Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Umſchneiden – Umſtellen

312

Umſchneiden, v. a. mit dem Meſſer, das Brod, okrágeti; ein Stück Holz, ořezati; mit der Scheere, oſtřihati.

Umſchnüren, v. a. přeſſněrowati. 2) oſſněrowati.

Umſchränken, v. a. oſſraňkowati, ohraditi. 2) fig. obmezyti.

Umſchränkung, f. ohrazenj, obmezenj.

Umſchreiben, v. a. přepſati; einen Brief, pſanj. 2) opſati, opiſowati, circumscribere.

Umſchreibung, f. opſánj; das Umſchreiben, opiſowánj.

Umſchrift, f. opis.

Umſchroten, v. a. ohryzti.

Umſchürzen, v. a. okaſati, podkaſati, ohrnauti, succingere.

Umſchütteln, v. a. zamjchati, zatřáſti.

Umſchütten, v. a. přeliti, přeljwati. 2) rozliti; ein Glas Bier, ſklenicy piwa. 3) zamjchati; eine Arzeney, ljk. 4) obliti, einen Baum, mit Waſſer, ſtrom wodau, obſypati; mit Erde, zemj.

Umſchweif, m. zacházka; zu Pferde oder Wagen, zagjžďka; einen Umſchweif machen, nehmen, zagjti ſy, zageti ſy, zagjžděti ſy. 2) fig. okolek, oklika, zápolj, ambages; Umſchweife machen, okolkowati, okliky dělati; wozu ſo viele Umſchweife, nač, k čemu tolik cáru, brykulj.

Umſchweifen, v. n. okolkowati, okliky dělati. 2) potkaukati potlaukati ſe, pobudowati ſe, laudati ſe.

Umſegeln, v. n. oklikau ſe plawiti. 2) v. a. lodj wrazyti na něco, zſtroſkotati. b) okolo ſe plawiti.

Umſehen, v. rec. ſich, ohljdati ſe, obezřjti ſe, ohljdnauti ſe; ſich nach Jemanden, na někoho. 2) wůkol hleděti, ohljžeti ſe, rozhljžeti ſe; ſich im Zimmer, w pokogi. 3) prohljdnauti; ſich ein wenig in der Welt, trochu ſwět.

Umſetzen, v. a. přeſaditi; Bäume, ſtromy. 2) obrátiti; der Wind ſetzt ſich um, wjtr e obracý. 3) freymarčiti; Waaren gegen Waaren, zbožj za zbožj. 4) obſaditi; einen Teich, Garten mit Bäumen, rybnjk, ſtromy; einen Garten, zahradu wysaditi.

Umſinken, v. n. praſſtiti ſebau, meyknauti ſebau.

Umſinnen, v. n. přemeyſſleti.

Umſitzen, v. n. wůkol ſeděti.

Umſonſt, adv. darmo; geben, dáti. b) nadarmo; es iſt alles umſonſt, wſſe ge nadarmo. 3) zadarmo; ich will es nicht einmal umſonſt, nechcy toho ani za darmo.

Umſpannen, v. a. přepřáhnauti, die Pferde, koně. 2) obeknauti, obetknauti; ſie iſt ſo ſchlank, daß man ſie umſpannen könnte, geſt tak ſſtjhlá, žeby ſe obeknauti, přeſſtjpnauti mohla.

Umſpannung, f. přepřáhnautj. 2) obeknutj.

Umſpinnen, v. a. zapřjſti, opřjſti.

Umſpringen, v. a. ſkokem roztlaucy. 2) fig. zacházeti; er weiß damit umſpringen, wj gak s tjm zacházeti; ſo ſpringt man mit mir um? tak ſe ſemnau zacházý?

Umſtand, m. přjpadnoſt, (obſtognoſt ? ) okoličnoſt, circumstantia. 2) Umſtände, pl. okonowánj, okolky, okolkowánj, ohne Umſtände, bez okolků. 3) záwada; das kann ihm Umſtände machen, to mu může překážku, záwadu činiti.

Umſtändlich, adj. okoličný , adv. —ně, ſe wſſemi přjpadnoſtmi.

Umſtändlichkeit, f. podrobnoſt, zewrubnoſt, obſſjrnoſt.

Umſtechen, v. a. přeryti; ein Beet, záhon. 2) přehoditi, přeházeti; das Getreide, obilj.

Umſtecken, v. a. přeſtrčiti, přeſtrkati. 2) obſtrkati.

Umſtehen, v. a. die Umſtehenden, obſtogjcý, wůkol ſtogjcý.

Umſtellen, v. a. přeſtawiti; die Bücher, knihy. 2) obſtawiti; den Tiſch mit Stühlen, ſtůl ſtolicemi.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání