Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Ausbüßen – Ausfall

72

Ausbüßen, v. a. wytrpěti, treſt néſti, pokánj wykonati.

Ausdampfen, v. n. wypáchnauti, páru, kauř wypuſtiti, wypauſſtěti; die Kohlen haben ausgedampft, vhlj ſe wykauřilo.

Ausdämpfen, v. a. páru wyhnati, haſyti; Kohlen ausdämpfen, vhlj vhaſyti.

Ausdauern, v. n. wytrwati, ztrwati, ſnéſti, wytrpěti.

Ausdehnen, v. a. roztáhnauti, roztahowati, rozſſjřiti; dieß dehnt ſich nicht auf uns aus, to ſe na nás newztahuge.

Ausdenken, v. a. wymyſliti, zamyſliti.

Ausdeuten, v. a. wyložiti, wykládati, wygádřiti; etwas übel ausdeuten, něco zle wykládati.

Ausdichten, v. a. wymyſliti.

Ausdielen, v. a. podlážiti, podlahu položiti.

Ausdienen, v. a. wyſlaužiti, doſlaužiti; ein ausgedienter Mann, wyſlaužilý muž.

Ausdingen, v. a. wymjniti; das Ausgedungene, weyměnek.

Ausdonnern, v. n. přeſtati hřmjti.

Ausdörren, v. a. wyſuſſiti, wyſuſſowati; die Luft dörret die Beine aus, powetřj powětřj wyſuſſuge koſti.

Ausdorren, v. n. wyſchnauti, wyſýchati, wyprahnauti, wyſmahnauti.

Ausdrechſeln, v. a. wykraužiti, wyſauſtrowati, na ſauſtru dodělati.

Ausdrehen, v. a. wytočiti, wykrautiti.

Ausdreſchen, v. a. wymlátiti, domlátiti.

Ausdruck, m. wyřknutj, wyſlowenj, wytiſſtěnj; Ausdrücke, ſlowa.

Ausdrucken, v. a. wytiſknauti, wytlačiti. 2) wyſlowiti, wyprawowati.

Ausdrücken, v. a. wytlačiti, wymačkati.

Ausdrücklich, adj. weyſlowný, gmenowitý; adv. —ě, zegména.

Ausdruſch, m. wymlacené obilj.

Ausduften, v. n. wywětrati, wůni ztratiti.

Ausdüften, v. a. wůni, ſmrad wydáwati, wypauſſtěti; die Bäume düften ſüſſe Gerüche aus, ſtromowé libau wůni wydáwagj.

Ausdunſten, v. n. páru wypauſſtěti, das aſſer dunſtet aus, woda páru wydáwá, wykuřuge ſe.

Ausdünſten, v. a. páru wyhnati, wlhkoſt wyháněti.

Ausdünſtung, f. wyhnánj wlhkoſti, wydánj páry, wykauřenj, tenký pot.

Ausegen, v. a. wywláčeti; zu Ende, dowláčeti.

Auseinander, adv. narůzno, od ſebe.

Auseinander, mit den Zeitwörtern zuſammengeſetzt, roz, z. B. auseinander treiben, rozehnati; auseinander wickeln, rozwinauti.

Auseiſen, v. a. z ledu wyprawiti.

Auserkieſen, Auserkören, v. a. wywoliti.

Auserleſen, adj. wýborný.

Auserſehen, v. a. wyhljdnauti, wyhlédati.

Auserwählen, v. a. wywoliti. Die Auserwählten, wywoleni. Die Auserwählung, wywolenj.

Auseſſen, v. a. wygjſti, dogjſti.

Ausfachen, v. a. přehraditi, přjhrady dělati.

Ausfädeln, v. a. nitě wytahowati, roztřepiti.

Ausfahren, v. a. wygeti, wygezditi; ein ausgefahrener Weg, ceſta wygezděná, wygetá. 2) ausführen, wywezti. 2. v. n. wygeti, wygjžděti. 2) fig. wygjti; die Seele iſt ihm ausgefahren, wypuſtil duſſi, zdechl, vmřel; die Blattern ſind ausgefahren, neſſtowice ſe wyrazyly; das Kind, fährt am ganzen Leibe aus, djte djtě ſe po celém těle wyrážj; die Hand, der Fuß iſt mir ausgefahren, noha, ruka ſe mi wyſmekla.

Ausfahrt, f. wýgezd, wygetj na woze.

Ausfall, m. wýpad, wýſkok; einen Ausfall thun, wypadnauti, wyſkočiti, wyřjtiti ſe, autok včiniti. 2) wypadánj, wycházenj.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání