Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Uiberſteigen – Uibervortheilung

Uiberſteigen, v. n. přelezti, přeljzati; eine 304 Mauer, zeď. 2) fig. přemocy, Hinderniſſe, Schwierigkeiten, překážky, tězkoſti těžkoſti . b) přewyſſowati; meine Kräfte, mein Vermögen, allen Glauben, mau ſýlu, mau mohutnoſt, wſſecku wjru.

Uiberſteigung, f. přelezenj; das Uiberſteigen, přelézánj.

Uiberſteigern, v. a. přepláceti, předražiti, předražowati, nadſazowati.

Uiberſtellen, v. a. rozeſtřjti; den Fluß mit Netzen, ſýti přes řeku.

Uiberſtimmen, v. a. wjce hlaſu mjti, wětſſjm počtem hlaſu hlaſů přemocy. 2) Ein Inſtrument, přetáhnauti.

Uiberſtolz, adj. přehrdý.

Uiberſtoßen, v. a. přewrátiti. 2) ſrážeti; das Fell, kůži.

Uiberſtrahlen, v. a. obgaſňowati, paprſſlky oſwjtiti.

Uiberſtreichen, v. a. potřjti, pomazati. 2) přemazati.

Uiberſtreuen, v. a. poſypati. 2) Vom neuen, přeſypati.

Uiberſtricken, v. a. oſſtrykowati, opleſti.

Uiberſtrömen, v. a. wytápěti, wyſtupowati, přetýkati, přeljwati ſe. 2) v. a. oſauti; mit Gaben, dary.

Uiberſtrömung, f. přetýkánj, powodeň.

Uiberſtudieren, v. a. převčiti, přeſſtudowati; ſich, ſe.

Uiberſtülpen, v. a. poklopiti.

Uiberſtürzen, v. n. překlopiti ſe; ein Glas, ſklenicy. 2) v. a. poklopiti; den Deckel, pokličku h) b) ſich, přewrcy ſe, zwrátiti ſe, přewrátiti ſe, zkáceti ſe, překotiti ſe; ein Pferd, kůň.

Uiberſüß, adj. přeſladký.

Uibertäfeln, v. a. otaflowati.

Uibertäuben, v. a. ohluſſiti. 2) nabjhati na někoho.

Uibertheuer, adj. předrahý.

Uibertheuern, v. a. předražiti.

Uibertöllpeln, v. a. nabulikowati, přebulikowati.

Uibertragen, v. a. přeneſti, přenáſſeti; aus inem Buche in ein anderes, z knjhy do knjhy. 2) fig. neſti, poneſti; die Koſten, autraty. b) wynáſſeti; es überträgt nicht die Koſten, newynáſſj autrat. c) ſnáſſeti, ſnéſti; ſeine Schwachheiten, geho pokljſky, chyby.

Uibertreffen, v. a. přewýſſiti, předčiti, přewyſſowati, superare; an Reichthum, bohatſtwjm; im Singen, w zpěwu, zpěwem; an Ehre, přeponoſſiti ctj.

Uibertreiben, v. a. přehnati, přeháněti; das Vieh, dobytek. 2) přeháněti. 3) vhnati, přehnati, vteyrati; ein Stück Vieh, dobytče. 4) fig. er übertreibt alles, wſſecko dělá přes přjliš; übertrübenes übertriebenes Lob, přjliſſná pochwala.

Uibertreibung, f. přjliſſnoſt.

Uibertreten, v. n. překročiti; das Pferd über den Strang, kůň přes poſtraněk . b) wyſtaupiti; der Fluß, řeka, . c) přeſtupuge, odſtupuge; zu Jemanden, k někomu. 2) v. a. přeſſlapati; die Schuhe, ſtřewjce . b) přeſtaupiti, překročiti, violare; ein Geſetz, zákon.

Uibertreter, m. přeſtupnjk, violator; die —inn, přeſtupnice, violatrix.

Uibertretung, f. přeſtaupenj, překročenj.

Uibertretungsfall, m. pád přeſtaupenj; im —, w pádu, přjpadnoſti, přeſtaupenj.

Uibertrinken, v. rec. opiti ſe, přepiti ſe.

Uibertritt, m. překročenj, přeſtaupenj.

Uibertrumpfen, v. a. wyšſſjm trumfem (kozýrem) zabiti.

Uibertünchen, v. a. objliti, zabjliti; vom neuen, přebjliti; übertünchte Gräber, zbjlené hroby.

Uibervoll, adj. přeplný.

Uibervortheilen, v. a. přelſtiti, podweſti, oſſáliti, podſkočiti, opentliti, oſſiditi.

Uibervortheilung, f. oſſizenj, podſkočenj, opentlenj.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání