Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Ausfallen – Ausfüttern

Ausfallen, v. n. wypadnauti, wypadati; die Zähne ſind ihm ausgefallen, zuby mu wypadly, wyprſſely; die Haare ſind ihm ausgefallen, wlaſy mu ſlezly; auf den Feind ausfallen, einen Ausfall thun, na nepřjtele wypadnauti, autok včiniti, wyſkočiti, wyřjtiti ſe; die Tulpe iſt 73 ſchlecht ausgefallen, tulipán ſe zwrhl, nezdařil ſe; die Sache iſt gut ausgefallen, ta wěc ſe dobře zdařila; v. rec. er hat ſich einen Arm ausgefallen, padnutjm wyrazyl, wylomil ſy rameno, ruku. Des Das Ausfallen, wypádánj; lezenj, @.

Ausfangen, v. a. die Vögel, ptáky wychytati; einen Teich, wylowiti rybnjk, ryby wylapati.

Ausfaſeln, v. n. doblázniti; er hat ausgefaſelt, dobláznil, dotřeſſtil ſe.

Ausfaſen, 1. v. n. wytřepiti ſe. 2. v. a. ausfaſern, ausfaſeln, nitě wytahowati.

Ausfaulen, v. n. wyhniti.

Ausfaulenzen, v. n. wylenoſſiti ſe, přeſtati zaháleti.

Ausfechten, v. a. potýkánjm, wedenjm důwodů, doſáhnauti; ich will es mit ihm ausfechten, budu ſe s njm o to potýkati.

Ausfegen, v. a. wykliditi, wykljzeti, wyčiſtiti, wymeſti; den Beutel ausfegen, pytljček wyprázdniti.

Ausfeilen, v. a. wypilowati; eine Schrift, ſpis doprawiti, wypulerowati.

Ausfertigen, v. a. wyprawiti, wyhotowiti, wydati; einen Bothen, poſla wyprawiti; ein Buch, knihu dohotowiti, wydati; die Tochter ausfertigen, dceru wybýwati, ſ. Ausſtatten.

Ausfertigung, f. wyprawenj, wyhotowenj; weybawa.

Ausfeuern, v. a. wyſtřjleti, doſtřjleti.

Ausfilzen, v. a. wyláti, wypljſniti.

Ausfinden, v. a. wynalezti, wymyſliti.

Ausfiſchen, v. a. wylowiti, dolowiti.

Ausflammen, v. a. plamenem wyſuſſiti.

Ausflattern, v. n. wyljtati, wybjhati.

Ausflechten, v. a. rozpletati, wypleſti.

Ausflicken, v. a zprawiti, látati.

Ausfliegen, v. n. wyletěti, wyljtati; von jungen Vögeln, wyweſti ſe, wywáděti ſe.

Ausfließen, v. n. wytecy, wyplynauti.

Ausflöhen, v. a. blechy wyhledati, wywiſkati.

Ausflucht, f. omluwa, weymluwa.

Ausflug, m. wýlet, wyletěnj.

usfluß, m. wýtok, wytekánj; eines Fluſſes in die See, wpád řeky do moře, auſtj. 2) fig. wůně.

Ausfolgen, v. a. wydati, odewzdati.

Ausforderer, m. wybjzytel.

Ausfordern, v. a. wybjdnauti, wybjzeti, wyzwati. Die Ausforderung, wyzwánj, wybjzka, wybjdnutj.

Ausfördern, v. a. rudy wynáſſeti, z gámy wykliditi.

Ausforſchen, v. a. wyſſetřiti, wyſkaumati, wyzpytowati, wyzwjdati.

Ausforſcher, m. zpytatel, wyzwědač, ſſpehaun, ſſpehýř.

Ausfragen, v. a. wyptáwati, doptati ſe.

Ausfreſſen, v. a. wyžrati, ſežrati. 2) fig. wyhubiti; ſich, wyžrati ſe.

Ausfrieren, v. n. wymrznauti, domrznauti, wyzábnauti; Ausgefroren, wymrzlý.

Ausführbar, adj. co ſe může wyweſti.

Ausfuhre, f. wýwoz, wywáženj.

Ausführen, v. a. wywezti, wywážeti. 2) wyweſti, wywáděti; ſeine Sache vor Gericht, před práwem dowoditi, dokázati; ſein Vorhaben ausführen, aumyſl ſwůg k mjſtu přiweſti; einen Bau ausführen, doſtawěti; er fängt viel an, und kann nichts ausführen, mnohé wěcy začjná, a nic nemůže dokonati, ſkončiti. Ausführende Arzneymittel, wyprázdňugjcý ljky. Das Ausführen, wywezenj, wywáděnj. Die Ausführung, wykonánj; dokázánj, důwod.

Ausführlich, adj. obſſjrny obſſjrný ; adv. obſſjrně.

Ausführlichkeit, f. obſſjrnoſt.

Ausfüllen, v. a. wyplniti, doplniti. Die Ausfüllung, wyplněnj, doplněnj.

Ausfündig machen, v. a. naleznauti, nalezti; ich habe den Fremden noch nicht ausfündig gemacht, geſſtě ſem cyzozemce nenalezl.

Ausfüttern, v. a. ein Kleid, ſſat podſſiti.

Ausfüttern, v. a. wykrmiti; man hat ſchon den Haber ausgefüttert, owes gſme giž dokrmili.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání