Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Verſchlagen – Verſchlingung

362

Verſchlagen, v. a. wytlaucy, wybiti; alle Nägel, wſſecky hřebjky. b) zabedniti; ein Faß, ſud; eine Kiſte, kyſtnu. c) přepažiti, přehraditi, přetyniti; eine Kammer, ein Zimmer, komoru, pokog. d) otlaucy, obiti; einen Hund, pſa. e) zarazyti, zarážeti; den Ball, mjč; verſchlagene Winde, zaražené wětry. f) zaneſti; der Sturm verſchlug das Schiff, bauře zaneſla lodj; der Schuß verſchlägt ſich, rána ſe zanáſſj. g) fig. odrážeti, odrazyti; ein verwundetes Wild hat ſich verſchlagen, raněné zwjře zaběhlo; der Kaufman Kaufmann ſeine Kunten, kupec odrazyl ſwé kupowače. h) zlehčiti, odwolati; eine Münze, mincy. 2) v. n. odtlaucy; der Hirſch hat ſich verſchlagen, gelenu ſe odlaupali parohy. b) odrazyti; das Bier, verſchlagen laſſen, piwo nechati odrazyti. c) zchwátiti ſe; ein Pferd verſchlägt, kůň ſe zchwátj. d) ſpomáhati, aučinkowati, proſpěti; die Arzeney will nichts verſchlagen, ljky nic nechtěgj proſpjwati. e) waditi; es verſchlägt nichts, nic newadj, neſſkodj, nedělá, na tom nezáležj; viel, wadj, ſſkodj, dělá, záležj mnoho na tom; das verſchlägt mir nichts, na tom mi nic neſegde; verſchlagen, zchytralý, lſtiwý, liſſkau podſſitý; ein verſchlagener Menſch, zchytralec, feryna.

Verſchlagenheit, f. zchytraloſt.

Verſchlämmen, v. a. bahnem zaneſti. 2) proheyſowati, proheyřiti; die Zeit, ſein Vermögen, čas, gměnj; die —mung, zaneſenj bahnem.

Verſchläudern, v. a. rozmrhati, promarniti, proheyřiti; ſein Vermögen, ſwé gměnj. b) zmařiti; die Zeit, čas. c) rozwundati, rozházeti, prowundati; Waaren, zbožj; die —rung, rozmrhánj, rozházenj.

Verſchlechtern, v. a. horſſiti, zhorſſiti.

Verſchleichen, v. irr. rec. odplazyti ſe.

Verſchleifen, v. a. protahowati; einen Prozeß, ſaud. b) zawlécy; eine Sache, einen Rechtshandel, něco, práwnj rozepři. c) awljkati, rozwljkati, roztáhati; Speiſen, gjdla; die —fung, protahowánj, zawlečenj, rozwláčenj.

Verſchleimen, v. a. zawozhřiti, zaſſlemowati, zalepiti; die —mung, zawozhřenj, zalepenj.

Verſchleiß, m. S. Verſchließ.

Verſchleißen, v. irr. n. ſedrati ſe, ztrhati ſe, zdřjpati ſe; ein Kleid, ſſat; ein verſchliſſenes Kleid, otrhaný kabát. b) minauti, pominauti; die Zeit, čas. 2) v. a. zdřjpati, ſedrati, roztrhati; viele Kleider, mnoho ſſatſtwa. b) mrhati, tráwiti; die Zeit, čas. c) odbyti, prodáwati; Waaren, zbožj.

Verſchlendern, v. a. prodrndati.

Verſchleppen, v. a. zawlécy, zawljknauti, zatáhati, roztáhati, roznáſſeti, rozneſti. 2) rozwlécy; viele Kleider, mnoho ſſatſtwa; die —pung, zawlečenj, roznáſſenj.

Verſchleyern, v. a. zaſtřjti rauſſkau.

Verſchliefen, v. irr. rec. zalezti.

Verſchließ, m. odbyt; vielen V. haben, weliký odbyt mjti.

Verſchließen, v. a. zawřjti, zawjrati, zamknauti, zamykati; gänzlich alles, vzawjrati, vzamykati.

Verſchließung, f. zawřenj, zawjránj; zamknutj.

Verſchlimmern, v. a. horſſiti, pohorſſiti, zhorſſiti; der Kranke hat ſich verſchlimmert, nemocný ſe pohorſſil, přitjžilo ſe mu; die —rung, pohorſſenj, zhorſſenj.

Verſchlingen, v. a. zamáſti, zapleſti, zamotati. 2) pohltiti; polknauti; deglutire; mehrmahl, polykati. 3) fig. prožrati; ſein Gut mit Huren, ſtatek ſwůg s kurwami. b) ſehltiti, ſehlcowati; der Gottlosſe den Frommen, bezbožný pobožného. c) pozřjti; eine Sylbe, ſlabyku, ſlowo. d) polknauti, polykati; etwas mit Augen, něco očima.

Verſchlingung, f. zavzlenj, zawázánj na kličku. b) pozřenj, pohlcenj, polknutj.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání