Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Verheften – Verjagung

350

Verheften, v. a. zaſſiti, zaſtehnauti. 2) přewázati; ein Buch, knihu.

Verehlen, Verhehlen, v. a. tagiti, tutlati, celare, occultare; die —lung, tagenj, tutlánj.

Verheilen, v. a. zahogiti.

Verheimlichen, v. a. tagiti ſe s něčjm, tutlati, zatagowati; die —chung, tutlánj, zatagenj.

Verheirathen, v. a. von Mannsperſ., ženiti, oženiti, maritare; ſich, oženiti ſe, pogjti, pogimati ženu. b) von Frauensp., wdáti, prowdati ( ol. za muž gjti); ſich, ſe; alle Söhne, poženiti, rozženiti; alle Töchter, powdati; hie und da, rozewdati; verheurathet, ženatý, wdaná; verheurathete Kinder, ženaté nebo wdané děti. c) podwěniti; einem etwas, někomu něco.

Verheirathung, f. oženěnj, wdanj.

Verheißen, v. a. ſljbiti, zaſljbiti, přiſljbiti; das verheißene Land, zaſljbená země.

Verheißer, m. ſlibce.

Verheißung, f. zaſljbenj.

Verhelfen, v. a. pomáhati, dopomocy, dopomáhati; die —fung, dopomoženj.

Verhenkert, adj. čertowý, hromſký; Kerl, chlap.

Verherrlichen, v. a. oſlawiti, oſlawowati; Gott, boha; die verherrlichten Gerechten, oſlawenj, ſprawedliwj; die —chung, oſlawenj.

Verhetzen, v. a. ponaukati, ponauceti; zu etwas, k něčemu. b) poſſtjwati; wider Jemanden, na někoho.

Verheuern, v. a. S. Vermiethen, Verpachten.

Verheren, v. a. okauzliti, očarowati.

Verhinderlich, adj. záwadný.

Verhindern, v. a. překazyti, překážeti, zawazeti, na překažku překážku býti, inpenire impedire .

Verhinderniß, n. S. Sequ.

Verhinderung, f. překážku překážka , překaženj.

Verhitzen, v. a. rozpaliti. 2) přepáliti; den Ofen, pec.

Verhoffen, v. a. nadjti ſe, nadáti ſe, daufati; wider Verhoffen, mimo nadánj.

erhoffentlich, adv. tuſſjm, trwám.

Verhöhnen, v. a. poſmjwati ſe, wyſmjwati ſe, poſmjſſky, poſměch ſobě ſtrogiti, mjti z někoho.

Verhöhnung, f. poſměch, weyſměſſky.

Verhöken, v. a. hokynařiti; das Verhöken, hokynařenj.

Verhöllt, adj. pekelný, zapeklitý; verhöllter Bube, pekelný, hromſký kluk, pekelnjk, horaucnjk.

Verhör, n. wyſlyſſenj, wyſlýchánj; zum Verhör ziehen, k wyſlyſſenj potáhnauti.

Verhören, v. a. wyſlechnauti, wyſlýchati; einen Beklagten, obžalowaného. 2) přeſlechnauti; etwas, něco.

Verhören, n. přeſlechnutj.

Verhörer, m. wyſlychač.

Verhudeln, v. a. zhyzditi, zohawiti, zpermežiti.

Verhüllen, v. a. přiſtřjti, zaſtřjti; das Angeſicht, obljčeg. 2) zaobaliti, zahaliti, zakukliti; den Kopf, hlawu; ſich, ſe.

Verhüllung, f. zaſtřenj, zahalenj, zakuklenj.

Verhungern, v. a. hladem vmřjti, zagjti; laſſen, hladem vmořiti; verhungert, vmořený, zmořený.

Verhunzen, v. a. zohawiti, zkazyti, zhudlowati, zohyzditi.

Verhuren, v. a. prokurwiti; verhurt ſeyn, ſmilným, chlipným býti, kurew hleděti; ein verhurter Menſch, kurewnjk.

Verhüthen, v. a. propáſti; ein Schaf, wenn es verlohren gehet, owcy. b) přepáſti; ein Schaf, wenn es zu viel gefreſſen hat, owcy. c) zabrániti, zahágiti; Gott verhüte es! vchoweyž Bože!

Verhüthen, n. propaſenj, přepaſenj.

Verhüthung, f. zabráněnj, zahágenj.

Verjagen, v. a. zahnati, odehnauti, aus dem Hauſe, z domu wyhnati; ins Elend, wyhnati, wypowědjti ze země.

Verjagung, f. zahnánj, odehnánj.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání