Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Ausbeſſern – Ausbürſten

71

Ausbeſſern, v. a. zprawiti, oprawiti, zlepſſiti.

Ausbethen, v. n. domodliti ſe, přeſtati ſe modliti.

Ausbetteln, v. a. wyžebrati.

Ausbeugen, ſ. ausbiegen.

Ausbeute, f. weydělek, vžitek, hornj podjl; im Kriege, kořiſt.

Ausbeuteln, v. a. wytřáſati, proſypati, očiſtiti; einem das Geld ausbeuteln, někoho o penjze připrawiti.

Ausbiegen, v. a. wyhnauti ſe, wyhnauti wen.

Ausbiethen, v. a. na prodag wyhláſyti, wyložiti, prowolati.

Ausbilden, v. a. wzděláwati; dokonati; ſeinen Verſtand, rozum ſwůg wycwičiti. Die Ausbildung, wzděláwánj, cwičenj.

Ausbinden, v. a. rozwázati, odwázati.

Ausblaſen, v. a. den Athem, wydchnauti, wydmauti; etwas mit dem Athem, wyfauknauti; mit der Trompette, wytraubiti; die Seele ausblaſen, zdechnauti, vmřjti; einem das Lebenslicht ausblaſen, někoho zabiti, o hrdlo připrawiti.

Ausblättern, v. a. ein Buch, knihu progjti, čerſtwě přečjſti.

Ausbleiben, v. n. nepřigjti, nepřicházeti; die Strafe wird nicht ausbleiben, treſt přigde, treſt ho nemine; die Augen (die oculirten) ſind ausgeblieben, oka ſe nevgaly.

Ausbleichen, v. a. wybjliti, dobjliti.

Ausblühen, v. n. dokweſti, odkweſti.

Ausbluten, v. n. dokrwáceti, wykrwáceti.

Ausbohren, v. a. wywrtati, dowrtati.

Ausbolen, v. a. prkny wyložiti, wybedniti.

Ausborgen, v. a. půgčiti, wypůgčiti.

Ausbracken, v. a. odděliti, wybrakowati.

Ausbraten, 1. v. a. wypecy, dopecy, doſti pécy. 2. v. n. wypecy ſe, dopecy ſe.

Ausbrauchen, v. a. zpotřebowati, wypotřebowati, ztráwiti.

Ausbrauſen, v. n. přeſtati ſe bauřiti; das Bier hat ausgebrauſet, piwo wykyſalo; der Wind hat ausgebrauſet, wjtr vtichl; der Menſch hat ausgebrauſet, člowěk dobauřil, wytřeſſtil ſe.

usbrauen, v. a. das Bier, piwo dowařiti, wywařiti. 2) přeſtati wařiti.

Ausbrechen, 1. v. a. wylomiti, einen Zahn ausbrechen, zub wytrhnauti; Speiſen ausbrechen, wydáwiti gjdla. 2. v. n. das Feuer iſt ausgebrochen, oheň wyrazyl, oheň wyſſel; die Blattern brechen aus, neſſtowice wyrážegj, wyſkakugj, wyſypugj ſe; das wilde Schwein bricht aus, diwoký kanec wyrýwá.

Ausbreiten, v. a. rozſſjřiti, rozſſiřowati, roztáhnauti, rozkládati; die Flügel ausbreiten, křjdla rozeſtřjti; ein Geheimniß ausbreiten, tagemſtwj rozhláſyti, wynáſſeti, roznáſſeti. 2. rec. ſich ausbreiten, rozmáhati ſe; das Volk hat ſich ausgebreitet, ten národ ſe welmi rozmnožil, rozſſjřil. Die Ausbreitung, rozſſjřenj, rozmáhánj.

Ausbrennen, 1. v. a. wypáliti, ſpáliti; ſie haben zehn Dörfer ausgebrannt, deſet weſnic wypálili, popelem položili. 2. v. n. wyhořeti; das Haus iſt völlig ausgebrannt, celý dům wyhořel; die Kerze iſt ausgebrannt, ſwjčka wyhořela, dohořela.

Ausbringen, v. a. wyneſti, proneſti, wyprawiti; einen Flecken ausbringen, poſſkwrnu wyhladiti; 2) ein Gerücht ausbringen, powěſt, řeč rozhláſyti, wyneſti.

Ausbruch, m. wyraženj, wyniknutj; der Ausbruch des Feuers, počátek, začátek ohně; der Blattern, wyraženj neſſtowic; Ausbruch des Weins, přednegſſj předněgſſj , neylepſſj wjno.

Ausbrühen, v. a. wypařiti, wřelau wodau wymyti.

Ausbrüſten, wykuchati, oſrdj z prſý wynjti.

Ausbrunzen, v. a. wyſcati.

Ausbrüten, v. a. wyljhnauti, wyſeděti.

Ausbögeln, v. a. cyhličkau hladiti, dohladiti, wypyġlowati.

Ausbund, m. wýbornoſt, wýběrek; ein Ausbund der Schelmerey, wybraná ſſelma.

Ausbündig, adj. wýborný, wýtečný, překráſný, adv. —ně.

Ausbürſten, v. a. ſſtětkau wyčeſati.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání