Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Verblühen – Verbügen

Verblühen, v. n. odkweſti, deflorere; die Roſen, růže; Verblühet, odkwetlý. 2) 340 odkweſti, ſprchnauti; das Verblühen, odkwetnutj, odkwetenj, ſprchnutj.

Verblümen, v. a. zakwjtkowati. 2) Etwas verblümt ſagen, něco pod pokličkau, pod barwau řjcy.

Verbluten, v. n. krew vgjti, wytecy. 2) v. rec. er hat ſich verblutet, krew ho vſſla. b) vtichnauti; die Sache, wěc vtichla; die —tung, vgitj krwe.

Verbohren, v. a. zawrtati.

Verbohrer, m. zawrtáwač.

Verbollwerken, v. a. zataraſowati.

Verborgen, v. a. půgčiti, zapůgčiti, rozpůgčiti, commodare. 2) na auwěrek dáti, in diem dare; Waaren, zbožj.

Verborgenheit, f. ſkrytoſt, ſaukromj, tagnoſt; in der Verb. leben, ſaukromj žiwu býti.

Verböſern, v. a. zhorſſiti.

Verboſen, v. a. et rec. rozlobiti, zazliti; ſich, zazliti ſe, rozlobiti ſe, rozkatiti ſe, rozčertiti ſe. Verbost, rozloben.

Verboth, n. zápowěd, zákaz; erlaſſen, zapowědjti, zápowěd wydati.

Verbrämen, v. a. zalemowati. 2) opremowati; verbrämt, opremowán; die —mung, zalemowanj, opremowánj.

Verbrand, m. paliwo.

Verbrauch, m. potřeba; zum Verbrauch haben, s potřebu mjti; der Eßwaaren, vged.

Verbrauchen, v. a. zdělati; Leder, kůže. 2) zpotřebowati; alles Holz, wſſecko dřjwj.

Verbrauen, v. a. zwařiti; allerley Malz, rozličné ſlady. 2) alles Malz, wſſecky ſlady.

Verbrauſen, v. n. wybauřiti, dobauřiti; der Sturm, bauře; wykyſati; das Bier, piwo.

Verbrechen, v. a. zalomiti; eine Gerte, prut. 2) Bey den Jägern, zawětiti, pokryti wětwemi. 3) zruſſiti; den Glauben, den Bund, wjru; ſmlauwu. 4) Verbrochen, zawiniti, prowiniti; was haſt du verbrochen? cos zawinil? zakauſl? dokázal? zawedl? 5) ztratiti, prowiniti; das Leben, žiwot.

erbrechen, m. zalomenj. 2) prowiněnj, zawiněnj; ein V. begehen, prowiněnj ſe dopuſtiti, ſe dočiniti, přečiniti.

Verbrecher, m. zločinec, maleficus; die —inn, zločinkyně.

Verbrecheriſch, adj. přečinliwý, přeſtupliwý, zločinný, neſſlechetný.

Verbreiten, v. a. rozproſtřjti. 2) rozneſti, roznáſſeti, rozhláſyti; ein Gericht, powěſt; das Verbreiten, rozproſtřenj.

Verbrennen, v. n. shořeti, ſpáliti ſe; comburi. 2) v. a. páliti; Steinkohlen, kameným vhljm. b) ſpáliti; viel Holz, mnoho dřjwj; das Brod, chléb; das Zeug in der Farbe, cayk w barwě. c) vpáliti; einen Miſſethäter lebendig, zločince za žiwa. d) popáliti; ſich die Finger, ſy prſty. e) fig. opatřiti, ſpáliti; ſich das Maul, die Finger, ſobě hubu, prſty. f) ein gebranntes Kind fürchtet das Feuer, koho kaſſe ſpálj, wždycky fauká. g) ohořeti, oſmáhnauti, opáliti ſe, aduri; von der Sonne, od ſlunce; ſo verbrannt, ohořelý, oſmáhlý, opálený, adustus; das Verbrennen, shořenj; die —ung, ſpálenj.

Verbrennlich, adj. shorný, ſpalný.

Verbriefen, v. a. zapſati, pjſemně oſwědčiti. 2) nařjcy; Verbrieft, nařčený.

Verbringen, v. a. irr. prowundati, prondati, promrhati. 2) zmocy; die —ung, promrhánj.

Verbröſeln, v. a. rozdrobiti, rozdroliti.

Verbrüdern, v. a. sbratřiti ſe; die —rung, sbratřenj.

Verbrühen, v. a. přepařiti; ein Huhn, kuře. 2) opařiti, zpařiti; ſich die Füße, ſobě nohy. 3) die Bienen, wedrem ſe zalknauti; das Verbrühen, přepařenj, opařenj.

Verbrunſten, v. n. odřjti, odřjgeti.

Verbuben, v. a. properditi.

Verbügen, v. a. ein Pferd verbügt ſich, wypleciti. 2) překoliti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání