Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Unzahlbar – Urian

335

Unzahlbar, adj. neſplatný; die —keit, neſplatnoſt.

Unzählbar, adj. neſčjſlný; die —keit, noſt, adv. —ně, bez počtu, bez čjſla.

Unzählig, adj. neſčjſlný, adv. —ně.

Unze, f. dwa loty, uncia.

Unzeit, f. nečas; zur rechten Zeit und zur Unzeit, w čas y newčas; ſie kommen zur Unzeit, přicházegj newčas, newhod.

Unzeitig, adj. nečaſný, newčaſný. 2) nezralý; Trauben, hrozny. 3) nedoſſlý, nedochodilý; Geburt, plod, nedochůdče; bey Thieren, zmetek; die —keit, noſt, loſt.

Unzerbrechlich, adj. nezlomitedlný, nepřelomitedlný; die —keit, noſt.

Unzergänglich, adj. nerozpuſtitedlný. 2) nepominutedlný; die —keit, noſt.

Unzerſtörbar, Unzerſtörlich, adj. nezkazytedlný; als ein Gebäu, nozbořitedlný; die —keit, noſt.

Unzertheilbar, adj. nerozdjlný; die —keit, noſt.

Unzertrennlich, Unzertrennbar, adj. nerozlučitedlný; die —keit, noſt.

Unziemlich, adj. neſluſſný, nenáležitý.

Unzierlich, adj. neozdobený, nevſſlechtilý; die —keit, noſt, loſt.

Unzinsbar, adj. nepoplatnj; die —keit, noſt.

Unzucht, f. ſmilſtwj, ſmilſtwo, impudentia; — treiben, ſmilniti; im harten Sinne, pſyti ſe, čubčiti ſe.

Unzüchter, m. necuda, ſmilnjk, scortator.

Unzüchtig, adj. ſmilný, chlipný, oplzlý; impudicus; ein unzüchtiger Menſch, chlipnjk, ſmilnjk; unzüchtige Worte, oplzlá ſlowa.

Unzüchtigkeit, f. ſmilnoſt, chlipnoſt, oplzloſt.

Unzufrieden, adj. neſpokogený, incontentus; die —heit, noſt.

Unzugängig, Unzugänglich, adj. nepřjchodný, nepřjſtupný; die —keit, noſt.

Unzulänglich, adj. nedoſtatečný; die —keit, noſt.

Unzuläſſig, adj. nedopuſſtěný, nepřipuſtný, nepřipuſtitedlný; die —keit, noſt.

Unzuverläſſig, adj. negiſtotný.

Unzweifelhaft, adj. nepochybný; unzweifel aftes Zeugniß, nepochybné ſwědectwj; unzweifelhaft wahr, nepochybně prawdiwý.

Unzweifelhaftigkeit, f. nepochybnoſt.

Uippig, adj. bugný, bůgný, luxuriosus; ſeyn, bugněti, adv. ně; die —keit, bugnoſt, luxuries.

Ur-, půwodnj; die Urkraft, půwodnj ſýla; das Urbild, půwodnj obraz.

Urahn, Urahnherr, f. praděd, proavus.

Urahnfrau, f. prabába, proavia.

Uralt, adj. ſtarožitný, ſtarobylý, ſtarodáwnj; —te Gewohnheit, ſtarobylý obyčeg; ein uralter Mann, praſtarý muž.

Urältermutter, f. praprabába, abavia.

Urältern, pl. praprarodiče. 2) předkowé.

Urältervater, m. prapraděd, abavus.

Uraltmutter, f. prabába, proavia.

Uraltvater, praděd, proavus.

Urbar, adj. orný, těžný; unbares urbares Land, těžná kragina.

Urbar, n. ġrunt, urbarium.

Urbar-, ġruntownj; das Urbarbuch, ġruntownj kniha.

Urbethe, Urbede, f. ġruntownj daň.

Urenkel, m. prawnuk, pronepos.

Urenkelinn, f. prawnučka, proneptis.

Urerbe, m. hlawnj dědic.

Uretzig, adj. mimrawý.

Urf, m. S. Orf.

Urfahr, n. přjwoz.

Urfehde, f. přjſaha, kterau berau od wypuſſtěného z wězenj neb wyhnance, že ſe mſtjti nebude.

Urgicht, f. přiznánj přeſtupnjka, zwláſſť w mučenj.

Urgroßmutter, f. prabába, proavia.

Urgroßvater, m. praděd, proavus.

Urhab, Urheb, m. pl. rozkwáſek, kwas. 2) heybadla, kwaſnice.

Urhahn, m. tetřew.

Urheber, m. půwod, půwodce, auctor; die —inn, půwody, půwodkyně .

Urian, m. pan Johannes ? Burian ? Onſah ?


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání