynaložiti. 4) ſeinen Kopf aufſetzen, něco ſobě do hlawy zawzýti, ſwéwolným býti. 5) oklamati, oſſiditi, ſwéſti. 6) ſepſati, w ſpis vwéſti. 2. v. n. der Hirſch ſetzt auf, gelen doſtáwá nowé 67 rohy. 2) das Pferd ſetzt auf, kůň ſe ſmyſſil, má myš, geſſtěra, ſ. Koppen.

Aufſetzen, n. Die Aufſetzung, ſázenj, poſtawenj; der Haube, očepenj, zawiganá.

Aufſetzer, m. poſtawitel, ſazeč.

Aufſeyn, v. a. wzhůru býti; er iſt ſchon auf, giž wſtal; er iſt geſtern Nachts lange aufgeweſen, on wčera w nocy dlauho bděl, pozdě ſſel spat. 2) Iſt er noch wohl auf? gakž ſe má? geſſtěliž geſt zdráw? máliž ſe geſſtě dobře? 3) die Thüre iſt auf, dwéře gſau otewřjny; das Brod iſt alles auf, wſſecken chléb geſt ſtráwen, wytráwen.

Aufſicht, f. dohljdánj, dohljženj, dozýránj, opatřenj, pozorowánj, přihljdánj, přihliženj; Aufſicht haben, dohljdati, dohljžeti, dozýrati někomu, někoho, pozor dáti na někoho, přihljdati někomu.

Aufſieden, 1. v. n. zewřjti, wywjrati, zwjrati, bullire, efferveſcere, k. p. aufſieden und überlaufen, kypěti. 2. v. a. přewařiti, zwařiti, zawařiti.

Aufſitz, m. wſedánj na koně.

Aufſitzen, v. n. poſaditi ſe, ſeděti, ſednauti, k. p. im Bette, w poſteli ſe poſaditi, ſednauti. 2) na něco ſe poſaditi, vſaditi, wſaditi, wſedati, wſednauti.

Aufſpannen, v. a. napnauti, natáhnauti. 2) rozepnauti, roztáhnauti, rozeſtřjti.

Aufſparen, v. a. vſpořiti, vſſetřiti, zachowati.

Aufſpeiſen, v. a. ſnjſti, ſtráwiti, wygjſti.

Aufſperren, v. a. otewřjti, otwjrati, rozedřjti, rozdjrati; das Maul, hubu rozdjrati, sl. rozdáwiti; die Augen, oči wywaliti.

Aufſpielen, v. a. dohrati. 2) zahrati.

Aufſpießen, v. a. naſtrčiti.

Aufſpinnen, v. a. dopřjſti, wypřjſti. 2) propřjſti, rozpřjſti, k. p. prſty.

Aufſprengen, v. a. rozbiti, rozhoditi, rozwaliti, wyhoditi, wypáčiti, wyrazyti.

Aufſprießen, v. n. wyhnati, wypučiti, wypuknauti, wyrůſti.

Aufſpringen, v. n. poſkakowati, poſkočiti, wyſkakowati, wyſkočiti. 2) rychle ſe otewřjti, rozſkočiti ſe, rozſtaupiti ſe, pukati ſe, puknauti, rozpuknauti ſe.

ufſproſſen, ſ. Aufſprießen. Aufſprößling, m. mládj, omládj, ſ. Aufſchößling.

Aufſprudeln, v. n. zewřjti, wywjrati.

Aufſpülen, v. a. opláknauti, oplakowati, wypláknauti, wyplakowati.

Aufſpulen, v. a. nawjgeti na cýwku.

Aufſpüren, v. a. wyčichati, wyſljditi, wyſſlakowati.

Aufſtämmen, v. a. opřjti, odepřjti, zpodpjrati, zpoléhati, inniti.

Aufſtand, m. powſtánj, pozdwjženj.

Aufſtäubern, v. a. wzehnati, wyhnati, wyſljditi, ſ. Aufſtöbern.

Aufſtechen, v. a. propichnauti, rozpjchati, rozpichnauti. 2) připichnauti, připnauti, přiſtehnauti.

Aufſtecken, v. a. wypnauti, zahnauti. 2) naſtrčiti, wſtrčiti, zaſtrčiti; eine Flagge, korauhew na lodj wyſtrčiti, wywěſyti.

Aufſtehen, v. n. otewřjnu, býti otewřjnu býti , patere; die Thür hat lang aufgeſtanden, dwéře dlauho otewřjny byly. 2) na něčem ſtáti, wzhůru ſtáti. 3) powſtati, wſtáti, wywſtati, ſurgcre ſurgere , powſtati z nemocy, vzdrawiti ſe, convaleſcere; wider jemanden, proti někomu powſtati, pozdwjhnauti ſe.

Aufſtehen, n. wſtánj, powſtánj.

Aufſteigen, v. n. wſtaupiti, wſtupowati, wyſtaupiti, wyſtupowati; der Rauch ſteigt auf, dým wyſtupuge. 2) die Speiſe ſtiegt mir auf, pokrm ſe mi zdwjhá. 3) fig. powſtati, wyſtaupiti; čnjti.

Aufſtellen, v. a. pokláſti, poſtawěti, poſtawiti, rozſtawěti. 2) wyložiti, wyſtawiti, k. p. na prodag. 3) doſtawiti, poſtawiti, přiwéſti, k. p. ſwědky. 4) přednéſti, na plac přiweſti, k. p. důkazy, důwody. 5) naljknauti, poljknauti, naſtrogiti, poſtawiti.

Aufſtöbern, v. a. wzehnati , zplaſſiti, wyſljditi.

Aufſtören, v. a. pobauřiti, zburcowati.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání