Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Unverhalten – Unverzüglich

333

Unverhalten, adv. netagno; es ſey euch unverhalten, nebuď wás tagno.

Unverhofft, adj. nenadálý; unverhofft kommt oft, prov. adv. z nenadánj, maně, z nedogjpky, nenadále.

Unverhohlen, adj. netagný; adv. zgewně; alles unverhohlen thun, ſagen, wſſe zgewně činiti, wſſe, nic nezatagiw, řjcy; ſey dir unverhohlen, nebuď tebe tagno.

Unverhört, adj. newyſlyſſený; adv. bez wyſlyſſenj.

Unverjährt, adj. nepropadený.

Unverletzlich, adj. nevrazytedlný; die —keit, noſt.

Unverlohren, adj. neſtracený; adv. es ſoll dir unverlohren ſeyn, neztratj ſe to.

Unvermeidlich, adj. newyhnutedlný, nevwarowatedlný; die —keit, noſt.

Unvermerkt, adj. nemerčený; adv. newědomky, newidomky, bez poznánj.

Unvermögen, n. nemožnoſt, neſtatečnoſt.

Unvermögend, adj. neſtatečný, inbecilis; nemožný, inops. unvermögend ſeyn, nebyti s něco; ich bin unvermögend es zu thun, negſem s to, bych to včinil.

Unvermögenheit, f. neſtatečnoſt, nemožnoſt.

Unvermuthet, adj. nenadálý, adv. le.

Unvernehmlich, adj. neſrozumitedlný, nezaſlechlý; die —keit, noſt.

Unvernunft, f. nerozum.

Unvernünftig, adj. nerozumný, nemaudrý; die —keit, nerozumnoſt.

Unverpflichtet, adj. nepowinowaný.

Unverrichtet, adj. nepořjzený; adv. —ně; unverrichteter Sache abziehen, nepořjdiw, s nepořjzenau odegjti.

Unverrücket, adj. nepomknutý; Jemanden mit unverrückten Augen anſehen, vpřenýma očima na někoho hleděti; s někoho očj neſpuſtiti; etwas unverrückt ſtehen laſſen, ničeho ſe ani nedotknauti. 2) fig. nepohnutý; Gehorſam, poſluſſenſtwj; Jeſum unverrückt lieb haben, Gežjſſe milowati w neporuſſenj.

nverſchämt, adj. neſtydatý, neſtaudný; ein unverſchämter Menſch, neſtyda; adv. tě, ně.

Unverſchämtheit, f. neſtydatoſt, neſtaudnoſt.

Unverſchuldet, adj. nezaſlaužený; ſeyn, neměti winy, býti bez winy; uverſchuldeter Weiſe, bez winy, bez zawiněnj. 2) nezadlužený; ein Gut, ſtatek.

Unverſehen, adj. nepředhljdnutý, nenadálý, improvisus. 2) nezaopatřený.

Unverſehens, adv. náhle, nenadále, z nenadánj, maně; ſterben, náhle vmřjti; einen Todſchlag begehen, z nedopatřenj, z nenadánj wraždy ſe dopuſtiti.

Unverſehrlich, adj. neporuſſitedlný; die —keit, noſt.

Unverſehrt, adj. neporuſſený, adv. —ně.

Unverſöhnlich, adj. neſmiřitedlný, nevkogitedlný, nevkrotitedlný; —keit, noſt.

Unverſorgt, adj. nezaopatřený.

Unverſtand, m. nerozum.

Unverſtändig, adj. nerozumný; die —keit, noſt.

Unverſtändlich, adj. neſrozumitedlný, zřtedlný nezřetedlný ; die —keit, noſt.

Unverſucht, adj. nezkuſſený; nichts unverſucht laſſen, o wſſe ſe pokuſyti, nic bez okuſſenj nenechati.

Unverträglich, adj. neſnáſſeliwý. 2) neshodný, neſrownánliwý; die —keit, woſt, noſt.

Unverwandt, adj. neodwrácený; mit unverwandten Augen, s vpřenýma očima.

Unverwehrt, adj. nezabráněný.

Unverwelklich, adj. nevwadlý; die —keit, loſt.

Unverwerflich, adj. nezawržený; die —keit, noſt.

Unverweslich, adj. neporuſſitedlný.

Unverwindlig, adj. nenabytný, nenahraditedlný.

Unverworren, adj. nezmodrchaný; ſich mit etwas unverworren laſſen, do něčeho ſe neplichtiti, nemjchati.

Unverzagt, adj. nechauloſtiwý, ſrdnatý.

Unverzüglich, adj. neprodlený; adv. bez prodlenj, bez meſſkánj.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání