Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Unmuthsvoll – Unreinlichkeit

323

Unmuthsvoll, adj. zamrzelý, mrzutý, newrlý.

Unnachahmlich, adj. nenáſledowný, adv. —ně, nenáſledný; die —keit, noſt.

Unnachtheilig, adj. neſſkodný, co nenj na ſſkodu, na vgmu, adv. bezeſſkody, bez vgmy.

Unnatürlich, adj. nepřirozený, adv. —ně; die —keit, noſt.

Unnennbar, adj. negmenowatedlný; unnennbare Schmerzen, newyprawytedlné newyprawitedlné boleſti, adv. —ně; die —keit, noſt.

Unnöthig, adj. nepotřebný, bezpotřebný, adv. bezpotřebj, ně.

Unnütz, adj. nanicowatý, daremný; das iſt unnütz, to nenj na nic; ein unnützer Menſch, daremnjk, nanicowatý, k ničemuž člowěk. 2) Sich unnütz machen, nadjrati ſe.

Unnützlich, adj. nevžitečný; adv. —ně, bez vžitku; die —keit, noſt.

Unordentlich, adj. nepořádný, nezřjzený, inordinatus; liegen, nepořádně ležeti. 2) nezřjzený; —che Begierden, nezřjzené žádoſti.

Unordnung, f. nepořádek, neřád, nezpráwa, confusio. 2) nepořádnoſt, disordo.

Unparteyiſch, adj. neſtranný.

Unparteylich, adj. neſtranný, adv. —ně; die —keit, noſt.

Unpaß, adv. churaw, a, o.

Unpäßlich, adj. churawý.

Unperſönlich, adj. neoſobný, adv. —ně; die —keit, noſt.

Unpflicht, f. nepowinnoſt.

Unpflichtig, adj. nerobotugjcý, nepowinnowaný.

Unrath, m. neřád. 2) ztráta; wozu dieſer Unrath? čemu ztráta tato? 3) Unrath merken, zmatek, nepořádek znamenati.

Unräthlich, adv. adj. neſſetrný, adv. —ně; die —keit, noſt.

Unrecht, adv. nedobře, male, vitiose; ver tehen, erzählen, ſehen, leſen, rozuměti, powjdati, widěti, čjſti. b) Ich komme hier wohl unrecht, oč zde negdu dobře; unrecht daran ſeyn, na omylu býti; unrecht gehen, blauditi; du kommſt bey ihm unrecht an, naběhneš ſy v něho; das iſt ſo unrecht nicht, to nenj tak zlé. 2) nepráwě, injuste; unrecht handeln, nepráwě gednati; Jemanden unrecht thun, křiwdu někomu činiti.

Unrecht, adj. neprawý; —te Erklärung, neprawé wyſwětlenj; Mittel, proſtředky; die unrechte Seite eines Tuches, wrub; Jemanden zur unrechten Zeit kommen, někomu přigjti newčas; alles liegt am unrechten Orte, wſſe ležj od mjſta; die unrechte Kehle, chřtán. b) das geht mit unrechten Dingen zu, to ge bezpráwné, nedowoleno; to gſau čáry, to ge s čertem; auf unrechten Wegen ſeyn, něco zlého obmeyſſleti.

Unrecht, n. nedobře; ſie haben Unrecht, nemagj dobře; Unrecht geben, za neprawdu dáti, řjcy že nemá dobře. 2) křiwda, neprawoſt, injuria; haben, thun, křiwdu činiti, dělati; ich thue Niemanden Unrecht, negſem žádnému křiwd, foem. křiwda; mir geſchieht Unrecht, mně ſe děge, ſtáwá křiwda; der Unrecht thut, křiwdočinec.

Unrechtmäßig, adj. nepráwný; eine unrechtmäßige Ladung, zmatek, zmatečný půhon, citatio injusta; adv. —ně; die —keit, noſt.

Unredlich, adj. nevpřjmý, adv. —mě; die —keit, moſt.

Unregelmäßig, adj. neprawidlný, nepořádný, nezřjzený; die —keit, noſt.

Unreif, adj. nezralý, nedozralý, nedoſſlý, nedoſpělý; eine unreife Feige, holička.

Unreife, f. nevzraloſt, nedozraloſt, nedoſſloſt, nedoſpěloſt.

Unrein, adj. nečiſtý, inpurus, immundus.

Unreinlichkeit, f. nečiſtota, immunditia.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání