Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Vertreten – Vervielfältigung

Vertreten, v. irr. a. zaſſlapati, zaſſlápnauti; ſich den Fuß, ſobě nohu. b) poſſlapati, zaſſlapati; den Samen in die Erde, ſemeno do země. c) zaſtaupiti; den Weg, ceſtu. 2) zaſtáwati, zaſtati, zaſtupowati, zaſtaupiti; Jemanden, někoho; Jemandes Stelle, něčj mjſto; vor Gericht, před práwem. b) přimlauwati 372 ſe; orodowati; Chriſtus uns, Kryſtus za nás.

Vertreter, m. záſtupce, zaſtupitel; Jemandes Stelle, náměſtek, ſtřjdnjk; Vorbitter, přjmluwce, orodownjk.

Vertretung, f. zaſtaupenj, zaſtánj, zaſtáwánj; Vorbitte, přjmluwa, orodowánj.

Vertretungsrecht, n. práwo záſtupné, zaſtaupenj; Vertretersrecht, záſtupčj práwo.

Vertrieb, m. odbyt; V. haben, mjti odbyt; es iſt kein V. da, nic tu negde na odbyt.

Vertrinken, v. a. propiti; ſein Vermögen, ſwé gměnj; den Abend, wečer; eine Mahlzeit, oběd. 2) zapiti; die Sorgen, Grillen, ſtaroſti, wrtochy. 3) Jemanden Geld zu vertrinken geben, něco na ſpropitnau dáti.

Vertrocknen, v. n. oſchnauti, oſáknauti, oſychati; der Bach, die Thränen, potok, ſlze. 2) wyprahnauti, wyſchnauti; der Brunnen, die Milch in der Bruſt, ſtudnice, mléko w prſých. c) vſchnauti; der Baum, ſtrom; vertrocknet, oſáklý, oſchlý, zaſchlý.

Vertrödeln, v. a. protarmarčiti.

Vertröſten, v. a. těſſiti; Jemanden worauf, někoho na něco.

Vertröſtung, f. vtěcha.

Vertuſchen, v. a. dutlati, vdutlati, vduſyti.

Vertuſchung, f. vdutlánj, vduſſenj.

Verübeln, v. a. za zlé mjti, pokládati.

Verüben, v. a. proweſti, zpáchati, prowozowati; einen Mord, Diebſtahl, wraždu, krádež.

Verunedeln, v. a. zaneſſlechtiti; ſich, ſe.

Verunehren, v. a. znevctiti.

Verunehrung, f. znevctěnj.

Veruneinigen, v. a. rozdwogiti, rozkmotřiti; ſich, ſe.

Veruneinigung, f. rozdwogenj, roztržitoſt.

Verunglimpfen, v. a. dotýkati ſe, vrážeti.

Verunglimpfung, f. vráženj, vrážka, vtržka, dotýkánj ſe.

erunglücken, v. n. do neſſtěſtj přigjti, vpadnauti; ſein Vorhaben iſt verunglückt, geho aumyſl přiſſel na zmar; verunglückt, do neſſtěſtj přiſſlý, zmařený, zaneſſtěſtilý.

Verunheiligen, v. a. poſſkwrniti, zaneſwětiti, zaneprzniti, poruſſiti.

Verunheiligung, f. poſſkwrněnj, zaneſwěcenj, zaneprzněnj, poruſſenj.

Verunreinigen, v. a. zaneřáditi, zanečiſtiti.

Verunreinigung, f. zaneřáděnj, zanečiſſtěnj.

Verunruhigen, v. a. zanepokogiti, zkormautiti.

Verunruhigung, f. zanepokogenj, zkormaucenj.

Verunſtalten, v. a. zpotwořiti, zohyzděti, zohawiti.

Verunſtaltung, f. zpotwořenj, zohyžděnj, zohawenj.

Veruntiefen, v. a. zanehlaubiti, zaneſti.

Veruntiefung, f. zanehlaubenj, zaneſenj.

Veruntreuen, v. a. zpronewěřiti ſe; etwas , w něčem.

Veruntreuung, f. zpronewěřenj.

Verunwilligen, v. rec. zanewřjti na ſebe.

Verunwilligung, f. zanewřenj.

Verunzieren, v. a. zneozdobiti, zneozdobowati.

Verurſachen, v. a. půſobiti, způſobiti; Verdruß, Schmerzen, Unglück, Kummer, mrzutoſt, boleſt, neſſtěſtj, ſtaroſt; ſich ſelbſt etwas, něco ſobě způſobiti, vhoniti. 2) tropiti, ztropiti, způſobiti; Krieg, Händel, Zank, Aufruhr, wognu, různicy, ſwár, rozbrog, bauřku.

Verurſacher, m. půſobce, půſobitel.

Verurſachung, f. půſobenj, způſobenj.

Verurtheilen, v. a. odſauditi, odſuzowati; zum Tode, na ſmrt, hrdla.

Verurtheilung, f. odſauzenj.

Vervielfältigen, v. a. zmnohonáſobniti, rozhogniti.

Vervielfältigung, f. zmnohonáſobněnj, rozhogněnj.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání