Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Uibermuth – Uiberſcharf

Uibermuth, m. přepych, zpupnoſt, přjliſſná 301 peycha, wyſokomyſlnoſt. 2) rozpuſtiloſt, proſtopáſſnoſt.

Uibermüthig, adj. zpupný, wyſokomyſlný, přjliš pyſſně o ſobě ſmeyſſlegjcý. 2) rozpuſtilý, proſtopáſſný; adv. —ně, le.

Uibernachten, v. n . nocowati, noclehowati, přenocowati, pernoctare; der übernachtet, noclehnjk, noclehář, foem. noclehářka , noclehnice.

Uibernächtig, adj. přes noc ſtogjcý, trwagjcý; přesnočnj, přeſnočný.

Uibernahme, f. přjgem, přewzetj, přigetj, přigmutj.

Uibernatürlich, adj. nadpřirozený, supernaturalis; adv. —ně.

Uibernehmen, v. a. přegmauti, přigjti, přigjmati, suscipere; ein Gut, ſtatek; die Waaren, zbožj. 2) přewzýti, na ſebe wzýti; ein Amt, eine Arbeit, auřad, prácy. 3) ſich, přebrati ſe; mit Eſſen und Trinken, w gjdle a w pitj; mit Arbeit, vpachtowati ſe, vpracowati ſe. 4) přetahowati; die Unterthanen mit Abgaben, poddané daněmi; ſeine Kunden, ſwé kupowače. 5) zmocy; der Trunk hat ihn übernommen, chlaſt ho zmohl.

Uibernehmer, m. přigimač.

Uibernehmung, f. přebránj, zmoženj.

Uiberpfeffern, v. a. přepepřiti.

Uiberpflügen, v. a. přeworati.

Uiberprägen, v. a. přebiti.

Uiberpurzeln, v. rec. překotiti ſe, zwrátiti ſe.

Uiberquer, S. Uiberzwerch.

Uiberraſchen, v. a. přepadnauti, překwapiti, přikwačiti, zachwatiti, poſtihnauti; einen Dieb, zloděge; ich war überraſcht, byl ſem přechwacen.

Uiberraſchung, f. připadnutj, překwapenj, přikwačenj, zachwácenj, přechwácenj.

Uiberraſpeln, v. a. přeraſſplowati.

Uiberrechen, v. a. přehrábnauti, přehrabati.

Uiberrechnen, v. a. přepočjſti, přepočjtati.

iberrechung Uiberrechnung , f. přepočjtánj, přepočtenj.

Uiberrecht, adv. přepráwě, přeſprawedliwě.

Uiberreden, v. a. namluwiti, přemluwiti, naweſti; überrede deinen Mann, namluw, přemluw ſwého muže; er iſt nicht zu überreden, nenj k přemluwenj; ſich leicht überreden laſſen, dáti ſe lehce namluwiti, přemluwiti.

Uiberredung, f. namluwenj, přemluwenj.

Uiberreichen, v. n. ſtačiti; die Stange reicht nicht über, tyč tam neſtačj. 2) v. a. podati, podáwati; ein Buch, ein Glas Wein, knihu, ſklenicy wjna.

Uiberreif, adj. přezralý , adv. —le.

Uiberreife, f. přezraloſt.

Uiberreiten, v. n. et a. koně přegeti. 2) v. a. přegeti, zageti; ein Kind, djtě. b) přegeti; den beſten Reiter, neylepſſjho gezdce. 3) zchwatiti; ein Pferd, koně.

Uiberreiter, m. pogezdný.

Uiberrennen, v. a. běže porazyti, přeběhnauti; ein Kind, djtě. 2) předběhnauti.

Uiberreſt, m. oſtatek, zbytek, zůſtawek.

Uiberrinnen, v. n. přetecy, přetýkati.

Uiberrock, m. ſwrchnj kabát.

Uiberrück, n. kužel, colus.

Uiberrücks, adv. znak, na znak; sl. horeznak; anſehen, znak hleděti; liegen, na znak ležeti, jacere supinus.

Uiberrumpeln, v. a. klopotem přepadnauti, přihřměti; eine Stadt, na měſto. 2) přechwatiti.

Uiberrumpelung, f. přihřměnj, připadnutj, přechwacenj.

Uiberrüſten, v. a. owrhowati, pačochowati.

Uiberſäen, v. a. zaſyti, oſyti, poſyti. 2) Zu viel, přeſyti.

Uiberſäung, f. oſetj, poſetj. 2) přeſetj.

Uiberſalzen, v. a. přeſoliti.

Uiberſatz, m. přeſazenj.

Uiberſchaben, v. a. přeſſkrabati, přeſtrauhati.

Uiberſchallen, v. a. přehlučeti.

Uiberſcharf, adj. přeoſtrý.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání